Oskar Lannerhjelm, ny affärsstrateg på Ensolution

Med glädje presenterar vi Oskar Lannerhjelm som affärsstrateg på Ensolution!

Oskar är varmt välkommen till vårt företag och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter kring marknaden inom offentlig sektor och metoder för projektgenomförande.

Oskar börjar på Ensolution den 21 mars och ser fram emot att hjälpa kommunala verksamheter att utvecklas och bli mer effektiva förvaltare av skattemedel. Oskar brinner för styrning av kommunala verksamheter och tilltalas av Ensolutions fokus på ekonomistyrning utifrån verksamhetens funktioner; att fokus läggs på att bibehålla (eller öka) kvaliteten inom socialtjänsten, samtidigt som man ser över de ekonomiska aspekterna. Detta är väldigt motiverande, menar Oskar, som efter sin socionomexamen arbetat såväl med myndighetsutövning som med produktionsstyrning i kommunala organisationer. Han har också arbetat som controller inom socialtjänsten.

Oskar kommer senast från PwC där han var partner och ansvarig för rådgivningsaffären inom affärsområdet Kommunal Sektor. I rollen låg att driva och utveckla rådgivningsaffären mot kommuner, landsting och kommunala bolag nationellt.

”Med Oskars gedigna erfarenhet inom området stärker vi vår position på marknaden ytterligare, och fortsätter vara det självklara valet för våra kunder. Som affärsstrateg kommer Oskar i första hand koncentrera sig på marknadens framtida behov samt utveckling av Ensolutions koncept relaterat till dessa.” Karin Lundgren, VD på Ensolution.

Delta i jämförelseprojekt inom Socialtjänstens verksamheter (utfall 2017)

Ökat lärande, erfarenhetsutbyte samt fördjupade analyser av materialet från Kostnad Per Brukare

Nätverkandet i jämförelseprojekt ska exempelvis bidra till;

 • ett ökat lärande
 • erfarenhetsutbyte
 • att man genom workshops/nätverksträffar tillsammans fördjupar analyserna av materialet från Kostnad Per Brukare
 • att bredda analyserna med ytterligare verksamhetsindikatorer

Tanken med Kostnad Per Brukare har varit att möjliggöra rättvisa och kvalitetssäkrade jämförelser mellan kommuner. När samma metod används i samtliga kommuner säkerställs att ”äpplen jämförs med äpplen” vilket är en avgörande förutsättning för god verksamhetsutveckling.

Många kommuner har arbetat länge med Kostnad Per Brukare och flera har efterfrågat en arena för fördjupad analys och diskussion. Under 2017 genomförde vi därför ett pilotprojekt där vi gjorde jämförelser inom äldreomsorg mellan sex kommuner: Kungsbacka, Lerum, Härryda, Kungälv, Eslöv och Gislaved.

Lyckat pilotprojekt inom äldreomsorg utvecklas

Olika förutsättningar gällande befolkningsstruktur, andel äldre och andel ”äldreäldre”, samt sociala faktorer såsom hälsa och hushållstyp analyserades. I pilotprojektet tittade vi också på prognoser för befolkningsutvecklingen framåt, för kommunerna som ingick i projektet. Vårt fokus var en fördjupad analys av Kostnad Per Brukare-materialet, för att analysera skillnader i konsumtion och produktivitet. Vi tog både fram en skriftlig rapport samt anordnade en workshop där vi kunde lyfta fram goda exempel inom de olika områdena. Därutöver diskuterades framgångsrika arbetssätt och lyckade förändringsarbeten.

Detta året tar vi det bästa från pilotprojektet och utvecklar både formerna för samarbetet samt analyserna av Kostnad Per Brukare ytterligare.

Deltagande kommuner intresserade av utveckling

Deltagande kommuner har visat stort intresse för att delta i framtida jämförelseprojekt. Flera av dem har även lyft fram önskemål om att utveckla motsvarande jämförelseprojekt inom Funktionshinder och Individ och familjeomsorg. Vi välkomnar detta och bjuder nu in flera kommuner att delta.

Nya Jämförelseprojekt  (utfall 2017) startas upp inom följande områden:

 • Äldreomsorg
 • Individ & familjeomsorg
 • Funktionshinder

 

Anmäl ert intresse till:
Christer Jedlén

Tel: 0709-17 05 94

 

 

Kvalitetssäkrad process ger nyanlända Ekeröbor smidig integration och etablering

Att tidigt komma in i det samhälle man flyttat till kan vara avgörande för den enskilda individens framtida möjligheter. Att kunna vara med och bidra och försörja sig själv är en folkhälsofaktor som är viktig för individen själv, för barn som växer upp i nyanlända familjer och för samhället i stort. I Ekerö kommun tog man fasta på detta och ville förbättra möjligheterna för nyanlända Ekeröbor till en snabb och smidig integration och etablering. Det fanns ett behov av att tänka nytt, förbättra samarbetet både internt och externt och att kvalitetssäkra integrationsprocessen.

Ambitionen för arbetet är hög: Inom ett år från det att etableringsplanen startat ska individen vara redo att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden eller att studera vidare efter att ha klarat av SFI motsvarande lägst nivå B. För att öka möjligheterna till detta ska kommunen erbjuda ett komplement till de etableringsaktiviteter som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Bland annat rör det sig om att nyanlända ska kunna komma ut till arbetsplatser för språkträning och få fördjupad samhällsinformation. Alla berörda verksamheter är involverade i förbättringsarbetet och styrgruppen för integration leds av kommundirektören.

Kartläggning och kvalitetssäkring av processen skapade samsyn och gemensamma arbetssätt

”Det som var mest centralt för oss var att få ordning på processen, internt i kommunen, men också externt tillsammans med Arbetsförmedlingen.”, säger Anders Anagrius som är Integrationschef i Ekerö kommun. ”Det hade vi inte kunnat göra själva, vi behövde någon som kom in och ledde arbetet. Ensolution gav oss ett värdefullt stöd i det. Vi fick förståelse för varandras utgångspunkter och möjligheter. När väl processen var kartlagd och vi hade fått en gemensam bild blev riskhanteringen lätt. Nu har vi en enkel mall som vi använder i uppföljningen för att kvalitetssäkra processen.”

Nu finns förutsättningar för goda resultat

Anders Anagrius understryker att det är nu som det praktiska genomförandet tar vid – det dagliga arbetet med att ge stöd till nyanlända Ekeröbors integration och etablering.

”Tillsammans med Ensolution har vi skapat förutsättningar för ett gott resultat och en modell för hur vi ska arbeta. Det är nu som jobbet ska göras.”

Träffa oss på Nordiska Skolledarkongressen 13-14 mars

Vi kan hjälpa er att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning

Besök oss i vår monter H04:01 så berättar vi hur!

 • Vad är kostnaden per elev/klass?
 • Hur kan vi validera vårt resursfördelningssystem?
 • Fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar vad gäller socioekonomiska faktorer?

Dessa och många fler frågor analyseras för att kunna ge beslutsfattare inom utbildningssektorn faktabaserade underlag.

Metoden Kostnad Per Elev (KPE) ger kommunen stöd för resursfördelning, verksamhetsanalys, bidragsberäkning, och objektiv uppföljning.

Vi ses i vår monter H04:01!

Ensolution i Vasaloppsspåret

Idag följer vi kollegorna som kör Stafettvasan i bitande kyla, och på söndag hejar vi fram kollegorna som utmanat varandra i riktiga Vasaloppet.

Ni är alla grymma!! Lycka till allihopa!

På Ensolution tycker vi att hälsa, aktivitet, utmaningar och äventyr är viktigt. Därför uppmuntrar och stöttar vi medarbetare som drömt om eller velat utmana sig själva att köra Vasaloppet.

För en del har det inneburit att de fått lära sig en ny aktivitet som de tidigare inte utövat. Detta är också något vi brinner för; att medarbetarna skall få möjlighet att via Ensolution komma i kontakt med nya aktiviteter och hitta nya intressen som berikar livet.

 

Bilder och film från Stafettvasan och Vasaloppet 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomlysning av verksamheten ger kontroll över personlig assistans. Låt oss visa hur!

Utvecklingen inom personlig assistans ställer högre krav på kontroll, samsyn och effektivitet. Generellt sett höjs inte assistansersättningen i samma takt som lönerna vilket resulterar i stora utmaningar för en insats vars utformning och kostnader  dessutom ifrågasätts och många individer påverkas.

Ensolution erbjuder genomlysning av verksamheterna för personlig assistans enligt LSS och SFB i egen och extern regi, för att stötta kommuner i arbetet med att uppnå en hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet.

Det är mycket viktigt att allt inom personlig assistans sker korrekt utifrån samtliga dimensioner – behov, insatskvalitet, riktlinjer och lagstiftning, samt kostnadseffektivitet. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdraget på kort och lång sikt. Ensolutions verktyg och analysdimensioner bidrar till detta och skapar möjligheter för ett bra genomförande och en god uppföljning av verksamheten. Genomlysningen innefattar följande:

Kostnads- och insatsanalys

Analysen ger fullständig kontroll avseende vad som utförs och till vilken kostnad. Ersättningar till och från Försäkringskassan tydliggörs. Eventuella uteblivna ersättningar identifieras och möjligheter att ansöka om förhöjd ersättning utreds. Resultatet innefattar detaljerade data som analyseras ända ner på brukarnivå. Genomlysningen syftar också till att visa vad som driver kostnadsutvecklingen och utreda om den beror på volym, effektivitet eller specifika brukargrupper. Det blir tydligt i vilken utsträckning ersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Utifrån detta skapas en bild av hur kommunens beslut och val av bemanning påverkar de faktiska kostnaderna samt vilka delar som är påverkbara och hur.

Organisationsanalys

Nyckelprocesserna inom personlig assistans kartläggs för att tydliggöra verksamhetens ansvar, roller, aktiviteter, rutiner och flöden. Processkartläggningen visualiserar hur insatsen utförs och av vem, samverkan mellan roller och enheter beskrivs och rutiner för de olika processtegen kan tas fram vid behov. Kartläggningen tydliggör bland annat processerna för nya brukare; budget och planering; återsökningen från Försäkringskassan; samt processen för förhöjd ersättning. Detta skapar samsyn och förståelse för hur allt hänger ihop. Det möjliggör identifiering av flaskhalsar och kvalitetsrisker. Det är också bra vid introduktion av ny personal och som grund vid verksamhetsutvecklingsdiskussioner. I processkartläggningen ingår också att utreda huruvida verksamheten har tagit på sig uppgifter som i normalfallet inte åligger verksamheten, samt om det på kommunnivå är ändamålsenligt att dessa uppgifter utförs av verksamheten själv.

Dokumentgranskning

Utvecklingen inom rättspraxis de senaste åren har inneburit att många brukare som tidigare beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken nu ansöker om personlig assistans enligt LSS i sin kommun. För att säkerställa denna handläggning och undersöka hur ärenden hanteras, behovsbedömningar genomförs, utredningar genomförs och dokumentation utformas kan Ensolution genomföra en dokumentgranskning utifrån lagstiftning och de senaste riktlinjerna. Detta kan vara svårt att genomföra internt och det kan vara bra att få en extern part som analyserar dessa delar för att kommunen ska kunna garantera en rättssäker personlig assistans.

Extern jämförelse

Då Ensolution har gjort liknande genomlysningar i ett stort antal kommuner kan vi sätta resultatet i en kontext och jämföra insatskostnader, strukturella skillnader och andra data avseende kostnadsstruktur och konsumtion mellan jämförbara kommuner och enheter. Här ingår att jämföra kostnadsnivåer (t ex snittlöner, arbetad tid osv), ersättningsnivåer (andel brukare med förhöjd ersättning och andra schablonersättningar) samt processer. Detta leder till värdefulla insikter kring hur man ligger till och var man har utvecklingspotential.  Den senaste tiden har vi som exempel gjort framgångsrika projekt i Nacka, Nynäshamn och Sundsvall.

Vi visar gärna hur en genomlysning av er verksamhet kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Kontakta

Pontus Fryk

på 0707-81 73 46

Vill du lära dig mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer?

Anmäl dig till utbildningsdagen i Uddevalla den 28 feb!

Sista dag för anmälan: tisd. 20 feb

 

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?
Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer.
Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll.

Ansvarig för utbildningen är Anna Ågren, som med sin långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, kommer att lägga fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller. Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Du kan välja mellan följande orter och datum:

Uddevalla 28 februari  (Utbildningen genomförd)

Helsingborg 14 mars  (Anmälningsdatum passerat)
Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Göteborg 25 april
Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4

Stockholm 16 maj
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Tider

9.30 – 15.30  (förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår)

Pris

1 900 kr (inkl. moms)

Försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge ort/datum, faktureringsuppgifter samt ev. behov av specialkost.

 

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Träffa Frida Bjärnlind på Forum Jämställdhet i Karlstad 6-7 feb

Frida Bjärnlind finns på plats för att berätta hur Ensolution under hösten 2017 hjälpt vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun att utveckla en metod för jämställdhetsintegrering.

Tag chansen att ställa frågor om stöd och verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten – inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg.

Läs mer om Ensolutions modell för jämställdhet, som kan skräddarsys efter varje kommun och verksamhet enligt aktuella önskemål.

 

 

 

 

 

Arbetar ni med jämställdhet inom socialtjänstens verksamheter?

Ensolution erbjuder stöd och konkreta verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg

I Sverige har vi ett tydligt övergripande mål för jämställdhetspolitiken där kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett viktigt delmål i detta är att kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Till följd av detta finns ett allt större behov hos kommunerna att mäta och följa upp jämställdhet på ett tydligt, objektivt och systematiskt sätt. Detta för att kommuninvånarna ska ha samma möjligheter att ta del av de insatser som kommunen tillhandahåller.

Flerdimensionell analys och uppföljning

Ensolutions jämställdhetsmodell är flexibel och flerdimensionell. Den skräddarsys efter varje kommun och verksamhet enligt aktuella önskemål. Ensolution har bland annat följande verktyg och analysdimensioner för att analysera och följa upp jämställdhet:

 • Könsuppdelad statistik avseende kostnader och konsumtion av insatser
 • Analys av fördelningen av resurser mellan kvinnor och män
 • Behovsmätning kopplad till kön
 • Ärendegranskning kopplad till kön
 • Brukarnöjdhet kopplad till kön
 • Kartläggning och kvalitetssäkring av nyckelprocesser
 • Framtagande av jämställdhetsmål, indikatorer och aktiviteter
 • Framtagande av handlingsplaner och prioritering av åtgärder

Jämställdhetsmodellen gör det också mycket enklare att på riktigt komma igång med att konkret arbeta med Gender Budgeting.

 

Ladda ner pdf

 

För mer info kontakta
Frida Bjärnlind
0709-17 30 15

Så hjälper vi beslutsfattarna inom utbildningssektorn att få faktabaserade underlag

 • Vad är kostnaden per elev/klass?
 • Hur kan vi validera vårt resursfördelningssystem?
 • Fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar vad gäller socioekonomiska faktorer?

Dessa och många fler frågor analyseras för att kunna ge beslutsfattare inom utbildningssektorn faktabaserade underlag. Metoden Kostnad Per Elev (KPE) ger kommunen stöd för resursfördelning, verksamhetsanalys, bidragsberäkning, och objektiv uppföljning.

Intresserad?
Vi är specialister på området.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning.

 

För mer information kontakta:

Josefine Freij

0709-50 38 99