Behovsbedömning: Kuben

– ett mobilt verktyg för behovsbedömning enligt IBIC

Behovsbedömning: Kuben

Kuben är webbaserat och kräver inga installationer.

Kuben är ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning enligt IBIC (Individens Behov I Centrum). Kuben bygger på ICF/IBIC och bedömningarna utgår från individens behov av stöd och hjälp, inte insats och frekvens. I Kuben översätts behov till tid och hjälper biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömningen enligt IBIC.

Eftersom Kuben är webbaserat behövs inga lokala installationer.

Se bilder som visar hur Kuben fungerar.

IT-stöd

kommunledning-ledningssystem

Boka demo

Få en bild av hur IT-stödet Kuben bidrar till enkel och rättvis resursfördelning.

Behovsbedömning: Kuben

Kuben ger förutsättningar att optimera bemanning och fördela resurser rättvist

Kuben översätter individers behov av hjälp och stöd till resursfördelning i form av bemanningsbehov och budgetfördelning. På så sätt får varje enhet förutsättningar att tillgodose individernas behov.

Kuben ger förutsättningar att arbeta systematiskt med behovsbedömningar oavsett vem som genomför bedömningar.

Eftersom alla utgår från samma mall ger Kuben förutsättningar att arbeta systematiskt med behovsbedömningar oavsett vem som genomför bedömningar.

Kuben som stöd vid verkställighet

Kuben kan med fördel användas för att erbjuda individen den mest optimala platsen utifrån individens behov och förutsättningar.

Bedömningar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning och skola

Kuben har specifikt anpassade mallar för

– boende med särskild service (LSS och SoL)
– daglig verksamhet
– boendestöd
– korttidsverksamhet (vistelse och tillsyn)
– hälso- och sjukvård
– hemtjänst
– särskilt boende
– skola

Användarvänligt

Kuben är ett mobilt verktyg med ett användarvänligt och intuitivt webbgränssnitt som guidar användaren genom bedömningen.

Enkelt att göra ombedömningar

Eftersom det är enkelt att göra ombedömningar i Kuben så blir resursfördelningen inte statisk över tid.

Överskådligt resultat

Kuben har en välutvecklad rapportmodul som gör det möjligt att presentera och analysera data på ett enkelt sätt.

Jämförelse av resultat

Med Kuben får ni som kund inte bara ett resultat för era egna verksamheter utan även möjlighet att jämföra ert resultat med resultatet i andra kommuner. På så sätt är resultatet lättare att relatera till.

Validitet

Kuben är utvecklat tillsammans med kommuner och metoden är validerad i nära samförstånd med verksamheter.

Kuben kan bl.a. användas av:

– verksamhetschefer
– handläggare
– enhetschefer
– schemaläggare
– boendesamordnare
– ekonom/controller
– verksamhetsutvecklare

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.