Verksamhetsgenomlysning

– Många kommuner brottas för närvarande med stora utmaningar

Verksamhetsgenomlysning

Ökade kostnadsnivåer i en verksamhet kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. Att identifiera dessa faktorer är en högt prioriterad åtgärd för kommunens styrning och ledning.

Hur får man effekt på sitt handlingsplansarbete? Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden på ett positivt och avsett sätt?

Många kommuner brottas för närvarande med stora utmaningar såsom ökande behov av avancerade insatser hos patienterna, svårigheter att rekrytera legitimerad personal eller större svårigheter att följa lagkrav och regler inom ramen för befintlig budget. Behovet att säkerställa att resurserna används på allra bästa sätt blir allt mer markant.

Ökade kostnadsnivåer i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. För att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som väljs för att utveckla och effektivisera verksamheter och processer måste de bakomliggande orsakerna analyseras. Det är av stor vikt att genomlysa både utförarledet såväl som biståndshandläggningen, för att få en övergripande bild av verksamheten.

Hälso- och sjukvård

dam_m_vardare

Vi kan ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder.

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd från konsulter som har både praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper inom socialtjänstens olika områden.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Verksamhetsgenomlysning

Otydligheter i ansvarsfördelning eller brister i samsyn kring uppdraget är exempel på vanliga utvecklingsområden i kommuners organisation och processer. I syfte att ringa in problem, glapp och risker i arbetsflöden genomför vi processanalyser och processkartläggningar. För att få en överblick kring hur olika roller och funktioner i verksamheten ser på sitt uppdrag, samt hur väl det utförs, genomför vi ofta intervjuer med medarbetare.

Inga åtgärder, hur väl de än bygger på fakta, kan få någon effekt om ledningen inte har en gemensam bild av hur nuläget ser ut samt vilka förändringar som behöver göras. Åtgärderna måste också vara väl förankrade hos dem som ska genomföra dem, det vill säga medarbetarna. Vår modell för genomlysning bygger därför på att nulägesbild och förbättringsförslag stäms av med ledningen och att representanter för medarbetarna involveras i t.ex. workshops och processkartläggningar.

Vårt uppdrag kan avslutas med att ett faktabaserat underlag samt att förslag på åtgärdsplan överlämnas och redovisas för ledningen. Vi kan också ge fortsatt stöd i arbetet med att följa upp genomförandet och effekterna av åtgärderna.

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd från konsulter som har både praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper inom kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Vi kan ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.