Resursfördelning

– Resursfördelningen har en central roll i styrning- och ledning av en kommun

Resursfördelning

Ensolution kan hjälpa kommuner att utveckla en väl fungerande resursfördelningsmodell.

Resursfördelningen har en central roll i styrning- och ledning av en kommun. När lagstiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska prioriteringar ställs mot tillgången på ekonomiska resurser uppstår svåra frågor, prioriteringar och behov av ställningstaganden. Vi på Ensolution kan stötta er i arbetet med att utveckla kommunens resursfördelningsmodell. Våra verktyg (Kuben, KPB etc.) tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov och hur resurser kan fördelas. Tillsammans med vår erfarenhet av arbete i många olika typer av kommuner gör det oss mycket väl kvalificerade att leda och utveckla arbetet med resursfördelningsmodeller.

En ändamålsenlig resursfördelningsmodell bör spegla kommunens demografiska förutsättningar, de specifika förutsättningarna som råder för de olika kommunala verksamheterna likväl som lokala politiska prioriteringar och mål. Även riktade stadsbidrag bör kunna destineras till rätt verksamheter genom resursfördelningsmodellen. Ensolution kan stötta er i arbetet med att utveckla modeller som tar hänsyn till dessa faktorer.

Kraven på en väl fungerande resursfördelning är många men kan sammanfattas i tre delar; bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet), underlätta prioriteringar för förtroendevalda samt skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen.

Kommunledning

kommunledning-resursfordelning

Vi har konsulter med lång erfarenhet från både politik och tjänstemannanivå i kommun.

Med över 20 års erfarenhet av kommunal sektor kan vi stötta er i arbetet med en ändamålsenlig och robust resursfördelningsmodell. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Boka möte för mer info

Resursfördelning

Genom frågeställningar som nedan tar vi oss an och bearbetar behoven i er kommun

Hur ska man hantera kopplingen mellan mål och resursfördelning så att man uppnår avsedda resultat i verksamheten?

Hur kompenseras förändringar i volymer?

Hur hanteras oförutsedda händelser i fördelningssystemet?

Hur klarar resursfördelningen förändringar på längre sikt?

Är nuvarande resursfördelning rimlig och ändamålsenlig?

Vilka underlag behöver förtroendevalda?

Finns en gemensam befolkningsprognos för kommunen?

Hur och när kommer de politiska prioriteringarna in?

Får man valuta för pengarna?

Finns behov av justering av skattesats?

Stödjer resursfördelningen den politiska majoritetens programförklaring?

Hur sker bedömning av behov för olika målgrupper?

Finns en process som möjliggör samsyn om behoven?

Är resursfördelningen transparent och begriplig?

På vilka grunder och riktlinjer vilar resursfördelningen?

Finns principer fastställda för demografisk förankring av resursfördelning?

Är fördelningsgrunderna kända och välförankrade i organisationen?

Tillgodoses målet om att den slutgiltiga budgeten ska vara känd och förankrad i organisationen?

Vi har konsulter med lång erfarenhet från både politik och tjänstemannanivå i kommun. Med över 20 års erfarenhet av kommunal sektor kan vi stötta er i arbetet med en ändamålsenlig och robust resursfördelningsmodell. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Länk till IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.