Program för Användarträff – Ensolutions Kvalitetsledningssystem

Du har väl anmält dig?
Om inte, boka plats innan det blir fullt!

Välkommen på heldag med nätverkande och samtal med Ensolutions konsulter, samt möjlighet att inspireras av andra användare och höra hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning.

Program samt mer info

 

Välkomna!

Du missar väl inte Kostnad Per Brukare-konferensen 23 oktober?

Det finns fortfarande platser kvar. Anmäl dig innan det blir fullbokat.

KPB-bildI år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. Som vanligt bjuder vi också på analyser och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016)

Anna-Lena Borg (Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & ungdom, Lysekils kommun), Lillemor Berglund (Förvaltningschef i Kungsbacka kommun) samt John Henriksson (Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun) kommer att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Dagen avslutas med gruppdiskussioner där samtalen fördjupas efter intresse.

Ta del av det senaste inom området och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet!

Mer info om KPB-konferensen

 

 

Två nya konsulter till Stockholmskontoret

Idag välkomnar vi nya duktiga konsulter till vårt Stockholmskontor


Frida Wennermark
är en erfaren civilekonom. Hon har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och hon brinner för att leverera kvalitet till sina kunder. Frida kommer närmast från Österåkers kommun där hon har arbetat som controller för socialförvaltningen. Frida har ansvarat för uppföljning, budget och prognoser samt varit drivande i flertalet utvecklingsprojekt, vilket har gett henne en djup förståelse för kommunal verksamhet, socialtjänst och finansiell analys.

– Som ny konsult på Ensolution vill jag bidra med min erfarenhet från den kommunala sektorn och kunna fördjupa mig i de utmaningar jag sett finns i många kommuner där ute. Jag tror starkt på att framgången ligger i att kunna koppla ihop ekonomi och verksamhet och förstå sambanden mellan dessa.

– Med denna rekrytering får vi in en person med stor erfarenhet från socialtjänst vilket är ett av våra nyckelområden. Frida har dessutom ett genuint engagemang för en sund resursfördelning inom kommunal verksamhet. Snacka om en perfect match för oss! Pontus Fryk, regionchef Stockholm

 

 


Emina Delic är en driven statsvetare med stort samhällsengagemang. Hon kommer närmast från Sigtuna kommun där hon haft flera roller som exempelvis demokratiutvecklare och projektledare på individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Arbetet har inneburit ansvar för utredningar, utvecklingsprojekt och förändringsinitiativ.

– För mig är det viktigt att genom mitt arbete skapa skillnad för individer och bidra till en positiv samhällsutveckling. Den offentliga sektorn ska ge stöd genom insatser till människor som är i behov av dem och på olika sätt befinner sig i utsatta positioner. Således är det viktigt att insatserna är av högsta kvalitet samtidigt som de begränsade resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. Här är utmaningarna stora och externa aktörer får en allt större roll i utvecklingen av offentlig sektor. Därför ser jag mycket fram emot att bli en del av Ensolution-teamet, med min erfarenhet, kunskap och mitt driv  hoppas jag kunna bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete.

– Emina är oerhört målinriktad och har ett stort intresse för välfärdsfrågor. Jag imponeras av Eminas ambitioner och är säker på att hon kommer leverera stora värden till våra kunder inom offentlig sektor. Pontus Fryk, regionchef Stockholm

 

Praktikplats

Vi välkomnar också Emelie Lundell som inom kort kommer att påbörja sin praktik hos oss. Emelie är på väg mot en Masterexamen i Management Studies vid Stockholms universitet. Hon har ett stort intresse för olika managementfrågor och i synnerhet verksamhetsutveckling. Hon ser också nödvändigheten av en effektiv och rättvis hantering av våra skattemedel. Efter sin utbildning vill hon arbeta som managementkonsult och får genom sin praktik hos oss testa detta hos ett företag med inriktning mot offentlig sektor.

– Det är jättekul att Emelie vill göra sin praktik hos oss! Hon kommer omgående få möjlighet att delta i skarpa projekt där vi välkomnar hennes input, och vi ser fram emot att ta del av hennes positiva energi. Pontus Fryk, regionchef Stockholm

Vi ses på nationella Casemix-mässan 6-7 sept

 

Vi kommer till nationella Casemix-konferensen den 6-7 sept 2017.
Gör du?

Nätverket för patientklassificering och Stockholms läns landsting arrangerar den nationella konferensen ”Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring” på City Conference Centre i Stockholm den 6 – 7 september 2017.

Ensolution är på plats för att bl.a. berätta om Johns Hopkins ACG® – det mest använda befolkningsbaserade casemix-systemet i världen.

  • Ensolutions erbjudande för ACG® utgörs av grupperingslogik, beskrivningsmodeller och IT-system som möjliggör effektiv analys av vårdbehov i befolkningen.
  • Patienters samsjuklighet sätts i fokus. ACG® identifierar riskpatienter samt beräknar vårdtyngd och resursbehov för enskilda patienter och patientgrupper utifrån komorbiditetsprincipen.
  • Ensolutions erbjudande för ACG® innehåller tre pelare: metodik, konsultstöd och IT-stöd.

Hoppas vi ses där!

Långsiktig prognos ger Kungsbacka möjlighet att förutse budgetskillnader

Kungsbacka vill se över framtida vårdbehovet

Vård och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka kommun hade behov av att se över det framtida vårdbehovet för att på så sätt skapa förutsättningar för en god vårdprocess och resursplanering. En förutsättning är då att det finns en långsiktig budget som alla intressenter är överens om, d.v.s. bra beslutsunderlag inför budgetarbetet. I en tillväxtkommun såsom Kungsbacka, som genomfört omorganiseringar i kombination med ökade behov hos invånarna och förändrade förutsättningar, har det varit svårt att resursplanera effektivt. Detta har varit extra svårt gällande särskilda boendena där det krävs att flera parter arbetar tillsammans på lång sikt.

För att möjliggöra en god ekonomisk situation krävs en långsiktig planering som bygger på fakta och kloka analyser om framtida behov för att möjliggöra kostnadsoptimering och ett effektivt flöde.

Projektgrupp och utförande

Ensolution agerade i projektet projektledare och hade ett helhetsansvar för genomförandet av projektet. Projektgruppen bestod av en tvärfunktionell grupp av personer med olika erfarenhet och roller såsom kommunens enhet för styrning och ledning, övergripande ekonomi och budgetfunktion, förvaltningschef och verksamhetschefer från vård och omsorg. Detta blev en lyckad konstellation där alla fick samma bild av nuläget och kunde tillsammans ta fram budgetunderlag, diskutera förutsättningar och tänkbara åtgärder.

●       Omvärldsanalys:

Skapa förståelse för vilka externa faktorer som kommer påverka det framtida resursbehovet Vad måste kommunen förhålla sig till och hur kommer det påverka behovet framöver?

●       Nulägesanalys:

Analysera kommunens aktuella situation för att förstå det framtida resursbehovet Hur ser det ut inom kommunen gällande mål, strategier, insatser och behov?

●       Analys av påverkansfaktorer:

Vilka olika (interna/externa) faktorer påverkar det framtida behovet och på vilket sätt?

●       Prognos/Scenario:

Utifrån detta görs en prognos av framtida resursbehov och kostnader.

●       Förslag till åtgärder:

Ta fram översiktliga förslag till åtgärder för att kunna möta det framtida resursbehovet. Vad behöver förändras för att möta framtidens behov? Vilka åtgärder behöver göras och när?

I det första steget genomfördes en nulägesanalys och flerårsanalys av utvecklingen av behov och insatser samt en första prognos utifrån befolkningsprognos och nuvarande konsumtionsmönster som kan användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Prognoserna omfattade behovsberäkning inom; hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, övriga insatser inom ordinärt boende och hälso- och sjukvård. Utifrån denna prognos genomfördes en analysdag för att identifiera faktorer som är viktiga att beakta i det långsiktiga arbetet framöver. Utifrån nuläget togs ett par alternativa scenarion fram utifrån befolkningsutvecklingen och antaganden om framtida konsumtionsmönster.

Mycket tid lades ner på att ta fram bra faktaunderlag för planen såsom

●       Relevant befolkningsprognos i ettårs klasser och hur dessa utvecklas

●       Underlag om konsumtion per åldersgrupper och per insatser utifrån Kostnad per brukare

●       Definition av vilka målgrupper planen riktar sig till (t.ex. äldre äldre)

●       Beskrivning om hur förändrad praxis eller lagstiftning påverkar konsumtionen

●       Kommande politiska beslut som påverkar konsumtion och insatser (t.ex. LoV)

●       Produktivitet (t.ex. beläggning inom ett särskilt boende)

Samtliga ovanstående kriterier behövdes för ett bra faktaunderlag för, både i form av objektiv data såsom befolkningens sammansättning men också subjektiva bedömningar om hur t.ex. förändringar i politiska beslut kan förväntas förändra framtida utfall togs in i underlaget.

Resultat

Vid rapportering av projektet gjordes en överlämning av dokumentation från projektet med en prognos fram t.o.m. 2030 med behov av resurser/budget. I utfallet kunde förvaltningen påvisa skillnader mellan den övergripande föreslagna kommunala budget per förvaltning och projektets uppräknade budget. Detta ledde i sin tur till en diskussion om hur medlen skulle fördelas inom kommunen och vilka faktiska behov som fanns. Ett antal åtgärder bestämdes för att möjliggöra både en adekvat fördelning samt för att förbättra produktiviteten och konsumtionen i förvaltningen för att även minska behoven av insatser och därmed behoven av ekonomiska medel.

Här träffar du Ensolution i höst

Under hösten möter du oss på Nationell Casemix-konferens i Stockholm (6-7 sept), Socialchefsdagarna i Östersund (27-29 sept), EkOff-mässan i Kista (28-29 sept) samt Kvalitetsmässan i Göteborg (14-16 nov). Vi arrangerar även KPB-konferens samt användarträff i Göteborg 23 resp. 24 okt. Du kan också möta oss på Ensolutions regionala events. De kommer att arrangeras på olika orter och beröra olika aktuella ämnen och frågeställningar. Information om våra regionala events kommer du att finna här (under Nyheter på ensolution.se) samt på LinkedIn.

Följ oss på LinkedIn för att inte missa information om events som du är intresserad av, samt annat intressant som berör dig och din verksamhet. Du kan också maila till marknad@ensolution.se för att få inbjudan till lokala events via e-post. Ange ”inbjudan lokala events”.

Glad sommar önskar vi på Ensolution!

Efter sommarens konferens med tema “hälsa, utmaning och teambuilding” börjar Ensolution förbereda sig för sommar och semester.

Supporten når ni som vanligt på tel: 08-640 70 00 under hela sommaren.

Vi önskar er härliga semesterveckor och en skön sommar!

/Ensolution

Möt Sveriges främsta konsulter inom Kostnad Per Brukare den 23 oktober!

Välkommen till Ensolutions KPB-konferens i Göteborg måndagen den 23 oktober 2017

KPB-bildI år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. Som vanligt bjuder vi också på analyser och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016)

Anna-Lena Borg (Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & ungdom, Lysekils kommun), Lillemor Berglund (Förvaltningschef i Kungsbacka kommun) samt John Henriksson (Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun) kommer att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Dagen avslutas med gruppdiskussioner där samtalen fördjupas efter intresse.

Ta del av det senaste inom området och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet!

Mer info om KPB-konferensen

 

 

Ensolution värd för ACG® System User forum på Fotografiska

Som nordisk distributör av ACG® System arrangerar Ensolution idag nordisk användarträff på Fotografiska i Stockholm.

Talare under dagen:

“Current status ACG® System for the rest of world”
Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions

“Improving patient coordination through effective primary care management”
Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa, awarded the Prof. Barbara Starfield Award in recognition of use of the ACG® System

“New versions and other existing news. Details on theory, background and ideas for further development”
Steve Sutch, Johns Hopkins HealthCare Solutions gives an overview on the new development

“Uppföljning av diagnossättning och kvalitetssäkring av ACG® i Region Jönköping – så arbetar vi med vår uppföljningsmodell”
Jonatan Vincent, Region Jönköping

“Population health analytics and usage of the ACG® System in the UK”
Alan Thompson, Director of User Support, UK Team Leader, Johns Hopkins HealthCare Solutions

Open panel discussion held by Karen Kinder and other participants.

• How can we utilize the information about patients and their risks?
• How can we improve the delivery of care?
• What are the challenges?
• Future directions for risk profiling and co-ordination?
• Other topics related to the usage of the ACG® System

Kom igång med jämställdhetsarbetet – ta chansen och bli en av pilotkommunerna!

Är ni en kommun som är intresserade av att utveckla ert jämställdhetsfrämjande arbete?

Nu erbjuder vi er som arbetar med Kostnad Per Brukare/Elev, eller vill starta ett sådant projekt, en spännande möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Vår ambition är att testa en modell för att formulera mätbara och konkreta jämställdhetsmål och kontinuerlig uppföljning av dessa. Några av de frågor vi vill besvara är sådana man möter inom så kallad Gender budgeting. Hur fördelas de offentliga resurserna mellan könen och i olika åldersgrupper? Hur motsvarar det kvinnors och mäns behov? Vilka blir effekterna och hur kan vi arbeta för att påverka situationen i rätt riktning?

Genom åren har vi arbetat med över 100 kommuner i fler än 1000 projekt där vi både samlat på oss erfarenheter och utvecklat verktyg som gör att vi kan ha ett systematiskt angreppssätt, bygga jämställdhetsprojektet på en faktabaserad grund samt göra djupgående analyser.

Projektet förväntas löpa under hösten/vintern 2017/2018.

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Frida Bjärnlind
0709-17 30 15
frida.bjarnlind@ensolution.se