Ledningssystem

– ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd

Komplett ledningssystemsstöd

Skapa en god grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Ensolution erbjuder ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd för de som arbetar med eller ska påbörja arbetet med att implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

En viktig fördel med att använda ett IT-stöd är möjligheten till att skapa en grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns många exempel där det nedlagda arbetet inte följs upp och vidareutvecklas. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

IT-stöd

kommunledning-ledningssystem

Vi kan hjälpa er med metod och teknik

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet.

Komplett ledningssystemsstöd

Syftet med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 • Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
 • I ledningssystemet ska det anges hur uppgifter som ingår i det systematiska och fortlöpande arbetet med att säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.
 • Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemets omfattning

 • Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning.
 • De processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet ska identifieras, beskrivas och fastställas.
 • Det ska av processerna och rutinerna framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten och säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller verksamheter enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer.
 • Det ska varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse och dessutom bör en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas.

Ledningssystemets uppbyggnad

 • Beskriva processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
 • Beskriva aktiviteter som ingår i processerna och deras inbördes ordning.
 • Upprätta de rutiner som behövs för att säkra kvaliteten. Dessa ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat.

Uppföljning av verksamhetens processer och rutiner

 • Egenkontroll. Regelbunden uppföljning med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra kvaliteten.
 • Riskanalys. Fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i kvaliteten. Uppskatta sannolikheten och bedöma vilka negativa konsekvenser som kan bli följden av händelsen.
 • Klagomål och anmälningar. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria samt andra klagomål och synpunkter tas emot och utreds. De sammanställs för att mönster som indikerar brister ska kunna identifieras.

IT-stöd

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete innehåller alla delar som omfattas av SOSFS 2011:9. Väljer ni vår lösning kommer ni igång snabbt. Vi har redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelse ingår.

Erfarenhet

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet. Vi kan hjälpa er med metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.