Anmäl dig till frukostseminarium i Karlstad 28 mars: Genomlysning av kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården är ett område som trots omfattande personalresurser och kostnader är eftersatt när det gäller uppföljning. Ensolution uppfattar att ett flertal kommuner har behov av att kunna göra bättre analyser och ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. 

Kom på vårt på frukostseminarium i Karlstad den 28 mars, så berättar vi mer!

Ensolution har arbetat med metoden Kostnad Per Brukare (KPB) i ca 15 år och har arbetat upp en kraftfull verktygslåda med analyser för våra kunder. Nu önskar vi göra samma resa inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den metod som Ensolution utvecklat bygger på att man genom behovs- bedömningar av kommunens patienter få fram relevant grunddata för jämförelser. För att samla in dessa bedömningar används Ensolutions egna verktyg KUBEN, som är ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar. Det lättanvända KUBEN utgår från patienternas behov och ger möjlighet att följa patienten över tid, samtidigt som verktyget ger en rättssäker och objektiv bedömning.

Metoden har tagits emot väl av de kunder som ingått i pilotprojektet och nya kommuner ansluter till jämförelsen. Det är såklart väldigt spännande, och vi vill nu presentera metoden för fler kommuner.

“Vi har valt att gå med i projektet för att få ut jämförelser med andra kommuner på likvärdiga grunder. Vi är ute efter bra jämförelsesiffror som ger oss möjlighet att utvärdera vår HSL-verksamhet på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, och hoppas det skall ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.”  Carina Fransson, Verksamhetschef Hälsa och bistånd, Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun

Vi presenterar resultat och erfarenheter – och bjuder på frukost!

Projektet för jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård har haft som syfte att öka kunskapen om den kommunala hälso- och sjukvården. Under frukosten berättar vi om våra resultat och erfarenheter, samt ger exempel på analyser från projektet. Dessa omfattar bland annat konsumtionsanalys, produktivitetsanalys och analys av insatsmix. Frågor som analysen kan ge svar på är till exempel spridningen av Kostnader Per Patient, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient.

Datum: 28 mars 2019
Lokal/Ort: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad
Tider: Frukost 08.00. Presentation 08.30 – 10.00

Anmäl dig innan det blir fullbokat!
(senast 20 mars)

Ladda ner inbjudan

 

Anmäl dig till frukostseminarium i Karlstad

Summering av ett fantastiskt 2018

2018 har varit händelserikt för Ensolution!

Vi har haft många spännande och roliga möten, projekt och framgångar under året, men vi har naturligtvis också fått jobba på. Vid sidan om alla roliga uppdrag har vi utvecklat nya affärsområden, samtidigt som modeller och metoder har utvecklats, och vi med dem.

Vi har inlett många intressanta och utvecklande samarbeten under året. Ett viktigt sådant är med Uppsala kommun, som efter upphandling valde Ensolution som leverantör av Kostnad Per Brukare (KPB) för sina förvaltningar inom omsorg, vård och stöd.

Under 2018 startade vi också igång ett pilot-projekt inom HSL. Tillsammans med sju kommuner (Örebro, Nybro, Hässleholm, Karlshamn, Härryda, Kalmar och Gislaved) utvecklade vi en metod för att ta fram jämförelsetal för den kommunala hälso- och sjukvården. En metod som sedan framgångsrikt användes för att behovsbedöma totalt över 5 000 patienter i dessa kommuner. Information som kan användas för att jämföra kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet utifrån behov hos patienter och invånare samt deras olika arbetssätt. Flera kommuner har visat ett stort intresse för resultatet av detta projekt och vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt inom området.

Under 2018 har även vår produkt KUBEN utvecklats ytterligare och vi kan nu erbjuda våra kunder tre separata moduler; Äldreomsorg, Funktionshinder och Hälso- och sjukvård. Det gläder oss att vi nu kan täcka områden där våra kunder saknat enkla och effektiva behovsbedömningar – produkten omfattar nu stora delar av möjliga insatser för de olika områdena.

Kopplat till behovsbedömningarna har vi under 2018 också stöttat flera kommuner med att utveckla en resursfördelningsmodell som hänger ihop med förändrade behov hos brukare/patienter. På så sätt kan vi hjälpa kommuner hela vägen, från metod och verktyg för löpande behovsbedömningar till en snabbrörlig resursfördelningsmodell baserad på behov hos brukare/patienter.

För VGR, Region Skåne, Region Gävleborg och Region Östergötland har vi fortsatt förtroende att driva uppdrag inom Kostnad Per Patient (KPP). Vi ser även ett fortsatt och utvidgat intresse inom vårt specialistområde ”Produktkalkylering inom medicinsk service”, där vi under året fått utökade uppdrag.

Vi är också stolta över den fortsatta spridningen och utökande användandet av ACG  i Sverige och Norden. Under 2018 fick vi exempelvis förtroendet att utveckla och leverera ACG för sjukvården i Norge, ett projekt med initialt 40 norska legekontor och 6 norska sykehus.

Efter ett bra 2018 ser vi nu fram emot 2019 års utmaningar!

I januari 2018 fick Halmstadkontoret ett positiv kick-start när de flyttade till nya kontorslokaler mitt i stan. I år kick-startar alla tre kontoren med gemensamt popup-kontor och välgörenhet på schemat. En kick-off där vi hoppas kunna göra skillnad för enskilda individer – även utanför Sveriges gränser.

Vi önskar er ett fint, utvecklande och bra 2019!

Halmstadkontoret söker dig med erfarenhet av kommunal ekonomi

Är du den vi söker?

Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet kommun och området socialtjänst. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Utöver detta vill vi att du driver försäljning och deltar i utvecklingen av våra erbjudanden i södra Sverige. Det är därför viktigt att du har både djup och bred kunskap om kommuner och socialtjänst. Det är en stor fördel om du har bra kontakter och ett gott rykte hos kommunerna i regionen. Det är också angeläget att du har goda säljegenskaper och en väl utvecklad affärsmässighet.

Vi vill att du ska kunna bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Du förväntas även delta i externa aktiviteter såsom konferenser, seminarier, analysdagar och workshops.

Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet – antingen som anställd eller som konsult. Du kanske har jobbat som ekonom, controller eller i en verksamhetsanknuten roll i en kommun eller stadsdel. Eller så har du jobbat med verksamhetsutveckling som konsult, med inriktning på offentlig sektor. Du har relevant utbildningsbakgrund, t.ex. inom ekonomi, eller har gått förvaltningshögskolan.

Givetvis är dina språkkunskaper i svenska mycket goda. Du har inga problem att resa frekvent, då våra projekt finns över hela landet. Placering i Halmstad.

Vi tar in ansökningar löpande.

Vilka är vi?

Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för god omsorg om äldre, de som har särskilda behov samt en väl fungerande skola. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper våra kunder att identifiera sina utvecklingsområden, och hitta lösningar som ser till att resurserna används på rätt sätt. Ofta handlar vårt arbete om att hjälpa våra kunder uppnå hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar och med stor möjlighet att påverka både verksamheten samt din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får man snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning, till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar. Vi lyckas tillsammans!

Låt oss visa hur genomlysning av personlig assistans ger kostnadseffektivitet med hög insatskvalitet!

Låt oss visa hur en genomlysning av verksamhet för personlig assistans kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Utvecklingen inom personlig assistans ställer högre krav på kontroll, samsyn och effektivitet. Generellt sett höjs inte assistansersättningen i samma takt som lönerna vilket resulterar i stora utmaningar för en insats vars utformning och kostnader  dessutom ifrågasätts och många individer påverkas.

Ensolution erbjuder genomlysning av verksamheterna för personlig assistans enligt LSS och SFB i egen och extern regi, för att stötta kommuner i arbetet med att uppnå en hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet.

Det är mycket viktigt att allt inom personlig assistans sker korrekt utifrån samtliga dimensioner – behov, insatskvalitet, riktlinjer och lagstiftning, samt kostnadseffektivitet. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdraget på kort och lång sikt. Ensolutions verktyg och analysdimensioner bidrar till detta och skapar möjligheter för ett bra genomförande och en god uppföljning av verksamheten. Genomlysningen innefattar följande:

Kostnads- och insatsanalys

Analysen ger fullständig kontroll avseende vad som utförs och till vilken kostnad. Ersättningar till och från Försäkringskassan tydliggörs. Eventuella uteblivna ersättningar identifieras och möjligheter att ansöka om förhöjd ersättning utreds. Resultatet innefattar detaljerade data som analyseras ända ner på brukarnivå. Genomlysningen syftar också till att visa vad som driver kostnadsutvecklingen och utreda om den beror på volym, effektivitet eller specifika brukargrupper. Det blir tydligt i vilken utsträckning ersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Utifrån detta skapas en bild av hur kommunens beslut och val av bemanning påverkar de faktiska kostnaderna samt vilka delar som är påverkbara och hur.

Organisationsanalys

ledningssystem-systematiskt-kvalitetsarbete

Nyckelprocesserna inom personlig assistans kartläggs för att tydliggöra verksamhetens ansvar, roller, aktiviteter, rutiner och flöden. Processkartläggningen visualiserar hur insatsen utförs och av vem, samverkan mellan roller och enheter beskrivs och rutiner för de olika processtegen kan tas fram vid behov. Kartläggningen tydliggör bland annat processerna för nya brukare; budget och planering; återsökningen från Försäkringskassan; samt processen för förhöjd ersättning. Detta skapar samsyn och förståelse för hur allt hänger ihop. Det möjliggör identifiering av flaskhalsar och kvalitetsrisker. Det är också bra vid introduktion av ny personal och som grund vid verksamhetsutvecklingsdiskussioner. I processkartläggningen ingår också att utreda huruvida verksamheten har tagit på sig uppgifter som i normalfallet inte åligger verksamheten, samt om det på kommunnivå är ändamålsenligt att dessa uppgifter utförs av verksamheten själv.

Dokumentgranskning

Utvecklingen inom rättspraxis de senaste åren har inneburit att många brukare som tidigare beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken nu ansöker om personlig assistans enligt LSS i sin kommun. För att säkerställa denna handläggning och undersöka hur ärenden hanteras, behovsbedömningar genomförs, utredningar genomförs och dokumentation utformas kan Ensolution genomföra en dokumentgranskning utifrån lagstiftning och de senaste riktlinjerna. Detta kan vara svårt att genomföra internt och det kan vara bra att få en extern part som analyserar dessa delar för att kommunen ska kunna garantera en rättssäker personlig assistans.

Extern jämförelse

Då Ensolution har gjort liknande genomlysningar i ett stort antal kommuner kan vi sätta resultatet i en kontext och jämföra insatskostnader, strukturella skillnader och andra data avseende kostnadsstruktur och konsumtion mellan jämförbara kommuner och enheter. Här ingår att jämföra kostnadsnivåer (t ex snittlöner, arbetad tid osv), ersättningsnivåer (andel brukare med förhöjd ersättning och andra schablonersättningar) samt processer. Detta leder till värdefulla insikter kring hur man ligger till och var man har utvecklingspotential.  Den senaste tiden har vi som exempel gjort framgångsrika projekt i Nacka, Nynäshamn och Sundsvall.

Vi visar gärna hur en genomlysning av er verksamhet kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Vill du veta mera?
Kontakta

Pontus Fryk

Ensolution rekryterar spetskompetens inom kommunal rådgivning

Fredrik Markstedt har en kandidatexamen i nationalekonomi och en magisterexamen i statsvetenskap, båda från Luleå tekniska universitet. Han inledde sin karriär som enhetschef och arbetsledare hos Luleå kommun och därefter har han arbetat i elva år på PwC, dels som revisionskonsult och dels som rådgivare med inriktning mot offentlig sektor.

“Att på olika sätt få vara med och stötta politiker, chefer och medarbetare inom framförallt socialtjänstens olika verksamhetsområden är otroligt givande. För mig är det betydelsefullt att de som vi stöttar och utmanar i sin vardag gör skillnad för de, i många avseenden, mest utsatta människorna i vårt samhälle”, säger Fredrik Markstedt.

“Då Ensolution har en rad närmast unika verktyg för att bland annat synliggöra verksamhetens kostnader, ser jag fram emot att tillsammans med kloka kollegor fortsätta arbetet med att synliggöra allt bra socialtjänsten gör där ute. I det ligger då även att säkerställa och ge underlag för kommande prioriteringar, för att i slutändan få så mycket vård och omsorg för våra skattepengar som möjligt – med bibehållen eller förbättrad kvalitet”, fortsätter Fredrik.

“Det här är förstås en riktig drömrekrytering för oss! Fredrik har mycket stor erfarenhet som rådgivare inom offentlig verksamhet, och särskilt inom socialtjänst som är ett av våra viktigaste nischområden. Dessutom är han en oerhört skarp, trevlig och genuin person som kommer passa in perfekt på Ensolution”, säger Pontus Fryk, regionchef i Stockholm.

Fredrik Markstedt finns på plats hos Ensolution från mitten av januari och vi önskar honom varmt välkommen!

Kicka igång 2019 med inspiration från höstens föreläsningar!

Missade du någon föreläsning under hösten?

Se dem i efterhand!

Under hösten lanserade vi en serie webinars som belyser olika utmaningar som offentliga sektorn står inför.

För er som missat dessa föreläsningar finns nu samtliga uppladdade online.

Lyssna, bli inspirerad och ge dig själv en kick-start på 2019!

Anmäl ditt intresse nedan och få länk till de presentationer som du är intresserad av. Du tar del av så många du vill, utan kostnad.

Jag vill se Ensolutions webinars från hösten 2018

 

 

 

 

Frukostseminarium 27 feb: Genomlysning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården är ett område som trots omfattande personalresurser och kostnader är eftersatt när det gäller uppföljning. Ensolution uppfattar att ett flertal kommuner har behov av att kunna göra bättre analyser och ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. 

Kom på vårt på frukostseminarium i Göteborg den 27 februari, så berättar vi mer!

Ensolution har arbetat med metoden Kostnad Per Brukare (KPB) i ca 15 år och har arbetat upp en kraftfull verktygslåda med analyser för våra kunder. Nu önskar vi göra samma resa inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den metod som Ensolution utvecklat bygger på att man genom behovs- bedömningar av kommunens patienter få fram relevant grunddata för jämförelser. För att samla in dessa bedömningar används Ensolutions egna verktyg KUBEN, som är ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar. Det lättanvända KUBEN utgår från patienternas behov och ger möjlighet att följa patienten över tid, samtidigt som verktyget ger en rättssäker och objektiv bedömning.

Metoden har tagits emot väl av de kunder som ingått i pilotprojektet och nya kommuner ansluter till jämförelsen. Det är såklart väldigt spännande, och vi vill nu presentera metoden för fler kommuner.

“Vi har valt att gå med i projektet för att få ut jämförelser med andra kommuner på likvärdiga grunder. Vi är ute efter bra jämförelsesiffror som ger oss möjlighet att utvärdera vår HSL-verksamhet på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, och hoppas det skall ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.”  Carina Fransson, Verksamhetschef Hälsa och bistånd, Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun

Vi presenterar resultat och erfarenheter – och bjuder på frukost!

Projektet för jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård har haft som syfte att öka kunskapen om den kommunala hälso- och sjukvården. Under frukosten berättar vi om våra resultat och erfarenheter, samt ger exempel på analyser från projektet. Dessa omfattar bland annat konsumtionsanalys, produktivitetsanalys och analys av insatsmix. Frågor som analysen kan ge svar på är till exempel spridningen av Kostnader Per Patient, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient.

Datum: 27 februari 2019
Lokal/Ort: Centralhuset. Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03 Göteborg
Tider: Frukost 07.30. Presentation 08.00 – 9.15

Anmäl dig innan det blir fullbokat!
(senast 20 feb)

Ladda ner inbjudan

 

Datumet är passerat. Kontakta oss om du är intresserad av att veta mera.

Vi hjälper er med resursfördelning inom LSS

Vi stöter ofta på förvaltningar inom funktionshinder som har problem med sin resursfördelning. Det gäller framförallt bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Ofta finns det indikationer på en alltför hög bemanning, men det är svårt att påvisa om så faktiskt är fallet. Detta driver därmed onödiga kostnader. Andra gånger finns osäkerhet kring i vilken omfattning de grundläggande behoven hos brukarna tillgodoses.

På grund av ovan har det på senare tid funnits ett ökat intresse kring prestationsbaserad och individfokuserad resursfördelning, baserad på brukares bedömda behov. Funderar er kommun på åtgärder i denna riktning finns ett antal viktiga aspekter att fokusera på vid implementering:

  • Det behövs ett anpassat digitalt behovsbedömningsverktyg för att rättssäkert kunna genomföra och spara bedömningar för individ och enheter
  • Stödbehovsmätningarna bör följa IBIC-metodiken, oavsett om IBIC implementerats eller om det är planerat
  • En resursfördelningsmodell som grundar sig i bedömda behov men som också tar hänsyn till lokala förutsättningar för specifika enheter

För att löpande bedöma brukares behov har Ensolution utvecklat KUBEN; ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Brukares behov bedöms och en nivåbedömning för den enskilda individen erhålls. En sammanvägd nivåbedömning för enheter med avsikt att fördela resurser kan enkelt tas fram. I KUBEN finns också möjlighet att följa brukares förändrade behov över tid.

För att lyckas med en effektiv och säker bemanning inom funktionsstödsområdet rekommenderar vi att man gör en kartläggning av både aktuella stödbehov och resursfördelning, utifrån brukares befintliga och förändrade behov. Med hjälp av KUBEN erbjuder Ensolution ett komplett IT-stöd som kompletterar verksamhetssystemet i denna process, för att på kort tid lyckas inom området.

Länkar till webinar som rör ovan:
–  om stödbehovsmätningar
–  om KUBEN – behovsbedömning enl IBIC, fokus funktionshinder
–  om KUBEN – exempel hemtjänst

Kontakta Andreas Johansson eller Rikard Stenvall för mer information.