Verksamhetsgenomlysning

– Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden på ett positivt och avsett sätt?

Verksamhetsgenomlysning

Ökade kostnadsnivåer i verksamheten kan bero på flera och ibland samverkande faktorer. Att identifiera dessa faktorer är en högt prioriterad åtgärd för kommunens styrning och ledning.

För att få så hög träffsäkerhet som möjligt i de åtgärder som väljs för att utveckla och effektivisera verksamheter och processer måste de bakomliggande orsakerna analyseras. Det är av stor vikt att genomlysa både utförandet såväl som biståndshandläggningen, för att få en övergripande bild av verksamheten.

Ensolution har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsgenomlysningar inom äldreomsorgen. Genom beprövade metoder tar vi tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheten fram faktabaserade underlag. Ensolution har också en unik möjlighet att väga in 20 års erfarenhet och detaljerad data runt kostnadsutvecklingen landets kommuner.

Exempel på metoder vi använder är intervjuer för att utreda hur olika roller och funktioner i verksamheten ser på sitt uppdrag och hur väl det utförs. Finns t.ex. otydligheter i ansvarsfördelning eller brister i samsyn runt uppdraget? Vi genomför processkartläggningar i syfte att ringa in problem, glapp och risker i arbetsflödena och vi kan gå in på djupet i myndighetsutövningen genom ärendegranskning. Vi arbetar inom området bemanningsekonomi och kan även stötta er i arbete med heltidsresan, både inför införande och i genomförandefasen.

Inga åtgärder, hur väl de än bygger på fakta, kan få någon effekt om ledningen inte har en gemensam bild av hur nuläget ser ut och vilka förändringar som behöver göras. Åtgärderna måste också vara väl förankrade hos dem som ska genomföra dem, det vill säga medarbetarna. Vår modell för genomlysning bygger därför på att nulägesbild och förbättringsförslag stäms av med ledningen och att representanter för medarbetarna involveras i t.ex. workshops och processkartläggningar.

Vårt uppdrag avslutas med att ett faktabaserat underlag samt förslag på åtgärdsplan som överlämnas och redovisas för ledningen. Vi kan också ge fortsatt stöd i arbetet med att följa upp genomförandet och effekterna av åtgärderna.

Exempel på genomlysningsprojekt:

  • Arbetssätt och processer inom hemtjänst
  • Myndighetsutövning med och biståndsbedömning (primärt hemtjänst)
  • Resursfördelningssystem inom hemtjänst eller särskilt boende
  • Analys av avgiftssystem
  • Bemanning inom särskilt boende

Äldreomsorg

tjej_laptop_jobb

Vi kan ta analysen ett steg vidare och öka träffsäkerheten i verksamhetens utvecklingsåtgärder!

Ensolution kan erbjuda ett kvalificerat stöd av konsulter som har både praktisk erfarenhet av och fördjupade kunskaper inom äldreomsorgens olika områden.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.