Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

– Den kommunala hälso- och sjukvården är eftersatt när det gäller uppföljning

Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution har ett webbaserat IT-stöd som genererar ett faktabaserat underlag för utvecklingsarbete inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården är eftersatt när det gäller uppföljning. Flera kommuner har behov att utveckla uppföljningsmetoder och analyser för att på ett effektivare sätt lokalisera förbättringsmöjligheter inom hemsjukvården.

Förutsättningarna för den kommunala HSL-verksamheten är väsentligt den var när skatteväxlingarna genomfördes och ansvaret flyttades från regioner till kommuner. Exempelvis har utförandet av vården gradvis förskjutits och kommunerna utför numera mer avancerade sjukvårdsinsatser och mer rehabilitering genomförs i hemmet. Arbetet med omställningen till god och nära vård har också intensifierats. Samtidigt ökar svårigheten för kommunerna att rekrytera och bibehålla legitimerad personal så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Med detta som grund har vi tillsammans med utvalda kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att ta ett helhetsgrepp kring faktabaserad uppföljning, analys och förbättring av hemsjukvården samtidigt som verktyget möjliggör att följa vårdkedjan och omställningen till nära vård.

Hälso- och sjukvård

nojd_aldre_dam

Ensolution samordnar projektet, stödjer insamling av data och genomför alla beräkningar

Analyser sker sedan av produktivitet och effektivitet inom den aktuella kommunens hälso- och sjukvård utifrån behov ställt mot tillgängliga resurser i form av personal och övriga resurser.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution genomför uppföljnings- och genomlysningsprojekt av ett flertal kommuners hälso- och sjukvård, så som hemsjukvård och rehab. Vanliga utgångspunkter till att utveckla uppföljning och analys är bristande kunskap kring vad som driver konsumtion och kostnader, otydlig roll- och ansvarsfördelning samt svårigheter i planerings- och bemanningsprocessen.

Underlaget kan användas i en faktabaserad dialog med regionen. Analyser kan bland annat ge svar på vilka typer av insatser personalen utför, hur mycket direkt tid sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas samt kostnad per timme och per patient. Metoden har fått stor uppmärksamhet och nya kommuner ansluter sig kontinuerligt.

Beskrivning av genomlysningsprojekt inom kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution samordnar projektet, inkluderat datainsamling, och genomför alla beräkningar och sammanställning av jämförelsenyckeltal samt analys av dessa.

De huvudsakliga projektstegen i ett genomlysningsprojekt beskrivs i figuren nedan:

Under arbetet analyseras produktivitet och effektivitet utifrån behov och befolkningsstruktur ställt mot tillgängliga resurser i form av personal och övriga resurser.

Analysen ska bl.a. ge svar på följande frågeställningar:

  • Vilken omfattning och typ av resurser lägger kommunen på hälso- och sjukvård jämfört med andra?
  • Hur kostnadseffektiv är verksamheten?
  • Hur delegerar man insatser jämfört med andra kommuner?
  • Är det antal patienter eller patienternas behov som styr konsumtionen?
  • Har vi en högre eller lägre tröskel för inskrivning av patienter än andra kommuner?
  • Hur kan vi följa omställningen till god och nära vård?
  • Finns det utrymme för förbättring?

Läs mer om IT-stödet KUBEN

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.