Kostnad Per Brukare (KPB)

– Det ställs allt högre krav på kommunens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.

Kostnad Per Brukare (KPB)

Kostnaderna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har ökat över tid.

Det ställs allt högre krav på att kommunens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande, samtidigt har kostnaderna för funktionsnedsättning ökat över tid. Fler brukare har exempelvis behov av bostad med särskild service och daglig verksamhet vilket gör att behovet av särskilt stöd kontinuerligt ökar. Ensolutions analyser har visat att det är stora variationer i vilka insatser och resurser kommuner använder för att möta brukarnas behov. Det är också ett verksamhetsområde som genomgår stora förändringar. Andra aktörers beslut såsom Försäkringskassan påverkar också kommunernas kostnader inom exempelvis personlig assistans.

Vare sig det handlar om beslutssituationer där ekonomin är ansträngd, satsningar på stödåtgärder eller t.ex. konkurrensutsättning gäller det att ha tillgång till god beslutsinformation med hög kvalitet. Ju högre precisionen är i den verksamhetsstatisk och de kostnadsmått som används för att ta beslut, desto bättre är förutsättningarna att besluten leder till en mer effektiv verksamhet.

Kostnad Per Brukare (KPB) är enkelt uttryck en metod för hur man kopplar ihop olika insatser med kostnader och de brukare som har fått del av insatsen. Kostnadsanalysen fångar upp verksamhetens insatser och ger svar på frågan vem, får vad, och till vilken kostnad. KPB bygger på avidentifierad, eller rättare uttryckt pseudonymiserad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter ned på individnivå. Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

I Kostnad Per Brukare-samarbetet görs en årsvis jämförelse med andra kommuners resultat som möjliggör benchmarking och erfarenhetsutbyte med kommuner i hela Sverige. Metoden kan användas som en del i ett genomlysningsprojekt eller som årsvis detaljerad uppföljning med jämförelser gentemot andra kommuner.

Funktionsnedsättning

fn_tjej_m_storasyster_park

Efter en genomförd KPB har du specifik information om vad som driver kostnaderna inom verksamheten

Man kan därmed rikta utredningsuppdrag, kostnadseffektivisering samt utvecklingsarbete på rätt sätt. KPB är oftast ett nödvändigt första steg för att identifiera rätt insatser.

Ta gärna kontakt med oss på Ensolution så hjälper vi er vidare med era behov!

Gör en genomlysning av er verksamhet

Kostnad Per Brukare (KPB)

Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Brukarmixanalys

Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt den mest kostnadseffektiva strategin för insatsmixen – i förhållande till brukarnas behov. Exempel på frågor vi ställer: Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Finns fler ytterfall än i andra kommuner?

Analys av produktivitet

Syftet med denna analys är att jämföra produktiviteten per insats med andra kommuner, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Här är vi intresserade av att t.ex. ta reda på om kostnaderna är högre för insatserna per timma/dygn i förhållande till andra kommuner, och analysera vad det i så fall beror på.

Konsumtionsanalys

Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger kommunen t.ex. mer insatser än andra kommuner? Hur ser medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på kommunens produktivitet?

En central del i metoden är att fördela kostnader för personal och nedlagd tid till specifika insatser. Efter en genomförd KPB har du specifik information om vad som driver kostnaderna inom verksamheten, och man kan därmed rikta utredningsuppdrag, åtgärder samt utvecklingsinsatser på rätt sätt. KPB är oftast ett nödvändigt första steg för att identifiera rätt insatser.

Resultatanalys

Syftet är att kombinera kostnaderna med resultat och kvalitet. Här kan bl.a. följande frågor ställas: Vilket resultat ger insatserna? Hur förhåller sig resultatet till kostnaderna? Genom att mäta effektivitet får kommunerna en uppfattning om vilket resultat de erhåller för de pengar som läggs på äldreomsorgen. Det räcker inte att man gör en sak på ”rätt sätt” för att vara kostnadseffektiv, man måste också se till att det man gör är ”rätt saker”, att resultatet leder till de mål man har ställt för verksamheten. Det är ofta svårt att mäta grad av måluppfyllelse, därför väljs ofta ett antal mått på resultat och kvalitet som ska fungera som indikation på hur väl man nått de uppsatta målen, till exempel hur nöjd brukarna är med den omsorg de får. Tillsammans ger det en samlad bild av verksamhetens effektivitet, totalt eller på enhetsnivå.

Ta gärna kontakt med oss på Ensolution så hjälper vi er vidare med era behov!

Läs mer om IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.