Verksamhetsgenomlysning

Behovet av att utveckla verksamheter för funktionsnedsatta, och att säkerställa att resurserna används på allra bästa sätt blir allt mer markant.

Verksamhetsgenomlysning

Ökade kostnadsnivåer i en verksamhet kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. Att identifiera dessa faktorer är en högt prioriterad åtgärd för kommunens styrning och ledning.

Exempel på detta är den tekniska utvecklingen inom hjälpmedel, ökar uppmärksamhet kring rätten till delaktighet och tillgänglighet men också den förändring och förskjutning som har skett av tolkningen av LSS-lagstiftningen. Individer som har insatser enligt LSS ökar också stadigt framför allt vad gäller insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna. För kommunerna innebär det utmaningar i form av t ex ökande kostnader svårigheter att rekrytera kompetent personal och allt större svårigheter att utföra uppdraget inom ramen för befintliga resurser. Behovet av att utveckla verksamheten och att säkerställa att resurserna används på allra bästa sätt blir allt mer markant.

Ökande kostnader i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. För att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som väljs för att utveckla och effektivisera verksamheter och processer måste de bakomliggande orsakerna analyseras. Det är av stor vikt att genomlysa både utförarledet såväl som biståndshandläggningen, för att få en övergripande bild av verksamheten. Ensolution har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsgenomlysningar inom funktionshinderområdet. Genom beprövade metoder tar vi tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheten fram faktabaserade underlag.

Funktionsnedsättning

man_rullstol_vardare

Ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder!

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd av konsulter som har både praktisk erfarenhet av och fördjupade kunskaper inom socialtjänstens olika områden.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Verksamhetsgenomlysning

Exempel på metoder vi använder är intervjuer. Dessa ger oss insyn i hur olika roller och funktioner i verksamheten ser på sitt uppdrag och hur väl det utförs. Finns t.ex. otydligheter i ansvarsfördelning eller brister i samsyn runt uppdraget? Vi genomför processkartläggningar i syfte att ringa in problem, glapp och risker i arbetsflödena och vi kan gå in på djupet i myndighetsutövningen genom ärendegranskning. Ensolution har också en unik möjlighet att väga in 20 års erfarenhet och detaljerad data runt kostnadsutvecklingen i landets kommuner.

Inga åtgärder, hur väl de än bygger på fakta, kan få någon effekt om ledningen inte har en gemensam bild av hur nuläget ser ut samt vilka förändringar som behöver göras. Åtgärderna måste också vara väl förankrade hos dem som ska genomföra dem, det vill säga medarbetarna. Vår modell för genomlysning bygger därför på att nulägesbild och förbättringsförslag stäms av med ledningen, och att representanter för medarbetarna involveras i exempelvis workshops och processkartläggningar.

Vårt uppdrag kan avslutas med att ett faktabaserat underlag samt förslag på åtgärdsplan överlämnas och redovisas för ledningen. För dem som önskar erbjuder vi fortsatt stöd i arbetet med att följa upp genomförandet och effekterna av åtgärderna.

Ensolution erbjuder ett kvalificerat stöd av konsulter som har både praktisk erfarenhet av och fördjupade kunskaper inom socialtjänstens olika områden. Vi kan ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder.

Exempel på genomlysningsprojekt:

  • Arbetssätt och processer inom daglig verksamhet
  • Myndighetsutövning med och biståndsbedömning (primärt LSS)
  • Resursfördelning inom bostad med särskild service för LSS/SoL
  • Bemanning och behovsbedömning inom bostad med särskild service för LSS/SoL
  • Genomlysning av boendestöd / stöd i vardagslivet

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.