• Verksamhetsutveckling hos företag och organisationer

  Vi har kompetensen, verktygen och erfarenheten

  Kontakta oss

Hur får man ihop ekvationen skattefinansierad ekonomi, individuella behov, kostnadseffektivitet och servicekvalitet?

Den största delen av vår verksamhet är riktad mot Sveriges kommuner och landsting. Detta arbete drivs av ett engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att skattepengarna används på rätt sätt.

Kostnad Per Brukare

Uppföljning som beskriver verksamheten ur ett brukar-/medborgarperspektiv. Ger exempelvis svar på: Vad kostar olika insatser att utföra? Hur ser insatsmixen ut? Vilka grupper kräver stora resurser?

Priskalkylering Medicinsk Diagnostik

Stöd och verktyg för priskalkyler inom Medicinsk diagnostik. Laboratoriemedicin och röntgen är centrala delar av hälso- och sjukvården. Kostnadseffektiv medicinsk diagnostik med god kvalitet är nödvändig för att uppnå mål och budget.

KUBEN för IBIC

Mobil,  enkel och kvalitetssäkrad datainsamling för behovsbedömning. Kommunernas införande av IBIC, som översätter behov till tid, har skapat behov av ett gemensamt IT-stöd och tillvägagångssätt vid behovsbedömningen. Vad är kvalitet för den enskilde individen? Vilka behov finns? Kuben översätter behoven till resurser.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ensolution erbjuder ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd (IT-stöd) enligt SOSFS 2011:9. Ett IT-stöd är grundläggande för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

Kostnad Per Patient

Processorienterad ekonomisk verksamhetsinformation. Effektiv analys av processer, produkter, patienter och resurser för prioritering av utvecklingsområden m.m.

Johns Hopkins ACG®

Effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser. Ensolutions erbjudande för ACG® ger både en grupperingsmodell och ett IT-system som möjliggör effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser.

Uppdrag kvalificerad rådgivning

Verktyg för styrning, uppföljning och analys. Vi kan hjälpa er att bli en processorienterad organisation med effektiv styrning, god kostnadskontroll och hög kvalitet.

Planerings- och kategorisering

Modell för planering och styrning utifrån brukarnas behov.  Finns modeller för att uppskatta det långsiktiga omsorgsbehovet för personer med funktionsnedsättning? Tas hänsyn till behovet av olika insatskombinationer?

Utbildningssektorn

Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning för våra barn och elever? Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Vi hjälper utbildningssektorn med effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

LOV – Valfrihetssystem

Utförandet av kommunens insatser och tjänster måste systematiskt och fortlöpande kvalitetssäkras. Detta ska utförs av såväl externa utförare som i kommunens egen regi. Utvärderingen granskar att kommunens kvalitetskrav och rutiner för utförande efterlevs.

Kompassen

Resultatdrivande brukarundersökningar. Kopplas resultaten från brukarundersökningar till enheternas handlingsplaner? Sker kommunikationen av resultaten på rätt nivå och på ett sätt som främjar analys och åtgärder?

Framgångsrikt flyktingmottagande

Uppföljning, nulägesanalys och prognoser för väl fungerande verksamheter. Har ni kontroll på processerna kring mottagande och återsökning av medel? Finns samsyn kring roller och ansvar? Följer kommunen upp individer och kostnader över tid?

Boka analysdag

Genomlysning av er verksamhet, med förslag till åtgärder

 • Utvecklingen bygger på faktabaserat underlag

  “Ensolutions genomlysning av verksamheten för barn och unga gav oss en bred bild och väl underbyggt underlag för utvecklingsarbetet”, berättar Ewa Roslund, verksamhetschef för barn och familj, samt funktionsstöd inom sektor socialtjänst i Härryda kommun.

  Läs mer
 • Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö

  ”Under våren 2017 införs ledningssystemet i Hammarö kommuns alla verksamheter”, berättar Mia Hernell Blomqvist, verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen.

  Läs mer
 • Välfärdssektorn i Ulricehamn har fått en ekonomi i balans

  Ensolution har under flera år stärkt chefers förmåga att utveckla styrning och ledning. De har hjälpt oss att tolka våra kostnader och leda utvecklingen dit vi själva vill.” Carita Brovall, Socialchef Ulricehamns kommun

  Läs mer

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler