Hur stödjer er resursfördelningsmodell det kompensatoriska uppdraget? – Webinar om utbildningssektorn

Nu är det tid för nästa avsnitt i vår webinarserie inom utbildningssektorn. Under hösten och våren genomför vi en serie av webinar för hur vårt arbete kan ge en heltäckande och länkad process – från analys till verksamhetsutveckling inom utbildning, där våra målgrupper sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.

Vi genomför flera projekt där vi med utgångspunkt från det kompensatoriska uppdraget belyser, utvärderar och ger förslag på hur resursfördelningsmodellen kan stödja uppdraget. Hur får vi den effekt som önskas? Vi kommer att lyssna på både Christian Olsson och Mattias Wald från Ensolution, samt Henrik Ljungqvist som är skolchef i Flens kommun.

Tid och plats

När: 12 januari
Tid: 11.00-12.00
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Vi har nyligen genomfört ett projekt i Flen för att förstärka det kompensatoriska uppdraget genom en mer träffsäker resursfördelning. Henrik kommer att presentera sin syn på det kompensatoriska uppdraget och kopplingen till deras utvecklingsarbete av resursfördelningsmodell. Vi kommer gemensamt att presentera både hur vi genomför dessa projekt samt att Henrik ger sin bild av vilka effekter Flen förväntar sig av samarbetet och Ensolutions förslag på förbättringsåtgärder.

Anmäl dig här!

Det kompensatoriska uppdraget

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att skolan har en skyldighet att kompensera för elevernas olika behov och förutsättningar. Denna förändring förtydligas i skollagen 2015 (Skollagen 2010:800, 2 kap. 8b §). En del av pengen, strukturersättningen, fördelas därför med hänsyn till barnens/elevernas olika förutsättningar och behov med syftet att alla barn/elever att nå målen. Det finns olika metoder för att ta sig an denna utmaning och komplexa fråga kring hur resurserna ska fördelas. När det gäller huvudmannens kompensatoriska uppdrag så sker det i huvudsak genom fördelning av resurser för att ge verksamheten rätt förutsättningar, medan det kompensatoriska uppdraget på enhetsnivå mer handlar om organisering av lärandet och undervisningens kvalitet.

Ensolution genomför flera projekt där vi med utgångspunkt från det kompensatoriska uppdraget belyser, utvärderar och ger förslag på hur resursfördelningsmodellen kan stödja uppdraget för att nå önskad effekt. Genom att länka det målsättande arbetet med en träffsäker resursfördelning underlättar huvudmannen för förskolor och skolor att lyckas med uppdraget för samtliga barn och elever. Denna länkning kommer i förlängningen att stärka uppföljningsarbetet, både med avseende på ekonomi och kvalitet. Vi ser att kopplingen mellan ekonomistyrning och systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att uppnå största möjliga likvärdighet.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.