Vi hjälper er med resursfördelning inom LSS

Vi stöter ofta på förvaltningar inom funktionshinder som har problem med sin resursfördelning. Det gäller framförallt bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Ofta finns det indikationer på en alltför hög bemanning, men det är svårt att påvisa om så faktiskt är fallet. Detta driver därmed onödiga kostnader. Andra gånger finns osäkerhet kring i vilken omfattning de grundläggande behoven hos brukarna tillgodoses.

På grund av ovan har det på senare tid funnits ett ökat intresse kring prestationsbaserad och individfokuserad resursfördelning, baserad på brukares bedömda behov. Funderar er kommun på åtgärder i denna riktning finns ett antal viktiga aspekter att fokusera på vid implementering:

  • Det behövs ett anpassat digitalt behovsbedömningsverktyg för att rättssäkert kunna genomföra och spara bedömningar för individ och enheter
  • Stödbehovsmätningarna bör följa IBIC-metodiken, oavsett om IBIC implementerats eller om det är planerat
  • En resursfördelningsmodell som grundar sig i bedömda behov men som också tar hänsyn till lokala förutsättningar för specifika enheter

För att löpande bedöma brukares behov har Ensolution utvecklat KUBEN; ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Brukares behov bedöms och en nivåbedömning för den enskilda individen erhålls. En sammanvägd nivåbedömning för enheter med avsikt att fördela resurser kan enkelt tas fram. I KUBEN finns också möjlighet att följa brukares förändrade behov över tid.

För att lyckas med en effektiv och säker bemanning inom funktionsstödsområdet rekommenderar vi att man gör en kartläggning av både aktuella stödbehov och resursfördelning, utifrån brukares befintliga och förändrade behov. Med hjälp av KUBEN erbjuder Ensolution ett komplett IT-stöd som kompletterar verksamhetssystemet i denna process, för att på kort tid lyckas inom området.

Länkar till webinar som rör ovan:
–  om stödbehovsmätningar
–  om KUBEN – behovsbedömning enl IBIC, fokus funktionshinder
–  om KUBEN – exempel hemtjänst

Kontakta Andreas Johansson eller Rikard Stenvall för mer information.

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.