Behovsbedömning enligt IBIC

– Inom funktionsnedsättningsomsorgen finns en tydlig ambition att stödja brukarna för att deras utveckling ska vara så gynnsam som möjligt

Behovsbedömning med hjälp av Ensolutions IT-stöd Kuben

Ett mobilt verktyg för behovsbedömning ger bra stöd för utvecklingsarbetet.

Inom funktionsnedsättningsomsorgen finns en tydlig ambition att stödja brukarna för att deras utveckling ska vara så gynnsam som möjligt. Det kan dock vara svårt att möta förändringarna i brukarnas behov med förändrad bemanning. Det kan också vara svårt att diskutera frågor om var brukare ska bo utifrån behov och funktionstillstånd. Utan god kunskap om brukarnas behov riskerar insatser och bemanning att bli statisk och resurskrävande. Ett verktyg för behovsbedömning gör det lättare att behovsstyra resursfördelningen, och samtidigt fungera som ett stöd för utvecklingsarbetet inom funktionsnedsättningsomsorgen.

I Kuben erhåller kommunerna ett praktiskt verktyg med mallar för boende för särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, boende för barn och unga, kortidsvistelse och korttidstillsyn. Materialet som verktyget genererar gör det möjligt att följa brukarnas behov och de förändringar som de innebär. Kuben hanterar hela processen med insamling, analys och uppföljning. Från de bedömningar som utförts i Kuben genereras en nivå för brukarna som sedan översätts till ett bemanningsbehov för enheten.

Kuben hjälper även biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid sin bedömning enligt IBIC. Kuben utgår från livsområdena i klassifikationen ICF. Biståndsbedömarna går systematiskt igenom alla områden och bedömer brukaren efter befintligt tillstånd samt önskat tillstånd. I Kuben finns förinställda variabler som översätter olika behov på olika nivåer, årsarbetare eller timmar beroende på mall och behov. Dessa resursenheter används sedan med fördel i kommunens resursfördelningssystem.

Se bilder som visar hur Kuben fungerar.

Funktionsnedsättning

kommunledning-processtod

Vi på Ensolution kan implementera verktyget, utbilda och utgöra stöd

Vi kan också genomföra och stödja analysarbetet i verksamheten.

Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag anpassat till era behov.

Boka möte för mer info

Behovsbedömning enligt IBIC med hjälp av Ensolutions IT-stöd Kuben

Syftet med Kuben är:

 • Erbjuda ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning
 • Samla in behovsbedömning enligt IBIC/ICF-mallen som översätter behov till resurser/tid/bemanning
 • Samla in kvalitetsdata för att använda vid uppföljning och i ersättningsmodeller
 • Erbjuda utdata till biståndsbedömare och andra beslutsfattare

Kuben kan också användas för att:

 • Göra regelbundna översyner av personalresurser, eftersom risk finns att personalresurser blir ”statiska”
 • Kunna bedöma vilka personalresurser som behövs i exempelvis boende för att kunna arbeta individinriktat i enlighet med lagens intentioner
 • Handläggare ska kunna bedöma vilken boendeform som kan bli aktuell, i samband med ansökan
 • Kunna införa arbetssättet kring IBIC samtidigt som resursbehovet bedöms

Exempel på resultat från mätningar:

 • Det blir lättare att analysera förändringar i total kostnad i förhållande till vad som är volymförändringar, förändringar i behov, förändringar i pris/lön etc
 • Det ger ökat ekonomiskt incitament att verkställa beslut
 • Det ger större förståelse mellan behovsbedömare och utförare
 • Beslutsfattaren förstår vad besluten kostar

Vi på Ensolution kan implementera verktyget, utbilda och utgöra stöd för personalen i behovsbedömningarna. Vi kan också genomföra och stödja analysarbetet i verksamheten.

Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag anpassat till era behov.

Läs mer om IT-stödet Kuben

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.