Behovsbedömning enligt IBIC

– Kuben är ett mobilt behovsbedömningsverktyg som hjälper biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömningen

Behovsbedömning med hjälp av Ensolutions verktyg Kuben

Inom äldreomsorgen är det naturligt att brukarnas behov förändras över tid.

Trots vetskapen om att brukarnas behov förändras över tid är det ofta svårt att möta förändringarna i brukarnas behov med förändrad bemanning. Bemanningen blir lätt statisk och kan även bli kostnadskrävande om man inte har en inbyggd flexibilitet.

I Kuben erhåller kommunerna ett praktiskt verktyg för att kunna följa brukarnas behov och de förändringar som de innebär. Kuben hanterar hela processen med insamling, analys och uppföljning. Från resultaten av Kuben samt de bedömningar som utförts genereras en sammanställning på brukarnivå kring behovsområdena, tillsammans med ett förslag till antal beviljade timmar/vecka för hemtjänst. För boende skapas en nivå för brukarna som sedan översätts till ett bemanningsbehov för enheten.

Kuben hjälper även biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid sin bedömning enligt IBIC. Kuben utgår från livsområdena i klassifikationen ICF och biståndsbedömarna går systematiskt igenom alla områden, och bedömer brukaren efter befintligt tillstånd samt önskat tillstånd. I Kuben finns förinställda variabler som översätter olika behov på olika nivåer till timmar. Dessa timmar används sedan med fördel i kommunens resursfördelningssystem.

Se bilder som visar hur Kuben fungerar.

Äldreomsorg

dam_m_vardare

Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag anpassat till era behov!

Vi på Ensolution kan implementera verktyget, utbilda och utgöra stöd för personalen i behovsbedömningarna. Vi kan också genomföra och stödja analysarbetet i verksamheten.

Boka möte för mer info

Behovsbedömning med hjälp av verktyget Kuben

Syftet med Kuben är:

 • Erbjuda ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning
 • Samla in behovsbedömning enligt IBIC/ICF-mallen som översätter behov till tid/bemanning
 • Samla in kvalitetsdata för att använda vid för uppföljning och i ersättningsmodeller
 • Erbjuda utdata till biståndsbedömare och andra beslutsfattare

Kuben kan också användas för att:

 • Göra regelbundna översyner av personalresurser, eftersom risk finns att personalresurser blir ”statiska”
 • Kunna bedöma vilka personalresurser som behövs i boendet för att kunna arbeta individinriktat i enlighet med lagens intentioner
 • Handläggare ska kunna bedöma vilken boendeform som kan bli aktuell, i samband med ansökan
 • Kunna införa arbetssättet kring IBIC samtidigt som resursbehovet bedöms

Exempel på resultat från mätningar:

 • Det blir lättare att analysera förändringar i total kostnad i förhållande till vad som är volymförändringar, förändringar i behov, förändringar i pris/lön etc.
 • Det ger ökat ekonomiskt incitament att verkställa beslut
 • Det ger större förståelse mellan behovsbedömare och utförare
 • Beslutsfattaren förstår vad besluten kostar

Vi på Ensolution kan implementera verktyget, utbilda och utgöra stöd för personalen i behovsbedömningarna. Vi kan också genomföra och stödja analysarbetet i verksamheten.

Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag anpassat till era behov.

Läs mer om IT-stödet Kuben

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.