Kostnads- och resursanalys

– Stora ekonomiska utmaningar väntas inom skola och utbildning de kommande åren

Kostnads- och resursanalys

Ensolution erbjuder en modell för uppföljning av resurser inom skola och utbildning.

Utbildningssektorn har sedan flera år en resursfördelning som dels tar hänsyn till elev och barnvolymer, dels till elevers särskilda behov och förutsättningar. Det är väl utarbetat i själva budgeteringsmodellerna och vid resursfördelningen. Ändå kan man i många kommuner se stora skillnader i budgetavvikelser mellan och inom enheter i samma kommun. Får resursfördelningsmodellen den effekt som planerats?

I Ensolutions modell för kostnads- och resursanalys följs tilldelningen av medel upp, samt att det görs en analys kring resursanvändning på olika enheter eller skolområden. Som exempel belyser modellen hur resurser fördelas, hur resurser används, plus att man gör analyser kring kostnader i relation till resultat. Vi skapar underlag för att få faktabaserade grunder att styra verksamheten på, och därmed också för att kunna göra resursprioriteringar på både enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Analysen kan även användas på kommunnivå. Modellen används även som en del i andra analyser, exempelvis skolstrukturutredningar, demografiska modeller och resursfördelningsmodeller.

Skola & utbildning

Inlagg_Sommar_2019

Ensolutions verktyg för kostnadsanalys är unikt och möjliggör analyser på både helhets- och detaljnivå.

Verktyget är en bas i flera av våra andra projekt och den data vi använder ger oss möjlighet att skapa faktabaserade underlag vid t.ex. kapacitetsberäkningar.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Kostnads- och resursanalys

Ensolutions verktyg för kostnadsanalys är unikt och möjliggör analyser på både helhets- och detaljnivå. Verktyget är en bas i flera av våra andra projekt och den data vi använder ger oss möjlighet att skapa faktabaserade underlag vid t.ex. kapacitetsberäkningar.

I kostnadsanalysen används metoden Kostnad Per Elev (KPE) inom samtliga utbildningsformer. Den grundar sig på samma principer som Kostnad Per Brukare (KPB) inom området Stöd och omsorg. All data kalkyleras och sammanställs i en databas med hjälp av IT-verktyget CostPerform. Resultatet blir en modell för uppföljning som utgår från elever/barn i klasser/grupper samt deras behov och förutsättningar. Beslutsfattarna kan därefter utgå från ett faktabaserat underlag och fatta välgrundade beslut inför framtiden, samtidigt som det ger flera dimensioner för uppföljningen. Det ger också ett tydligt underlag, att utifrån kommunens förutsättningar kunna beräkna prognoser och scenario inför framtiden, och eventuella kostnadskonsekvenser.

Metoden ger bl.a. svar på: 

  • Vad är kostnaden per elev och klass? Uppdelat på direkta och indirekta kostnader
  • Validering av resursfördelningsmodellen – fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar? Används resurserna enligt intentionerna i resursfördelningen?
  • Vilka resultat skapar de satsningar som görs? Kostnader för olika resultatindikatorer. Kan vi se effekter av de satsningar vi gör? Exempelvis satsningar på elevhälsan
  • Vilka aktiviteter har vilken lärartid?
  • Vilken produktivitet, effektivitet och elevmix har våra skolor?
  • Förändringar över tid?
  • Ger ett gemensamt språk
  • Fördelningen mellan grundbelopp och tilläggsbelopp?
  • Är resursfördelningen till andra aktörer korrekt? Är vår modell transparent och tillförlitlig?
  • Är enheterna rätt dimensionerade?

Ovan är en del av vårt arbete med kostnad och resultatanalyser inom utbildningssektorn. Utifrån metoden används verktyg och våra konsulters kompetens för att göra ytterligare analyser och projekt tillsammans med våra kunder – exempelvis kapacitet och dimensioneringsbehov.

Läs mer om IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.