Kostnad Per Brukare påvisade orsaken till höga kostnader inom LSS-verksamheten i Karlshamns kommun

Tack vare att Karlshamns kommun använt metoden Kostnad Per Brukare (KPB) under flera år har kommunen kunnat följa kostnader över tid. Detta har möjliggjort att de med Ensolutions hjälp kunnat kartlägga, genomföra analyser och påvisa orsaker till kostnadsutvecklingen inom LSS. Med hjälp av KPB har Karlshamn både kunnat påbörja förändringar för att minska kostnaderna och samtidigt öka kvaliteten för brukarna. En del utmaningar kvarstår, men Karlshamns kommun har nu en god överblick och koll på vad som behöver göras framåt för att komma tillrätta med de höga kostnaderna inom LSS.

En stor del av förklaringen till kostnadsläget inom LSS-verksamheten i Karlshamns kommun visade sig vara att Karlshamn haft flera mindre gruppbostäder, och dessa bostäder har gjort det svårt att erhålla stordriftsfördelar. Lokalernas utformning är också en bidragande faktor då gruppbostäderna har bedrivits i lokaler som varit utformade så att antalet platser per boende inte varit möjliga att utöka. Att genomföra en omställning till lägre kostnader har därför varit utmanande.

”Vi inom LSS i Karlshamn har under många år följt Kostnad Per Brukare. Ensolution har genom åren gett oss tips och råd kring hur vi ska få ner kostnaderna, bl.a. genom att gå från små gruppbostäder med fyra lägenheter till lite större med sex lägenheter, samt hur man kan effektivisera daglig verksamhet – där vi hade många små verksamheter, vilket är personalkrävande.

När jag började som verksamhetschef inom LSS för tre år sedan påbörjade vi vårt förändringsarbete. Syftet var dels att bli en mer kostnadseffektiv verksamhet, men framförallt ville vi skapa en ännu bättre verksamhet för brukarna. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tog vi fram en LSS-plan för 2018-2022. I denna planerades för nya grupp- och servicebostäder, samt att vi tog höjd för volymökningar. Idag (juni 2020) har vi kommit så långt att vi byggt två nya gruppbostäder och avvecklat fyra små. Detta har gett positiva ekonomiska effekter och minskat antalet ytterfall.

Därutöver har enhetscheferna för daglig verksamhet slagit ihop några av de små dagliga verksamheterna till ett hantverkshus. Fler brukare har fått individuella placeringar och ett våningsplan har öppnats i anslutning till befintlig daglig verksamhet för att kunna möta de volymökningar som skett.

Vi har kommit en bit på vägen; vi har koll på vad kostnaderna beror på, och arbetet har gett positiva resultat. Dock har vi fortfarande en stor utmaning framför oss; dels med att ta höjd för de volymökningar vi ser framåt, dels med att få bygglov för de nybyggnationer som vi planerat för. Ett bygglov är i alla fall klart och en ny servicebostad är i planeringsfasen.”

Agnetha Lindblom Eriksson, Verksamhetschef LSS, Karlshamns kommun

Sett utifrån ett nationellt perspektiv och i jämförelse med andra kommuner har Karlshamn haft en hög andel gruppbostäder i förhållande till antalet servicebostäder. Av olika skäl är servicebostäder inte lika kostnadskrävande, vilket gjorde det nödvändigt att se över situationen.

Ännu har Karlshamn inte kunnat påvisa att de totala kostnaderna har blivit lägre, men man kan se att kostnaderna för boende har minskat och att Karlshamn närmar sig ett nationellt snitt för detta.

Vi på Ensolution tycker att det är extra intressant att följa en kommun som Karlshamn under så många år. Vi bidrar kontinuerligt med kunskap och analyser för att de kommuner som vi arbetar med ska kunna möta sina kommuninvånares behov på ett individanpassat och samtidigt ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Tack Karlshamn för ett gott samarbete, vi ser fram emot att följa er framtida utveckling.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.