EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

– gemensamma definitioner och nyckeltal för horisontell uppföljning

EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

Analysen ger en samlad bild över kostnader och flöden

Har ni en samlad bild över kostnader och flöden inom det ekonomiska biståndet i er kommun? Hur ser det ut i relation till andra kommuner? Hur ser den samlade bilden ut i kombination med andra insatser inom kommunen – exempelvis vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser? Hur ser det ut över tid? Fördelat på olika hushållstyper och åldersgrupper? Hur ser flödet ut över tid? Vilka insatser minskar återvändandet till bistånd?

Ensolution har tagit ett samlat grepp kring området genom ett nytt koncept för horisontell uppföljning – med fokus på Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsinsatser. I ett s.k. EVA-projekt analyserar vi verksamheten horisontellt över tid. Vi fokuserar på att skapa en helhetsbild med flöden och genomströmning, kostnader och resultat.

Analysen innehåller en horisontell uppföljning av kostnader, flöden, genomströmningstider, ur olika kombinationer samt olika nyckeltal. Denna uppföljning gör det möjligt att se på verksamhetens resultat på ett nytt och samlat sätt. Det blir också möjligt att jämföra resultatet med andra kommuner. Utöver detta erbjuds även ett kommunnätverk för utbyte av erfarenheter och dialog kring resultat av olika insatser. Dessa utvecklade samtal mellan kommunkollegor brukar ofta leda till nya underlag för framtida strategiska beslut och satsningar.

Framöver förväntas landets kommuner stå inför tuffa finansiella utmaningar då det kommer att bli svårt att få kommuners resurser att räcka till. Ensolution vill göra skillnad genom att driva, påverka och skapa förutsättningar för nya analyser och underlag för att underlätta framtida strategiskt viktiga beslut. Det är i denna anda har EVA-konceptet har vuxit fram, då EVA skapar förutsättningar för ny kunskap och underlag för beslut.

Individ & familjeomsorg

Boka analysdag

Gör en genomlysning av er verksamhet

Projekt EVA

Genomförande

Varje projekt inleds med datainsamling av ekonomidata, biståndsdata, utbildningsdata och arbetsmarknadsdata. Man gör även en nulägesanalys för varje kommun. Utifrån kommunens förutsättningar görs därefter en analys av flödena, kostnader och insatser och man försöker se vilket resultat de olika insatserna får i kombination med varandra. Data från flera år används för att analysera och visualisera flöden. Ett projekt består av både nulägesanalys, workshop och dokumentation.

Syftet med ett EVA-projekt är att skapa faktabaserade underlag och jämförelse för att kunna fatta strategiska beslut framåt kring inriktningar för verksamheterna. De kan genomföras för enskilda kommuner, men även för kluster av kommuner och då med en regional analys av flödena.

Bakgrunden till EVA är att Ensolution såg ett ökat behov av gemensamma definitioner, analyser inom dessa tre nyckelverksamheter. Ekonomiska biståndet ökar i flera kommuner, utbildningsinsatserna ökar genom ökade statsbidrag tillsammans med behovet av effektiva arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt har gemensamma definitioner och en helhetsbild över dessa tre områdena i många fall saknats. Det första genomlysningsprojektet genomförde Ensolution tillsammans med sex kommuner (Uppsala, Östersund, Helsingborg, Växjö, Kungsbacka och Kristianstad). Utöver de kommuner som genomför projektet finns en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från olika delar av landet, samt representanter från SKR som följer arbetet.

Med Ensolutions bakgrund och kompetens om faktabaserade analyser, som utgår från aktuell data, finns stor framtida utvecklingspotential för EVA-projekt. Flera kommuner och myndigheter visar ett stort intresse och följer vårt arbete med EVA.

Utöver jämförelser med andra och analys av den egna kommunens verksamheter erbjuds även ett kommunnätverk. I detta nätverk ha man möjlighet att utbyta erfarenheter och dialog kring resultat av olika insatser, för att utveckla underlag för framtida strategiska beslut och satsningar.

På vilket sätt vi kan hjälpa er kommun?

Är du intresserad av en presentation eller ett förslag på projektbeskrivning?

Kontakta Mattias Wald, (0709-17 05 94)

bild_ao_nyhetsbrev_3_2019-1030×450

Ensolutions verktyg för kostnadsanalys är unikt och möjliggör analyser på både helhets- och detaljnivå.

Verktyget är en bas i flera av våra andra projekt och den data vi använder ger oss möjlighet att skapa faktabaserade underlag vid t.ex kapacitetsberäkningar.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.