Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

– Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

För funktionshinderområdet är det avgörande att man kan skapa största möjliga värde för brukare med funktionsnedsättning.

Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt. Ett exempel på detta är att antalet personer med insatsen bostad med särskild service enligt LSS har ökat med 25% under det senaste decenniet. För att kunna tillgodose allt fler brukare med behov av stöd i sitt boende, behöver såväl behovsprövning som utförande och innehåll i insatser utvecklas.

För funktionshinderområdet är det avgörande att man kan skapa största möjliga värde för brukare med funktionsnedsättning. Invånarna i kommunen förväntar sig ett likvärdigt bemötande och utförande, en rättssäker myndighetsutövning och att varje krona av de gemensamma resurserna används på allra bästa sätt. Detta säkerställer man genom att styra och förbättra verksamhetens arbetsflöden.

Funktionsnedsättning

kt_dh

Väljer ni vår lösning kommer ni snabbt igång, då vi redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet. Vi hjälper er med både metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning.

Intresserad av funktionerna i ledningssystemet?

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

För att lyckas behövs tydlighet och systematik i ansvarsfördelning och arbetsflöden, samt att fel och brister fångas upp och åtgärdas. Verksamheten behöver använda sig av sina erfarenheter och information om avvikelser, synpunkter och klagomål för att löpande utveckla verksamheten och säkra en god kvalitet till dem de är till för.

2012 infördes Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 med ett uttalat krav på verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård att på ett systematiskt sätt styra och utveckla sin verksamhet med hjälp av ett ledningssystem. De krav som ställs i föreskriften är bland annat att verksamheten ska identifiera, beskriva samt fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten skall fortlöpande analysera risker och förebygga händelser som skulle kunna inträffa. Händelser som skulle kunna medföra brister i verksamhetens kvalitet. Egenkontroll ska genomföras för att säkerställa att processer och rutiner efterlevs samt för att utvärdera verksamhetens resultat. Erfarenheter, avvikelser, klagomål samt synpunkter skall sammanställas och analyseras ur ett helhetsperspektiv. Sammanställningen ska sedan användas för att tillsammans med medarbetarna förbättra och utveckla verksamheten.

Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle, och på rätt sätt. Det möjliggör ordning och reda i verksamheten samt att man förebygger händelser som kan leda till missförhållanden och andra avvikelser.

För att kunna möta dessa krav erbjuder Ensolution en helhetslösning i form av ett beprövat och effektivt IT-stöd. Med hjälp av IT-stödet visualiseras ledningssystemets alla delar och skapar en grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns många exempel där det nedlagda arbetet inte följs upp, och då saknas även grund för vidareutveckling. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

Väljer ni Ensolutions lösning kommer ni snabbt igång, då vi med Ensolutions samlade erfarenhet redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelser ingår. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan er organisation få en snabbstart i arbetet med ledningssystemet. Vi hjälper er med både metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning.

Läs mer om IT-stödet för Ensolutions Ledningssystem

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.