Välkommen på informationsträff om Kuben!

Den 9 mars kl. 11.00 och 17 mars kl.15.00 anordnar vi två digitala informationsträffar om Kuben – vårt mobila verktyg för behovsbedömning enligt IBIC. Ta del av utmaningar, diskussioner och goda exempel som vi stött på i vårt arbete runt om i Sverige. Vi kommer bland annat prata om:

Tid och plats

När: 9 mars kl. 11 & 17 mars kl. 15
Tid: 45 minuter
Var: Digitalt. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Rätt bemanning på bostäder med särskild service

Att bemanna bostäder med särskild service är komplext och utgår ofta från uppskattningar och antaganden. Det kan även vara svårt att möta förändringarna i individers behov och utan en god insikt om individers behov riskerar insatser och bemanning att bli statisk och resurskrävande över tid. Ett verktyg för behovsbedömning gör det lättare att behovsstyra resursfördelningen och samtidigt fungera som ett stöd för utvecklingsarbetet inom verksamheten. I Kuben genomförs behovsbedömningar på individnivå och resultatet översätts sedan till en resursfördelning i form av timmar, årsarbetare eller ersättning. Kuben ger på så sätt en bild av vilken bemanning varje enhet bör ha utifrån individernas behov av hjälp och stöd.

Enheters förutsättningar att påverka bemanningen

Personalkostnaderna utgör generellt omkring 70% av totalkostnaderna inom bostäder med särskild service. En förutsättning för att kunna nå en budget i balans är att enheterna kan påverka sin egen bemanning. Med hjälp av Kuben är det möjligt att identifiera vilka möjligheter och utmaningar som verksamheterna har för att anpassa sin bemanning och det är ex möjligt att besvara frågor som; har vi en hög eller låg personaltäthet i jämförelse med andra kommuner? Har vi många individer hemma på dagtid istället för på sysselsättning? Har vi många individer som kräver extra personalresurser? Anpassar vi bemanningen utifrån ”toppar och dalar” i verksamheterna? Har vi en ”buffert” för oförutsedda händelser?

Får individerna rätt insatser?

Många kommuner upplever idag en utmaning att matcha rätt typ av boendeform utifrån individers förutsättningar och förmågor. En viktig aspekt är att kartlägga individers behov av hjälp och stöd och på så sätt identifiera individer som kan vara aktuella för boendekarriär. Vidare är Kuben en standardiserad metod, vilket gör att man inte bara får en bild av strukturen i de egna verksamheterna utan resultatet kan även sättas i relation till motsvarande resultat i andra kommuner. På sätt är det möjligt att jämföra och identifiera utvecklingsområden och det är bla möjligt att besvara frågor som; har vi fler eller färre individer inom grupp- och servicebostäder? Har vi en ”tyngre” brukarmix, dvs individer med större behov, i förhållande till andra kommuner? Hur ser brukarmixen ut i grupp- och servicebostäder? Finns det individer som skulle kunna vara aktuella för boendekarriär?

Vad är Kuben?

Kuben är ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning enligt IBIC (Individens Behov I Centrum). Kuben bygger på ICF/IBIC och bedömningarna utgår från individens behov av stöd och hjälp, inte insats och frekvens. Kuben översätter individers behov av hjälp och stöd till resursfördelning i form av bemanningsbehov och budgetfördelning. På så sätt får varje enhet förutsättningar att tillgodose individernas behov. Läs mer om Kuben »

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.

Informationsträff 20 eller 29 april