EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

– gemensamma definitioner och nyckeltal för horisontell uppföljning

EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

Analysen ger en samlad bild över kostnader och flöden

Hur ser det ut i er kommun? Har ni en samlad bild över kostnader och flöden inom ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser? Hur ser det ut i relation till andra kommuner? Vill ni skapa ett faktabaserat underlag utifrån nuläget inför framtida strategiska beslut?

Ensolution har tagit ett samlat grepp kring ovanstående verksamhetsområden med ett nytt koncept för analyser. Vi kallar det EVA, då det är en horisontell analys över de tre verksamhetsområdena; Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad. I projektet analyserar vi verksamheterna på ett nytt sätt, med fokus på genomströmning, helhetsbild, flöden, kostnader och resultat.

Den horisontella uppföljningen som analysen leder till ger en samlad bild av läget för kommunen. Uppföljningen gör det möjligt att se på verksamhetens resultat på ett nytt och samlat sätt. Med hjälp av gemensamma definitioner och nyckeltal, som vi tagit fram i samråd med sex kommuner, kan våra kunder även jämföra sina verksamheters resultat med varandra. Utöver detta erbjuds ett kommunnätverk för utbyte av erfarenheter och dialog kring resultat av olika insatser.

I analysen utgår vi från frågor som;
Hur ser flödena ut mellan dessa tre verksamheter? Hur ser den samlade bilden ut för vår kommun? Vilka insatser ger effekt på ett framtida minskat bistånd? Hur ser genomströmningen ut? Hur ser vår mix av insatser ut i förhållande till andra? Hur ser vår genomströmning ut i förhållande till andra? Ser det olika ut för olika åldersgrupper? Vilken insats ger bäst resultat för vilken åldersgrupp eller kombination av insatser? Hur skiljer sig resultatet mellan olika kombinationer? Hur ser återvändandet ut till olika insatser?

Med de tuffa finansiella utmaningar som kommunerna framöver står inför kommer det bli svårt att få resurserna att räcka till. Ensolutions ambition är att hjälpa kommuner genom att skapa bra förutsättningar för nya analyser och faktabaserade underlag, som underlättar strategiskt viktiga beslut framöver. EVA-konceptet är ett led i denna ambition då det skapar möjligheter till övergripande analys över flera verksamhetsområden. Analysen ger därmed  förutsättningar för ny kunskap och utvidgade underlag för beslut.

Kommunledning

Boka analysdag

Gör en genomlysning av er verksamhet

Projekt EVA

Genomförande

Varje projekt inleds med datainsamling av ekonomidata, biståndsdata, utbildningsdata och arbetsmarknadsdata. Man gör även en nulägesanalys för varje kommun. Utifrån kommunens förutsättningar görs därefter en analys av flödena, kostnader och insatser och man försöker se vilket resultat de olika insatserna får i kombination med varandra. Data från flera år används för att analysera och visualisera flöden. Ett projekt består av både nulägesanalys, workshop och dokumentation.

Syftet med ett EVA-projekt är att skapa faktabaserade underlag och jämförelse för att kunna fatta strategiska beslut framåt kring inriktningar för verksamheterna. De kan genomföras för enskilda kommuner, men även för kluster av kommuner och då med en regional analys av flödena.

Bakgrunden till EVA är att Ensolution såg ett ökat behov av gemensamma definitioner, analyser inom dessa tre nyckelverksamheter. Ekonomiska biståndet ökar i flera kommuner, utbildningsinsatserna ökar genom ökade statsbidrag tillsammans med behovet av effektiva arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt har gemensamma definitioner och en helhetsbild över dessa tre områdena i många fall saknats. Det första genomlysningsprojektet genomförde Ensolution tillsammans med sex kommuner (Uppsala, Östersund, Helsingborg, Växjö, Kungsbacka och Kristianstad). Utöver de kommuner som genomför projektet finns en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från olika delar av landet, samt representanter från SKR som följer arbetet.

Med Ensolutions bakgrund och kompetens om faktabaserade analyser, som utgår från aktuell data, finns stor framtida utvecklingspotential för EVA-projekt. Flera kommuner och myndigheter visar ett stort intresse och följer vårt arbete med EVA.

Utöver jämförelser med andra och analys av den egna kommunens verksamheter erbjuds även ett kommunnätverk. I detta nätverk ha man möjlighet att utbyta erfarenheter och dialog kring resultat av olika insatser, för att utveckla underlag för framtida strategiska beslut och satsningar.

På vilket sätt vi kan hjälpa er kommun?

Är du intresserad av en presentation eller ett förslag på projektbeskrivning?

Kontakta Mattias Wald, (0709-17 05 94)

bild_ao_nyhetsbrev_3_2019-1030×450

Ensolutions verktyg för kostnadsanalys är unikt och möjliggör analyser på både helhets- och detaljnivå.

Verktyget är en bas i flera av våra andra projekt och den data vi använder ger oss möjlighet att skapa faktabaserade underlag vid t.ex kapacitetsberäkningar.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.