Välkommen på informationsträff om Eva!

Den 20 april kl. 15.00 eller 29 april kl. 8.15 anordnar vi två digitala informationsträffar om EVA – Vårt analys- och jämförelseprojekt för en samlad bild kring Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsinsatser.

Utgångspunkten för diskussionen och de exempel som lyfts under de här träffarna kommer således att kretsa kring de förutsättningar, prioriteringar och utmaningar som identifierats i det jämförelseprojekt som genomförts under hösten 2020. Allt med utgångspunkt att närma sig den frågan alla vill ha svar på; Vilken/vilka insatser ger långsiktigt hållbara resultat och hur kan den samlade kommunala verktygslådan bidra till det utifrån de lokala förutsättningarna som finns? De kommuner som deltagit är Helsingborg, Östersund, Växjö, Kristianstad, Kungsbacka och Uppsala kommun.

Ta chansen och ta del av vad ett EVA projekt innebär samt utmaningar och goda exempel som vi stött på i vårt arbete runt om i Sverige. Vi kommer bland annat prata om:

Tid och plats

När: 20 april kl 15 eller 29 april kl 8.15.
Tid: 45 minuter
Var: Digitalt. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Om anmälningslänk inte fungerar för dig, vänligen skicka ett mail till marknad@ensolution.se med ditt namn och vilket datum du önskar anmäla dig till.

VAD ÄR EVA?

Kort introduktion och bakgrund till metoden bakom de EVA-resultat som tas fram. Kortfattat ger metoden förutsättningar att få en:

  • Horisontell uppföljning av områdena ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
  • Bred bild över tid kring hur ser det ut i vår kommun, vilka flöden finns, hur kombineras de olika insatserna, och inte minst vilken effekt och resultat har de olika kombinationerna?
  • Jämförelse med övriga kommuner som deltar.

Vad innebär en horisontell uppföljning av områdena ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Dels ges en bred bild över tid kring hur ser det ut i vår kommun, vilka flöden finns, hur kombineras de olika insatserna, och inte minst vilken effekt och resultat har de olika kombinationerna? Samtidigt får man som kommun en jämförelse med övriga kommuner som deltar.

Att långsiktigt minska det ekonomiska biståndet är en komplex uppgift som är ytterst aktuell runt omkring i Sverige. Det pågår flera projekt och initiativ i Sverige kring både arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. I projektet tar vi ett helhetsgrepp för att följa verksamheterna över tid, hur samverkan ser ut mellan verksamheterna och vilken effekt har det?

Trots att området är ytterst aktuellt saknas i flera fall gemensamma definitioner, analyser och en helhetsbild för områdena. Det är komplext och flera olika delar påverkar och vilket perspektiv man har när man tittar på material. Det övergripande målet för EVA är att skapa underlag och kunskap för att kunna minska det långsiktiga biståndet.

VAD KAN EVA GÖRA FÖR DIN KOMMUN?

EVA kan ge er ett faktabaserat underlag för att kunna fatta strategiska beslut om vägval och insatskombinationer för era invånare.

Inom EVA sammanställer vi flera års data sammanställs på individnivå avseende kostnader och genomströmningstider för de olika verksamheterna. Utifrån materialet görs en nulägesanalys med flöden och resurser, som jämförs med andra kommuner. Genom vårt underlag får du data om vilka målgrupper (ålder, kön) som är föremål för insatser, både i vilken utsträckning och till vilken kostnad. Utöver resultatet i form av en presentation med bilder och analys får ni en nyckeltalssammanställning för alla tre områden inklusive jämförelse med andra kommuner.

Du kommer också att kunna se hur mycket resurser som läggs på insatser och vilket resultat dessa får i termer av betyg, avslut eller att personer lämnar ekonomiskt bistånd. Vad är genomströmningstiden för olika insatser? Vilka resurser över tid? Hur ser det ut hos andra? Hur ser kombinationerna ut? Vilka kombinationer påverkar återvändandet till biståndet? Vilka målgrupper kan vi prioritera?

FÅR INDIVIDERNA RÄTT INSATSER?

Då vi arbetar med data från individnivå till övergripande nivå, ges en möjlighet till både strategiska beslut om inriktning men även fördjupning på en specifik målgrupp. Det är ett komplext område, där insatser och förutsättningar för individerna påverkar – men hur ser flödena ut? Hur kan vi visualisera flödena och vilka kombinationer ska vi erbjuda? Hur uppmärksammar vi avvikelser från tänkta flöden? Hur samverkar vår organisation för det gemensamma målet?

HUR KAN KOMMUNEN UTVECKLA SINA INSATSER?

Sambanden och samverkan varierar i våra kommuner kring förutsättningar och insatser. Genom att titta på alla tre verksamheterna bidrar projektet till utökad dialog om samspel och samverkan mellan dessa tre områden. Utifrån materialet får man även tillgång till ett kommunnätverk för dialog om utveckling av insatser och analyser inom området.
Läs mer om Eva »

Senaste nytt
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.