• Verksamhetsutveckling hos företag och organisationer

  Vi har kompetensen, verktygen och erfarenheten

  Kontakta oss

Hur får man ihop ekvationen skattefinansierad ekonomi, individuella behov, kostnadseffektivitet och servicekvalitet?

Den största delen av vår verksamhet är riktad mot Sveriges kommuner. Detta arbete drivs av ett engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att skattepengarna används på rätt sätt.

Uppdrag kvalificerad rådgivning

Kommunerna förväntas leverera kostnadseffektiva insatser med hög upplevd servicekvalitet, men saknar ofta ändamålsenliga verktyg, arbetssätt och modeller för planering, utförande, uppföljning och prognos. Våra konsulter har specialistkompetens och arbetar med kvalificerade rådgivningstjänster och specialanpassade uppdrag.

Kostnad Per Brukare

Uppföljning som beskriver verksamheten ur ett brukar-/medborgarperspektiv. Ger exempelvis svar på: Vad kostar olika insatser att utföra? Hur ser insatsmixen ut? Vilka grupper kräver stora resurser? Vilka är våra ytterfall? Vad kännetecknar de brukare som är mest kostnadskrävande? Hur ser utvecklingen ut? Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?

KUBEN för IBIC

Mobil,  enkel och kvalitetssäkrad datainsamling för behovsbedömning. Kommunernas införande av IBIC, som översätter behov till tid, har skapat behov av ett gemensamt IT-stöd och tillvägagångssätt vid behovsbedömningen. Vad är kvalitet för den enskilde individen? Vilka behov finns? Kuben översätter behoven till resurser.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ensolution erbjuder ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd (IT-stöd) enligt SOSFS 2011:9. Ett IT-stöd är grundläggande för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

Planerings- och kategorisering

Modell för planering och styrning utifrån brukarnas behov.  Finns modeller för att uppskatta det långsiktiga omsorgsbehovet för personer med funktionsnedsättning? Tas hänsyn till behovet av olika insatskombinationer?

Utbildningssektorn

Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning för våra barn och elever? Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Vi hjälper utbildningssektorn med effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

LOV – Valfrihetssystem

Utförandet av kommunens insatser och tjänster måste systematiskt och fortlöpande kvalitetssäkras. Detta ska utförs av såväl externa utförare som i kommunens egen regi. Utvärderingen granskar att kommunens kvalitetskrav och rutiner för utförande efterlevs.

Kompassen

Resultatdrivande brukarundersökningar. Kopplas resultaten från brukarundersökningar till enheternas handlingsplaner? Sker kommunikationen av resultaten på rätt nivå och på ett sätt som främjar analys och åtgärder?

Framgångsrikt flyktingmottagande

Uppföljning, nulägesanalys och prognoser för väl fungerande verksamheter. Har ni kontroll på processerna kring mottagande och återsökning av medel? Finns samsyn kring roller och ansvar? Följer kommunen upp individer och kostnader över tid?

Boka analysdag

Genomlysning av er verksamhet, med förslag till åtgärder

 • Krokom använder KPB för att motivera och fatta tuffa beslut

  – Anna Berkestedt Jonson, Socialchef Krokoms kommun

  Läs mer
 • Ensolution har hjälpt oss att tolka våra kostnader och leda utvecklingen dit vi vill

  – Carita Brovall, Socialchef Ulricehamns kommun

  Läs mer
 • Genomlysning av verksamheten gav väl underbyggt underlag för utvecklingsarbetet

  – Ewa Roslund, verksamhetschef barn och familj, Härryda kommun

  Läs mer
 • Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö

  – Mia Hernell Blomqvist, verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen.

  Läs mer

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler