Så kan kommuner hjälpa sig själva ur den ekonomiska krisen

SKL spår ekonomiskt tuffa år för kommunerna under 2020 och 2021. Det framkommer med tydlighet i deras nyligen publicerade Ekonomirapport. Den demografiska utvecklingen är de största utmaningen och SKL menar att kommunerna måste effektivisera, men förtydligar också vikten av att använda och jämföra med korrekt data. ”Det måste också finnas en idé om och en struktur för hur organisationen vill gå vidare efter analys och jämförelse av data. Det är ett hårt men nödvändigt arbete och man behöver ta hjälp av duktiga strateger och analytiker för att det skall slå väl ut.”
(Ekonomirapporten är framtagen av SKL, därav hänvisning till SKL trots att de nyligen bytt namn.)

Vad behöver man göra för att möta framtida utmaningar?

Fokus på resursfördelning

När de ekonomiska förutsättningarna spås bli tuffare är det viktigare än någonsin att kommunen kan fördela sina resurser med utgångspunkt från de faktiska behoven i kommunen. Behoven av kommunala tjänster utvecklas inte lika. För att säkra en rimlig resursfördelning måste därför kommunens modell följa och fördela de kommunala resurserna kopplat till utvecklingen inom respektive verksamhet.

Verksamheter där demografi medför utökade behov måste, för att ha rimliga förutsättningar, kunna tilldelas ökade resurser, medan verksamheter med minskade behov inte kan kompenseras till samma faktiska nivå som tidigare. Kort sagt bör kommunens resursfördelningsmodell kunna säkra att resurser överförs från verksamheter med minskade behov till verksamheter med ökande behov. Kraven på en väl fungerande resursfördelning är många men kan sammanfattas i tre delar.

Tillsammans med er kan Ensolution ta fram samtliga av dessa:
– Bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet)
– Underlätta prioriteringar för förtroendevalda
– Skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen

Kontakta Oskar Lannerhjelm för mer info.

God bemanningsekonomi

Personalbemanning är en strategisk fråga, det handlar om att komma nära brukarbehov med den schemalagda tiden samtidigt som lagar och avtal efterlevs. Framöver finns stora utmaningar så som heltid som norm och minskade ekonomiska anslag, samtidigt som kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare föra att klara de kommande rekryteringsbehoven.

Personalkostnaderna är en stor post då de står för ca 70% av kostnaderna inom omsorgen. I besparingstider är det därför ett måste för kommunerna att bli bättre på att analysera personalkostnaderna. För att lyckas med en resurseffektiv bemanning så behöver man ta hänsyn till sin kommuns egna förutsättningar. Det är viktigt att göra analyser av verksamheternas behov samt att anpassa sin bemanning efter det behovet. Genom att ha en hög kunskap och förståelse kring bemanningsekonomi, samt genom ett gemensamt ansvarstagande i hela organisationen, har man förutsättningar att lyckas med att möta både ekonomi- och kvalitetskrav.

Ensolutions konsulter har genomfört flera genomlysningar i syfte att finna besparingar när det gäller bemanning av olika verksamheter. Vi träffar er gärna för att tillsammans med er se över hur ni kan effektivisera er bemanning.

Kontakta Sara Libera för mer info.

Ekonomiska budgetmål inom individ- & familjeomsorg

Kommunernas största utmaning kommer att vara att klara de ekonomiska budgetmålen inom IFO, men mer än hälften av kommunerna upplever även problem inom ÄO och FN.  Kostnadsutvecklingen inom IFO exklusive försörjningsstöd har framförallt rört sig om kostnader för externa placeringar, huvudsakligen inom barn och unga men i vissa fall också på vuxensidan.

Även här är det viktigt att ha goda underlag (t.ex. omvärldsbevakning och kvalitetssäkrad verksamhetsstatistik), kunskap om hur behoven ser ut och utvecklas i kommunen, samt en medveten strategi när det gäller insatsmix.

Exempel på frågor som man behöver ställa:

  • Vilken typ av behov ska vi möta med förebyggande insatser och öppen verksamhet?
  • Vilka behov ska vi kunna möta genom öppenvård och när behövs en placering?
  • Vilken verksamhet ska vi ha internt och vad ska vi köpa in?

Rekrytering, bemanning och kompetensutveckling ska sedan utgå från behoven hos brukarna och strategin vad gäller insatskedjan. Ett mycket bra exempel på detta är Ale kommun som har kunnat minska sina kostnader genom att strukturerat arbeta för en ändrad insatsmix där behoven i högre grad tillgodoses genom öppenvården och därmed färre placeringar.

Kontakta Anna Ågren för mer info.

Kvalificerade underlag och analyser för utbildningssektorn

SKL betonar vikten av objektiva och bra underlag för att kunna fatta beslut om förändringar. Det är Ensolutions verkliga styrka. Via goda analyser (Kostnad Per Elev), processer, identifiering av område för samarbete inom organisationen – processkartläggning, digitalisering, effektivisering av administration, material för att skapa underlag för vidare beslut – kan Ensolution stödja utbildningssektorn.

Vi har kompetens och erfarenhet för att ta fram kvalificerade underlag för förvaltningarnas vidare arbete. Vi delar SKL:s syn att man inte ska gå direkt från siffra till åtgärd, utan ha god koll på underlag, kvalificerat underlag och analyser för att öka möjligheten att fatta rätt beslut framåt, och därefter följa effekten.

Ytterligare en utmaning för utbildningssektorn är de riktade statsbidragen, som även har olika kriterier för hantering, vilket påverkar organisationernas förutsättningar. Ensolution kan bidra med stöd även i denna statsbidragsprocess.

Kontakta Mattias Wald för mer info.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.