Kostnad Per Brukare påvisade orsaken till höga kostnader inom LSS-verksamheten i Karlshamns kommun

Tack vare att Karlshamns kommun använt metoden Kostnad Per Brukare (KPB) under flera år har kommunen kunnat följa kostnader över tid. Detta har möjliggjort att de med Ensolutions hjälp kunnat kartlägga, genomföra analyser och påvisa orsaker till kostnadsutvecklingen inom LSS. Med hjälp av KPB har Karlshamn både kunnat påbörja förändringar för att minska kostnaderna och samtidigt öka kvaliteten för brukarna. En del utmaningar kvarstår, men Karlshamns kommun har nu en god överblick och koll på vad som behöver göras framåt för att komma tillrätta med de höga kostnaderna inom LSS.

En stor del av förklaringen till kostnadsläget inom LSS-verksamheten i Karlshamns kommun visade sig vara att Karlshamn haft flera mindre gruppbostäder, och dessa bostäder har gjort det svårt att erhålla stordriftsfördelar. Lokalernas utformning är också en bidragande faktor då gruppbostäderna har bedrivits i lokaler som varit utformade så att antalet platser per boende inte varit möjliga att utöka. Att genomföra en omställning till lägre kostnader har därför varit utmanande.

”Vi inom LSS i Karlshamn har under många år följt Kostnad Per Brukare. Ensolution har genom åren gett oss tips och råd kring hur vi ska få ner kostnaderna, bl.a. genom att gå från små gruppbostäder med fyra lägenheter till lite större med sex lägenheter, samt hur man kan effektivisera daglig verksamhet – där vi hade många små verksamheter, vilket är personalkrävande.

När jag började som verksamhetschef inom LSS för tre år sedan påbörjade vi vårt förändringsarbete. Syftet var dels att bli en mer kostnadseffektiv verksamhet, men framförallt ville vi skapa en ännu bättre verksamhet för brukarna. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tog vi fram en LSS-plan för 2018-2022. I denna planerades för nya grupp- och servicebostäder, samt att vi tog höjd för volymökningar. Idag (juni 2020) har vi kommit så långt att vi byggt två nya gruppbostäder och avvecklat fyra små. Detta har gett positiva ekonomiska effekter och minskat antalet ytterfall.

Därutöver har enhetscheferna för daglig verksamhet slagit ihop några av de små dagliga verksamheterna till ett hantverkshus. Fler brukare har fått individuella placeringar och ett våningsplan har öppnats i anslutning till befintlig daglig verksamhet för att kunna möta de volymökningar som skett.

Vi har kommit en bit på vägen; vi har koll på vad kostnaderna beror på, och arbetet har gett positiva resultat. Dock har vi fortfarande en stor utmaning framför oss; dels med att ta höjd för de volymökningar vi ser framåt, dels med att få bygglov för de nybyggnationer som vi planerat för. Ett bygglov är i alla fall klart och en ny servicebostad är i planeringsfasen.”

Agnetha Lindblom Eriksson, Verksamhetschef LSS, Karlshamns kommun

Sett utifrån ett nationellt perspektiv och i jämförelse med andra kommuner har Karlshamn haft en hög andel gruppbostäder i förhållande till antalet servicebostäder. Av olika skäl är servicebostäder inte lika kostnadskrävande, vilket gjorde det nödvändigt att se över situationen.

Ännu har Karlshamn inte kunnat påvisa att de totala kostnaderna har blivit lägre, men man kan se att kostnaderna för boende har minskat och att Karlshamn närmar sig ett nationellt snitt för detta.

Vi på Ensolution tycker att det är extra intressant att följa en kommun som Karlshamn under så många år. Vi bidrar kontinuerligt med kunskap och analyser för att de kommuner som vi arbetar med ska kunna möta sina kommuninvånares behov på ett individanpassat och samtidigt ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Tack Karlshamn för ett gott samarbete, vi ser fram emot att följa er framtida utveckling.

Anmäl dig till digital Kostnad Per Brukare-dag den 17e juni

Vi planerar såklart för vår ordinarie konferens som vanligt senare i höst, men vi vill redan nu dela med oss av de erfarenheter och goda exempel som vi har sett ute i kommunerna. Alla kommuner har inte sina resultat klara men i dessa tider vill vi hjälpa till genom att digitalt förmedla de resultat som finns tillgängliga. 

Våra digitala presentationer vänder sig till kommuner som arbetar med Kostnad Per Brukare (KPB) inom omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Presentationerna kommer att fokusera på trender och goda exempel i kommunerna, och inte en komplett jämförelse. Ett utmärkt tillfälle att redan nu utbyta erfarenheter.

Ensolutions konsulter, som är experter på KPB, delar med sig av erfarenheter från lyckade projekt, analyser och jämförelser. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor via chatten för att diskutera uppföljning, analys kring hur den pågående krisen påverkar oss samt aktuella prognoser. Presentationerna är kostnadsfria och du bestämmer själv om du vill delta vid alla presentationer eller bara inom ditt specialområde.

Individ- och familjeomsorg   09.00 – 10.00

Fredrik Markstedt, seniorkonsult på Ensolution, presenterar årets utfall för ett urval av kommuner inom IFO. Han kommer bland annat fokusera på den aktuella utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. 2/3 av landets kommuner ökar sina kostnader men samtidigt finns det kommuner som går mot trenden. Vilka utmaningar står vi inför och vad behöver vi vara beredda på? Inom barn och ungdom fortsätter utvecklingen av antalet förhandsbedömningar samtidigt som utredningsvolymen verkar stanna av. Vilka konsekvenser får detta på behovet av insatser? Unga vuxna ser ut att vara en målgrupp där behoven ökar. Hur kan vi analysera deras samlade behov från flera olika aktörer?

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård   10.00 – 11.00

Oskar Lannerhjelm, seniorkonsult och affärsstrateg på Ensolution, presenterar ett urval av KPB-resultat inom äldreomsorgen. Vi jämför resultatet från föregående år och diskuterar hur resurserna ska räcka till i framtiden. Flera kommuner visar på tydliga förbättringar avseende konsumtion och kostnadssänkningar. Vad har de gjort och vad kan vi lära av dem? Krisen har såklart påverkat äldreomsorgen men har redan skapat nya arbetssätt. Hur mäter vi kostnader och insatser som påverkar oss? Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har vi nu betydligt fler kommuner som genomfört mätningar av produktivitet och behov. Vi visar vilka slutsatser vi har dragit för kommuner som på djupet har följt upp sina kostnader för hemsjukvården.

Funktionshinder LSS och SoL 11.00 – 12.00

Andreas Johansson, styrelseordförande och seniorkonsult på Ensolution, presenterar utvecklingen av kostnader för insatser avseende SoL och LSS för ett urval kommuner, samt visar delar av årets jämförelse. Många kommuner brottas med höga kostnader inom per­sonlig assistans, boendestöd och bostäder samtidigt som inflödet av nya brukare ökar. I flera kommuner skapar detta en ofördelaktig mix mellan behov och insatser. Samtidigt blir fler äldre och behöver andra insatser. Vissa kommuner har lagt ut personlig assistans på entreprenad. Verkar det löna sig? Många kommuner har genomfört stödbehovsmätningar inom området och ser positiva effekter av detta. Vad kan lära av detta och vilka åtgärder verkar ge effekt på ekonomin?

Anmäl er till marknad@ensolution.se 

Vidarebefordra gärna inbjudan till kollegor i organisationen.

Konsult med erfarenhet från kommunal sektor. Stockholm

Vilka är vi?

Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att resurserna används på rätt sätt. Ofta handlar vårt arbete om att hjälpa våra kunder uppnå hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller förbättrad leveranskvalitet.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet kommun och området socialtjänst. På sikt finns det utifrån behov även möjlighet att arbeta mot områdena skola och utbildning, hälso- och sjukvård samt privata aktörer. Eller kanske du utvecklar ett eget erbjudande mot ett annat verksamhetsområde. I så fall kan du räkna med vårt fulla stöd i det. Du har minst två års erfarenhet från aktuell verksamhet – antingen som anställd eller som konsult. Du kanske har jobbat som ekonom, controller eller kvalitetsutvecklare i en kommun eller stadsdel. Du kanske har jobbat med verksamhetsutveckling som konsult, med inriktning på offentlig sektor. Du har relevant utbildningsbakgrund, kanske är du ekonom eller har gått förvaltningshögskolan.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Utöver detta vill vi att du tar en central roll i att driva Ensolutions expansion i Stockholmsområdet vad gäller företagets erbjudanden mot kommun och i första hand socialtjänst. Det är därför meriterande om du har goda kunskaper om kommuner och socialtjänst. Det är en stor fördel om du har bra kontakter inom, och ett gott rykte hos, Stockholmskommunerna med omnejd, samt angeläget att du har goda säljegenskaper och en väl utvecklad affärsmässighet.

Vi vill att du kan bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Du förväntas även delta i externa aktiviteter såsom konferenser, seminarier, analysdagar och workshops.

Givetvis är dina språkkunskaper i svenska mycket goda. Du har inga problem att resa frekvent, då våra projekt finns över hela landet. Placering i Stockholm.

Vi tar in ansökningar löpande.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka verksamheten, din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får du snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet, vi lyckas tillsammans!


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

Är din verksamhet i behov av chefsstöd eller avlastning pga Covid-19?

Kräver situationen förstärkning inom ekonomi, eller är ni kanske i behov av chefsstöd?

Pandemin sätter för närvarande stort tryck på många kommunala verksamheter. Covid-19 bidrar till hög arbetsbelastning och omställning av arbete, samtidigt som frånvaron i organisationen är hög. Konsekvenserna är stora och tillståndet ansträngt i många av landets kommuner. 

Kvalificerat stöd eller backup för att klara en hög arbetsbelastning eller personalbrist

Ensolution bidrar gärna med kompetens och erfarenhet genom att bistå med kvalificerat stöd till ledningen utifrån er organisations behov. Vi kan avlasta och tillfälligt backa upp era ekonomi- och ledningsfunktioner, eller olika chefspositioner. Konsultinsatsen kan se olika ut beroende på situation och ert behov: den kan vara i form av stöd till ekonomifunktionen (antingen det löpande arbetet eller uppföljning och prognosarbete i samband med omständigheterna för Covid-19), vi kan agera stöd för olika ledningsfunktioner, eller så backar vi upp er verksamhet som tillfällig chef.

Ensolutions konsulter har många års erfarenhet inom ledande befattningar och kvalificerat konsultarbete som rör verksamhetsutveckling och ekonomi. Samtliga har verksamhetskompetens inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, IFO och utbildning. Områden som vi främst arbetar med är ekonomi, verksamhetsuppföljning, prognoser, omvärldsbevakning, samt strategi- och analysarbete.

Kvalificerat stöd i arbetet med att beräkna merkostnader kopplade till Covid-19, inför ansökan om statsbidrag (Förordning SFS 2020:193)

Inför höstens ansökan om statsbidrag utifrån Förordning SFS 2020:193 (stadsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19) kan Ensolution även stödja er kommun i arbetet med att synliggöra direkta kostnader, likaväl som fördyrande omständigheter såsom påverkan i in/utflytt, beläggningsgrad inom SÄBO samt konsumtionsutvecklingen inom hemtjänst. Vi arbetar antingen med metodiken Kostnad Per Brukare (där vi också kan genomlysa del av år) eller med en mer avgränsad kartläggning samt analyser av olika delar av verksamheten – med fokus på konsumtions- och kostnadsutveckling. Allt utifrån era önskemål och behov.

Extrem situation pga pandemin

Sverige har en extrem och snabbt uppkommen krissituation som ligger långt bortom den erfarenhet som vi historiskt samlat på oss. I detta krävande läge kan Ensolution bistå med kompetens och avlasta ledningsfunktioner där det behövs.

Låter det intressant?

Oskar Lannerhjelm berättar gärna mer. Klicka på länken om du vill nå honom via mail.
Du kan också kontakta Oskar via mobilen: 0709-17 04 77

Göteborgskontoret söker ekonom med kunskap och erfarenhet av offentlig verksamhet. Är det du?

Vi söker nu Ekonom som snabbt kan komma in i rollen som konsult med inriktning mot kostnadsanalys och verksamhetsutveckling inom främst socialtjänst. Du har siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys.

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka verksamheten, din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får du snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samverkan och omtänksamhet. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet; Vi lyckas tillsammans!

Placeringsort är Göteborg men du förväntas kunna resa i hela landet för att arbeta hos kund och delta i aktiviteter så som konferenser, seminarier, analysdagar och workshops.

Kvalifikationer
Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet, antingen som anställd eller som konsult. Du har sannolikt jobbat som ekonom eller controller i en kommun eller stadsdel eller som konsult med motsvarande innehåll. Du har relevant utbildningsbakgrund inom ekonomi/förvaltning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi vill att du ska kunna bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att du har både djup och bred kunskap om kommuner och socialtjänst. En stor fördel är ett gott kontaktnät och gott renommé hos kommunerna i Göteborsområdet.

Du har hög social kompetens, är prestigelös och litar fullt ut på din egen förmåga. Du är utvecklingsbenägen och arbetar på lång sikt, vilket bidrar till att du ser din egen personliga utveckling som en del av företagets framtid. Vi ser gärna att du också ser värdet av att utveckla och sälja in vårt erbjudande till kund.

Övrigt
Ensolution har ett starkt samhällsengagemang. Vi har ett genuint intresse för utveckling och effektivisering av offentliga sektorn, samt bred kunskap och lång erfarenhet av offentliga såväl som privata verksamheters behov och problematik. Vi brinner för att hjälpa verksamheterna till effektivt resursutnyttjande, som skall främja varje enskild individ – såväl brukare/patient, som personal och kommuninvånare. Genom verksamhetskunskap och engagemang skapar vi samhällsnytta.

Om du vill arbeta på ett mindre bolag med stora tillväxtambitioner. Om du är prestigelös, nyfiken och driven. Då kan detta vara jobbet för dig.

Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev via mercuriurval.se (Ref.nr SE-13979) senast 9 februari. Urval löpande. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Jonas Bengtsson på Mercuri Urval 0709-69 01 65 för mer information.

Nätverksdagen för ledningssystems-kunder i Värmland körs digitalt

På grund av rådande situation med covid-19 har vi på Ensolution, i samråd med vår värd Frida Vasiliou i Sunne, beslutat att köra nätverksträffen digitalt.

Eftersom det är stor efterfrågan på att träffas och utbyta erfarenheter bland våra Ledningssystemskunder i Värmland, kör vi som planerat den 5 maj – men över datorn istället för att vi ses i Sunne. Programmet blir ungefär detsamma, men något komprimerat till en förmiddag.

Vi återkopplar med Teams-inbjudan till de som anmält att de kan närvara denna dag.

Maila Anna Ågren om det är något ni undrar över, om ni inte anmält er men har möjlighet att närvara digitalt, eller om någon mer person som behöver länken till mötet.

 

Hur kan kommuner planera för framtiden när det är svårt att veta vad som händer i närtid?

Ensolution bevakar utvecklingen kring Covid -19 och vilka konsekvenser det kan komma att få för socialtjänsten i Sverige

Regeringen har beslutat att tillföra resurser till kommuner och regioner med 22 miljarder. Varje kommun kommer att behöva göra prioriteringar för hur dessa medel ska användas. Vård och omsorg kommer få ökade kostnader till följd av personalbemanning, sjukfrånvaro, introduktion av ny personal, inköp av sjukvårdsmaterial m.m. För kommuner är det nu viktigt att flagga de ökade kostnaderna i bokföringen.

Med hjälp av Kostnad Per Brukare och RS har vi på Ensolution också möjlighet att följa extrakostnaderna och dess påverkan på t.ex. konsumtionen av serviceinsatser inom hemtjänsten.

Det är svårt att planera för framtiden när man inte vet vad som händer i närtid, men vi agerar gärna bollplank om ni vill ha någon att diskutera era frågeställningar med.

Skicka din e-post så kontaktar vi er

 

 

Vi startar upp och genomför projekt som planerat under våren

Ensolution bedriver sin verksamhet som vanligt trots Corona/Covid-19

Vi har goda möjligheter till digitala möten och arbete på distans då det redan är ett arbetssätt vi aktivt arbetar med. Vi har också goda förutsättningar att både påbörja nya projekt och slutföra de inplanerade. Sveriges kommuners ekonomiska utmaningar kvarstår och det är viktigt att inte förändringsarbetet tappar tempo trots den aktuella situationen.

Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och information om Corona/Covid-19, samt gör vad vi kan för att stoppa smittspridningen. Så länge myndigheterna anser att det är okej kommer vi ut till er för att genomföra projekten som planerat.

Kontakta oss om du har några frågor.

 

Nätverksdag för Ledningssystemskunder i Värmland

Ensolution anordnar tillsammans med Sunne kommun en nätverksdag för Värmlandskunder som använder Ensolutions Ledningssystem

Syftet med dagen är framförallt att träffas och knyta kontakter – för att kunna hjälpa och inspireras av varandra.

Datum   5 maj 2020
Ort/Lokal   Storgatan 45, Sunne. IT-enhetens lokaler, nedre plan (Stora sammanträdesrummet)
Tider  09.30 – 15.00.

Vi bjuder på lunch och fika.

Maila för mer info samt program: marknad@ensolution.se