Verksamhetsgenomlysning

– Hur får man effekt på sitt handlingsplanearbete inom individ- och familjeomsorg?

Verksamhetsgenomlysning

Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden på ett positivt och avsett sätt? En högt prioriterad frågeställning utifrån kommunens styrning och ledning.

Många kommuners socialtjänst brottas för närvarande med stora utmaningar såsom ökande kostnader för placeringar, svårigheter att rekrytera kompetent personal eller allt större svårigheter att följa lagkrav och regler inom ramen för befintlig budget. SKR flaggar i sina prognoser för en sjunkande konjunktur och risk för ökande kostnader för ekonomiskt bistånd. Behovet av att kunna säkerställa att resurserna används på allra bästa sätt blir allt mer markant.

Ökande kostnadsnivåer i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. För att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som väljs för att utveckla och effektivisera verksamheten och processer måste de bakomliggande orsakerna analyseras. Det är av stor vikt att genomlysa både utförarledet såväl som biståndshandläggningen, för att få en övergripande bild av verksamheten. Ensolution har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsgenomlysningar inom individ- och familjeomsorg. Genom beprövade metoder tar vi tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheten fram faktabaserade underlag.

Individ & familjeomsorg

aldre_med_familj-1030×450

Öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder!

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd av konsulter som har både praktisk erfarenhet av och fördjupade kunskaper inom socialtjänstens olika områden.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Verksamhetsgenomlysning

Som exempel använder vi intervjuer för att få en överblick kring hur olika roller och funktioner i verksamheten ser på sitt uppdrag, samt hur väl det utförs. Finns det till exempel otydligheter i ansvarsfördelning eller brister i samsyn runt uppdraget? I syfte att ringa in problem, glapp och risker i arbetsflödena genomför vi processkartläggningar, och vi kan gå in på djupet i myndighetsutövningen genom ärendegranskning. Ensolution har också en unik möjlighet att väga in 20 års erfarenhet och detaljerad data runt kostnadsutvecklingen i landets kommuner.

Inga åtgärder, hur väl de än bygger på fakta, kan få någon effekt om ledningen inte har en gemensam bild av hur nuläget ser ut och vilka förändringar som behöver göras. Åtgärderna måste också vara väl förankrade hos dem som ska genomföra dem, det vill säga medarbetarna. Vår modell för genomlysning  bygger därför på att nulägesbild och förbättringsförslag stäms av med ledningen och att representanter för medarbetarna involveras i t.ex. workshops och processkartläggningar.

Vårt uppdrag kan avslutas med att ett faktabaserat underlag samt att förslag på åtgärdsplan överlämnas och redovisas för ledningen. Vi kan också ge fortsatt stöd i arbetet med att följa upp genomförandet och effekterna av åtgärderna.

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd av konsulter som har både praktisk erfarenhet av och fördjupade kunskaper inom socialtjänstens olika områden. Vi kan ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder.

Exempel på genomlysningsprojekt:

  • Arbetssätt och processer inom boende för vuxna/övriga vuxna
  • Myndighetsutövning inom barn och unga
  • Ärendegranskning och analys av externa placeringar
  • Genomlysning av ekonomiskt bistånd
  • Uppföljning och jämförelse av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning
  • Öppenvårdens inriktning och omfattning

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.