Resursfördelning

– Det är en ständig utmaning att fördela resurser till verksamheter med utgångspunkt i patienternas behov

Resursfördelning

KUBEN går systematiskt igenom alla behovsområden.

Det är en ständig utmaning för kommunen att fördela resurser till verksamheterna med utgångspunkt i brukarnas och patienternas behov. För den kommunala hälso- och sjukvården kan behoven hos patienterna variera stort över tid. Ska resurser fördelas rätt behöver man därför både följa samt följa upp vårdtyngden hos de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Ensolutions egenutvecklade verktyg KUBEN tar hänsyn till detta vid behovsbedömning. KUBEN-modulen för kommunal hälso- och sjukvård innehåller mallar för behovsbedömning utformade för både sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

KUBEN går systematiskt igenom alla behovsområden och ger stöd för att bedöma patienten utifrån befintligt tillstånd. I KUBEN finns förinställda variabler som översätter olika behov på olika nivåer till bemanningsbehov, både för legitimerad personal och de insatser som utförs på delegation eller uppdrag. Dessa används sedan med fördel i kommunens resursfördelningssystem.

Hur ofta behovsmätningar ska genomföras för att kunna arbeta dynamiskt med bemanningen är upp till kommunen, som själva äger licensen för att arbeta obegränsat i verktyget.

Hälso- och sjukvård

dam_m_vardare

KUBEN går systematiskt igenom alla behovsområden och ger stöd för att bedöma brukaren efter befintligt tillstånd

Ensolutions egenutvecklade verktyg KUBEN, tar hänsyn till detta vid behovsbedömning. KUBEN innehåller mallar för behovsbedömning.
Kontakta oss idag

Boka möte för mer info

Resursfördelning

KUBEN, som är ett mobilt behovsbedömningsverktyg, hjälper verksamheten att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömningen av behov. KUBEN utgår från klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), de åtgärdskoder som används för statistisk beskrivning av åtgärder inom bl.a. hälso- och sjukvård.

Syftet med KUBEN är:

  • Erbjuda ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning
  • Samla in behovsbedömning enligt KVÅ-mallen som översätter behov till tid/bemanning
  • Samla in kvalitetsdata för att använda vid för uppföljning och i ersättningsmodeller
  • Erbjuda utdata till beslutsfattare i organisationen
  • Gemensamt tillvägagångssätt vid bedömningen av behov

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.