Kostnad Per Brukare som grund för jämställdhetsanalys

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har under flera år genomfört Kostnad Per Brukare (KPB) tillsammans med Ensolution. Under hösten 2017 genomfördes för första gången ett gemensamt projekt i syfte att utveckla metoden för jämställdhetsintegrering. Genom KPB-materialet har kommunen redan svar på hur både ekonomiska resurser samt biståndsbeslut fördelar sig mellan kvinnor och män, projektet har sedan försökt att svara på frågan om det finns påverkbara orsaker i förvaltningens arbetssätt och flöden som påverkar denna fördelning.

”Genom KPB-materialet har vi fått en klar bild över hur resurserna fördelar sig mellan könen”, säger  Jenny Söderberg Lundsholt, utredare på vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun.

Jämställdhet – kommunal omsorg spelar en viktig roll

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma rätt att forma samhället och sitt eget liv. Här spelar kommunerna och deras arbete en viktig roll då de allra flesta av oss dagligen tar del av de välfärdstjänster som kommunerna erbjuder, såsom barnomsorg, skola, socialtjänst, äldreomsorg etc. Kommunerna har därför en stor påverkan på vilka förutsättningar och möjligheter vi har att leva jämställda liv och spelar därmed också en stor roll i huruvida det övergripande målet för jämställdhet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, uppnås.

Den jämställdhetspolitiska målsättningen på kommunal nivå bygger många gånger på den nationella målsättningen och det är ett begrepp som ofta återfinns i kommunala planer, målskrivningar och policydokument. Men för att utveckling ska kunna ske inom detta område så krävs det också att teorin omsätts i praktik och faktiskt leder till förändring och förbättring.

Utvecklad metod för jämställdhetsintegrering

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har tillsammans med Ensolution genomfört ett pilotprojekt med syfte att utveckla metoden för jämställdhetsintegrering. Eftersom kommunen genomfört KPB under flera år har de ett genomarbetat och kvalitetssäkrat underlag för hur ekonomiska resurser samt verksamhetens volymer fördelar sig mellan kvinnor och män. Den här typen av individrelaterad uppföljning möjliggör analyser både på en övergripande nivå, exempelvis för kommunens totala LSS-verksamhet, men även på en mer detaljerad insatsnivå.

I detta projekt fokuserade vi på ett par insatser inom LSS och kunde med hjälp av KPB bland annat svara på;

  • Hur kostnaden inom gruppbostad fördelar sig mellan kvinnor och män i olika åldersintervall
  • Hur länge kvinnor respektive män i snitt bor på en servicebostad
  • Hur personlig assistans-timmarna fördelas mellan kvinnor och män
  • Om Karlstads kommun skiljer sig från övriga KPB-kommuner

Läs Karlstads kommuns folder där de berättar hur de använt Kostnad Per Brukare som verktyg i jämställdhetsarbetet.

”Vi har med KPB-resultatet som utgångspunkt och med stödet från Ensolution gjort en vidare analys av resultatet för att undersöka om och hur verksamhetens arbetssätt och rutiner påverkar utfallet samt hur förvaltningen kan säkerställa att deras processer främjar jämställdhet. Tillsammans med Ensolution har vi arbetat fram mål och aktiviteter som gör att förvaltningen kan följa upp sitt fortsatta arbete mot en jämställd verksamhet.”
Jenny Söderberg Lundsholt.

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.