Kostnad Per Brukare (KPB)

– Det ställs allt högre krav på att verksamheter inom kommunens individ- och familjeomsorg ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande

Kostnad Per Brukare (KPB)

Verksamhetsuppföljning ur ett brukar-/medborgarperspektiv.

Det ställs allt högre krav på kommunens individ- och familjeomsorg att verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Tyvärr är det vanligt att verksamheten inom IFO inte tar så stor plats i den kommunövergripande diskussionen och att kunskapen och kännedomen om verksamheten är mindre hos politiker och andra kommunala tjänstepersoner. Det är också en verksamhet som genomgått och genomgår stora förändringar. Vi ser stora skillnader i kommunernas utbud av insatser inom individ- och familjeomsorg samt en efterfrågan som ökar snabbare än utbudet.

För att möta detta görs betydande insatser för att utveckla system som ska ge bättre information om prestationer, kostnader och resultat. Vare sig det handlar om beslutssituationer, satsningar på förebyggande åtgärder eller en ökad konkurrensutsättning gäller det att ha tillgång till god beslutsinformation med hög kvalitet. Ju högre precisionen är i den verksamhetsstatisk och de kostnadsmått som används, desto bättre är förutsättningarna för att beslut leder till en mer effektiv verksamhet.

Kostnad Per Brukare (KPB) är enkelt uttryck en metod för hur man kopplar ihop olika insatser med kostnader och de individer som har fått del av insatsen. Analysen fångar upp verksamhetens insatser och ger svar på frågan vem, får vad, och till vilken kostnad. Vi tittar på barn och unga så väl som vuxenvård inklusive missbruk, VIR samt ekonomiskt bistånd och familjerätt. Det är viktigt att poängtera att KPB bygger på avidentifierad, eller rättare uttryckt pseudonymiserad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter. Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Kalkylen bygger på föregående års data, då vi vill använda oss av ett helår när vi gör beräkningarna.

Individ & familjeomsorg

En KPB-analys ger specifik information om vad som driver verksamhetens kostnader

Man kan därmed rikta utredningsuppdrag, kostnadseffektivisering samt utvecklingsarbete på rätt sätt. KPB är ofta ett nödvändigt första steg för att identifiera rätt insatser.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Kostnad Per Brukare (KPB)

Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Brukarmixanalys

Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt den mest kostnadseffektiva strategin för insatsmixen – i förhållande till brukarnas behov. Exempel på frågor vi ställer: Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Finns fler ytterfall än i andra kommuner?

Analys av produktivitet

Syftet med denna analys är att jämföra produktiviteten per insats med andra kommuner, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Här är vi intresserade av att t.ex. ta reda på om kostnaderna är högre för insatserna per timma/dygn i förhållande till andra kommuner, och analysera vad det isåfall beror på.

Konsumtionsanalys

Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, dvs. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger kommunen t.ex. mer insatser än andra kommuner? Hur ser medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på kommunens produktivitet?

En central del i metoden är att fördela kostnader för personal och nedlagd tid till specifika insatser. Individ- och familjeomsorg är väldigt olika organiserade i Sverige, vilket gör det svårt att använda en standardmall. Mallen utformas därför från grunden för varje kommun. Intervjuer om hur insatserna organiseras i kommunen görs i samband med projektstarten av ett KPB-projekt inom IFO. Denna uppdateras sedan vartannat år.

Resultatanalys

Syftet är att kombinera kostnaderna med resultat och kvalitet. Här kan bl.a. följande frågor ställas: Vilket resultat ger insatserna? Hur förhåller sig resultatet till kostnaderna? Genom att mäta effektivitet får kommunerna en uppfattning om vilket resultat de erhåller för de pengar som läggs på äldreomsorgen. Det räcker inte att man gör en sak på ”rätt sätt” för att vara effektiv, man måste också se till att det man gör är ”rätt saker”, att resultatet leder till de mål man har ställt för verksamheten. Det är ofta svårt att mäta grad av måluppfyllelse, därför väljs ofta ett antal mått på resultat och kvalitet som ska fungera som indikation på hur väl man nått de uppsatta målen, till exempel hur nöjd brukarna är med den omsorg de får. Tillsammans ger det en samlad bild av verksamhetens effektivitet, totalt eller på enhetsnivå

KPB ger er specifik information om vad som driver verksamhetens kostnader.

Läs mer om IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.