Seminarier om långsiktig planering inom vård och omsorg, Uddevalla 22 nov

Kom till våra kostnadsfria seminarier i Uddevalla den 22 november: Fördjupad nulägesanalys och långsiktig planering inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vår långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner har gett oss på Ensolution en förståelse för de utmaningar kommunerna kommer möta de närmsta åren. Många kommuner står inför en ökande äldre befolkning och ökande behov när det gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning, samtidigt som resurserna är begränsade. Det är då extra viktigt att hitta rätt när det gäller mixen av insatser och nivån på konsumtionen av insatser.

Vi har utvecklat metoder och verktyg för att underlätta analyser och planering, vilket leder till ett proaktivt arbetssätt hos våra kunder. Nu kommer vi ha ett seminarium i Uddevalla där vi bjuder in kommunerna för att berätta om våra erfarenheter. På förmiddagen kommer vi ha fokus på äldreomsorgen och efter lunch kommer vi ha fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Om man bara är intresserad av äldreomsorg kan man välja att delta från 10.00 och avsluta med lunch. Det är också möjligt att börja med lunch och därefter delta i seminariet med fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vill man är man välkommen att delta hela dagen.

Seminariernas innehåll

Fokus: Äldreomsorg
Vi inleder med kaffe kl. 10.00. Presentationen börjar 10.30
 • Nulägesanalys av äldreomsorgen
  För att kunna arbeta med prognoser och långsiktig planering är det viktigt att ha en tydlig bild av verksamheten. Har man hög eller låg konsumtion av insatser i särskilt och ordinärt boende? Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  För att förstå mer om brukarna och deras behov kan man använda Kuben, både inom hemtjänst och särskilt boende. Har man många brukare med stora behov i ordinärt boende? Har brukarna i särskilt boende stort behov av omvårdnad? Hur förändras detta över tid? Om omsorgsbehovet i särskilt boende ökar behövs det mer resurser? I vissa kommuner visar det sig att behovet av omsorg är relativt lågt hos brukarna i de särskilda boendena. Vad innebär detta?
 • Prognos och långsiktig planering
  I vårt arbete med att stödja kommunerna i sitt arbete med långsiktiga planer arbetar vi med nulägesanalys och omvärldsanalys. Vi kan också bygga olika scenarion utifrån kommunens strategier t ex när det gäller insatser på hemmaplan, digitalisering, olika typer av boendeformer osv. Utifrån befolkningsprognoser gör vi kvalitetssäkrade beräkningar av behov av resurser.
Fokus: Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Nulägesanalys av omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Det finns stora skillnader mellan kommunerna hur insatser är utformade för personer med funktionsnedsättning. Har man mycket insatser enligt SOL? Hur ser insatsmixen ut när det gäller LSS? Dessa faktorer påverkar i hög utsträckning kostnadsnivån för kommunerna. Om man t ex har många brukare med gruppbostad i kombination med daglig verksamhet så har dessa ofta en högre kostnad än om man har en stor andel personlig assistans. Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  När man jämför kostnader för grupp- och servicebostäder är det viktigt att även förstå hur behovet av stöd påverkar. Vi har utarbetat en metod och ett IT-stöd, Kuben, för att underlätta behovsbedömning inom LSS-verksamheterna. Ett flertal kommuner använder Kuben som ett verktyg för att ha en behovsanpassad resursfördelning. Vi berättar mer om våra erfarenheter kring detta.
 • Prognos och långsiktig planering
  För att kunna göra en genomarbetad och kvalitetssäkrad plan för verksamheten för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att ha en god kunskap om brukarna, deras behov och de insatser som de har. Då vår erfarenhet är att olika målgrupper och behov förändras på olika sätt över tid har vi utformat en planerings- och kategoriseringsmodell där man kan ta hänsyn till detta. Vi berättar om våra erfarenheter kring att utforma en långsiktig, faktabaserad plan för verksamheten för funktionsnedsatta.
Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe kl. 14.30. 

Datum onsdagen den 22 november 2017
Tider Äldreomsorg: 10.00 – 12.00. Lunch kl. 12.00 Omsorg om funktionshindrade: 13.00 – 14.30
Lokal Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Anmälan senast 15 nov 2017.

Ange om vill vara med under förmiddagen, eftermiddagen eller hela hela dagen, samt om du önskar lunch och är i behov av specialkost.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

Läs mer om vårt referenscase där vi arbetat med Kungsbacka kommun för att ta fram en långsiktig prognos inom äldreomsorgen.

Läs mer om planerings och kategoriseringsmodellen

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.