Kostnad Per Brukare (KPB)

– Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen personer 80 år och äldre förväntas öka kraftigt under de närmaste åren, samtidigt som vi ser att behoven av mer personlig omsorg ökar

Kostnad Per Brukare (KPB)

De förändrade behoven, liksom omfattningen av insatser innebär stora utmaningar för äldreomsorgen.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen personer 80 år och äldre förväntas öka kraftigt under de närmaste åren och samtidigt har det skett en förskjutning av behoven mot mer personlig omsorg. SKR förutspår att antalet individer i åldersgruppen som har socialtjänstinsatser kommer att öka med cirka 53 procent på tolv år. De förändrade behoven, liksom omfattningen av insatser innebär stora utmaningar för äldreomsorgen – i form av ökande kostnader, svårigheter att rekrytera kompetent personal och allt större svårigheter att utföra uppdraget inom ramen för befintliga resurser. Behovet av att utveckla verksamheten och att säkerställa att resurserna används kostnadseffektivt allt mer markant.

För att möta detta görs betydande insatser för att utveckla system som ska ge bättre information om prestationer, kostnader och resultat. Vare sig det handlar om beslutssituationer, satsningar på förebyggande åtgärder eller en ökad konkurrensutsättning gäller det att ha tillgång till god beslutsinformation av hög kvalitet. Ju högre precisionen är i den verksamhetsstatisk och de kostnadsmått som används, desto bättre är förutsättningarna för att beslut som tas ska leda till en mer effektiv verksamhet.

Kostnad Per Brukare (KPB) är enkelt uttryck en metod för hur man kopplar ihop olika insatser med kostnader och de individer som har fått del av insatsen. Analysen fångar upp verksamhetens insatser och ger svar på frågan vem, får vad, och till vilken kostnad. Det är viktigt att poängtera att KPB bygger på avidentifierad, eller rättare uttryckt pseudonymiserad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter. Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Kalkylen bygger på föregående års data, då vi vill använda oss av ett helår när vi gör beräkningarna.

Äldreomsorg

e_1900x800_25

Efter en genomförd KPB-analys vet man vad som driver kostnaderna i verksamheterna

Man kan därmed rikta utredningsuppdrag, kostnadseffektivisering samt utvecklingsarbete på rätt sätt. KPB är oftast ett nödvändigt första steg för att identifiera rätt insatser.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Kostnad Per Brukare (KPB)

Uppföljning kan göras ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Brukarmixanalys

Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt den mest kostnadseffektiva strategin för insatsmixen, i förhållande till brukarnas behov. Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Finns fler ytterfall än i andra kommuner?

Analys av produktivitet

Syftet med denna analys är att jämföra produktiviteten per insats med andra kommuner, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Är kostnaderna högre för insatserna per timma/dygn i förhållande till andra kommuner? Vad beror det i så fall på? Kan det exempelvis bero på beläggning?

Konsumtionsanalys

Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, dvs relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger kommunen mer insatser än andra kommuner? Hur ser medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på kommunens produktivitet? Vilka åldersgrupper är representerade och hur stor andel är föremål för insatser?

Efter en genomförd KPB-analys vet man vad som driver kostnaderna i verksamheterna, och man kan därmed rikta utredningsuppdrag, åtgärder samt utvecklingsinsatser på rätt sätt. KPB är oftast ett nödvändigt första steg för att identifiera rätt insatser.

Resultatanalys

Syftet är att kombinera kostnaderna med resultat och kvalitet. Här kan bl.a. följande frågor ställas: Vilket resultat ger insatserna? Hur förhåller sig resultatet till kostnaderna? Genom att mäta effektivitet får kommunerna en uppfattning om vilket resultat de erhåller för de pengar som läggs på äldreomsorgen. Det räcker inte att man gör en sak på ”rätt sätt” för att vara effektiv, man måste också se till att det man gör är ”rätt saker”, att resultatet leder till de mål man har ställt för verksamheten. Det är ofta svårt att mäta grad av måluppfyllelse, därför väljs ofta ett antal mått på resultat och kvalitet som ska fungera som indikation på hur väl man nått de uppsatta målen, till exempel hur nöjd brukarna är med den omsorg de får. Tillsammans ger det en samlad bild av verksamhetens effektivitet, totalt eller på enhetsnivå.

Ta gärna kontakt med oss på Ensolution så hjälper vi er vidare med era behov!

Läs mer om IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.