Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

För individ- och familjeomsorgen är det avgörande att man kan skapa största möjliga värde för dem som verksamheten riktar sig till

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt. Ett exempel på detta är att anmälan om barn som far illa har ökat kraftigt i de flesta kommuner, och att verksamheten måste möta inflödet med de begränsade resurser man har – utan att det senare i processen uppkommer kvalitetsbrister i insatser och uppföljning.

För individ- och familjeomsorgen är det avgörande att man kan skapa största möjliga värde för dem som verksamheten riktar sig till, och det gör man genom att styra och förbättra verksamhetens arbetsflöden. Invånarna i kommunen förväntar sig ett likvärdigt bemötande och utförande, en rättssäker myndighetsutövning och att varje krona av de gemensamma resurserna används på allra bästa sätt.

För att uppnå det behövs tydlighet och systematik i ansvarsfördelning och arbetsflöden samt att fel och brister fångas upp och åtgärdas. Verksamheten behöver använda sig av sina erfarenheter och information om avvikelser, synpunkter och klagomål för att löpande utveckla verksamheten och säkra en god kvalitet till dem de är till för.

Individ & familjeomsorg

kt_dh

En helhetslösning i form av ett beprövat och effektivt IT-stöd

Vi kan hjälpa er med både metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning för er verksamhet.

Intresserad av funktionerna i ledningssystemet?

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

2012 infördes Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 med ett uttalat krav på verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård att på ett systematiskt sätt styra och utveckla i sin verksamhet med hjälp av ett ledningssystem. De krav som ställs i föreskriften är bland annat att verksamheten ska identifiera, beskriva samt fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.  Verksamheten ska fortlöpande analysera risker för och förebygga händelser som skulle kunna inträffa och som skulle kunna medföra brister i verksamhetens kvalitet. Egenkontroll ska genomföras för att säkerställa att processer och rutiner efterlevs samt för att utvärdera verksamhetens resultat. Erfarenheter, avvikelser, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras ur ett helhetsperspektiv och användas för att tillsammans med medarbetarna förbättra och utveckla verksamheten.

Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det möjliggör ordning och reda i verksamheten samt att man förebygger händelser som kan leda till att missförhållanden och andra avvikelser.

För att kunna möta dessa krav erbjuder Ensolution en helhetslösning i form av ett beprövat och effektivt IT-stöd. Med hjälp av IT-stödet visualiseras ledningssystemets alla delar och skapar en grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns många exempel där det nedlagda arbetet inte följs upp, och då saknas även grund för vidareutveckling. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

Det är enkelt att komma igång med Ensolutions ledningssystem då vi redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelser ingår. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet. Vi kan hjälpa er med både metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning för er verksamhet.

Läs mer om IT-stödet för Ensolutions Ledningssystem

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.