Låt oss visa hur genomlysning av personlig assistans ger kostnadseffektivitet med hög insatskvalitet!

Låt oss visa hur en genomlysning av verksamhet för personlig assistans kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Utvecklingen inom personlig assistans ställer högre krav på kontroll, samsyn och effektivitet. Generellt sett höjs inte assistansersättningen i samma takt som lönerna vilket resulterar i stora utmaningar för en insats vars utformning och kostnader  dessutom ifrågasätts och många individer påverkas.

Ensolution erbjuder genomlysning av verksamheterna för personlig assistans enligt LSS och SFB i egen och extern regi, för att stötta kommuner i arbetet med att uppnå en hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet.

Det är mycket viktigt att allt inom personlig assistans sker korrekt utifrån samtliga dimensioner – behov, insatskvalitet, riktlinjer och lagstiftning, samt kostnadseffektivitet. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdraget på kort och lång sikt. Ensolutions verktyg och analysdimensioner bidrar till detta och skapar möjligheter för ett bra genomförande och en god uppföljning av verksamheten. Genomlysningen innefattar följande:

Kostnads- och insatsanalys

Analysen ger fullständig kontroll avseende vad som utförs och till vilken kostnad. Ersättningar till och från Försäkringskassan tydliggörs. Eventuella uteblivna ersättningar identifieras och möjligheter att ansöka om förhöjd ersättning utreds. Resultatet innefattar detaljerade data som analyseras ända ner på brukarnivå. Genomlysningen syftar också till att visa vad som driver kostnadsutvecklingen och utreda om den beror på volym, effektivitet eller specifika brukargrupper. Det blir tydligt i vilken utsträckning ersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Utifrån detta skapas en bild av hur kommunens beslut och val av bemanning påverkar de faktiska kostnaderna samt vilka delar som är påverkbara och hur.

Organisationsanalys

ledningssystem-systematiskt-kvalitetsarbete

Nyckelprocesserna inom personlig assistans kartläggs för att tydliggöra verksamhetens ansvar, roller, aktiviteter, rutiner och flöden. Processkartläggningen visualiserar hur insatsen utförs och av vem, samverkan mellan roller och enheter beskrivs och rutiner för de olika processtegen kan tas fram vid behov. Kartläggningen tydliggör bland annat processerna för nya brukare; budget och planering; återsökningen från Försäkringskassan; samt processen för förhöjd ersättning. Detta skapar samsyn och förståelse för hur allt hänger ihop. Det möjliggör identifiering av flaskhalsar och kvalitetsrisker. Det är också bra vid introduktion av ny personal och som grund vid verksamhetsutvecklingsdiskussioner. I processkartläggningen ingår också att utreda huruvida verksamheten har tagit på sig uppgifter som i normalfallet inte åligger verksamheten, samt om det på kommunnivå är ändamålsenligt att dessa uppgifter utförs av verksamheten själv.

Dokumentgranskning

Utvecklingen inom rättspraxis de senaste åren har inneburit att många brukare som tidigare beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken nu ansöker om personlig assistans enligt LSS i sin kommun. För att säkerställa denna handläggning och undersöka hur ärenden hanteras, behovsbedömningar genomförs, utredningar genomförs och dokumentation utformas kan Ensolution genomföra en dokumentgranskning utifrån lagstiftning och de senaste riktlinjerna. Detta kan vara svårt att genomföra internt och det kan vara bra att få en extern part som analyserar dessa delar för att kommunen ska kunna garantera en rättssäker personlig assistans.

Extern jämförelse

Då Ensolution har gjort liknande genomlysningar i ett stort antal kommuner kan vi sätta resultatet i en kontext och jämföra insatskostnader, strukturella skillnader och andra data avseende kostnadsstruktur och konsumtion mellan jämförbara kommuner och enheter. Här ingår att jämföra kostnadsnivåer (t ex snittlöner, arbetad tid osv), ersättningsnivåer (andel brukare med förhöjd ersättning och andra schablonersättningar) samt processer. Detta leder till värdefulla insikter kring hur man ligger till och var man har utvecklingspotential.  Den senaste tiden har vi som exempel gjort framgångsrika projekt i Nacka, Nynäshamn och Sundsvall.

Vi visar gärna hur en genomlysning av er verksamhet kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Vill du veta mera?
Kontakta 
Pontus Fryk

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.