God Jul och Gott Nytt 2020!

Ensolution önskar er alla en riktigt god jul och fint avslut på året. Vi ser fram emot ett nytt fantastiskt år tillsammans med er, det första i ett nytt decennium – spännande och roligt.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Utmanande tankar kring välfärden på årets KPB-konferens

KPB-konferensen var som alla andra år en härlig dag med mycket inspiration!

I år fick vi alla extra inspiration, och utmaning att tänka nytt kring välfärden, genom Morten Hyllegaard, som är grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA. Danmark ligger något före Sverige när det gäller det stigande antalet äldre i befolkningen. Flera danska kommuner har därför redan kommit långt i att utveckla välfärden, och detta genom helt nya former för samverkan mellan brukare och invånare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration när de fattar beslut inom alla politikområden, allt från stadsutveckling till äldrepolitik. Morten Hyllegaards tes är att välfärden inte är en tjänst från kommunen, utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället.

Morten bjöd på många spännande tankar och hans presentation triggade alla att tanka nytt.

Det händer något speciellt när så många personer från olika kommuner – med skilda förutsättningar – samlas under samma tak under en dag, och det gillar vi!

Vi ser därför fram emot denna dag extra mycket varje år. Dels för att vi tycker det är jätteroligt att träffa er, dels för att det är utvecklande och spännande att ta del av era samtal under mingelstunderna, men också för att vi får känna att det vi gör verkligen gör skillnad. Det ger oss massvis av energi att ta itu med allt arbete som väntar under kommande år. Det ger oss också lust att fortsätta leta nya lösningar, verktyg och modeller. Precis som ni, vill vi också utvecklas, och det gör vi bäst tillsammans med er!

Tack till er som var med och skapade härlig energi i Göteborg!

Vi ser redan fram emot nästa års KPB-konferens, som blir onsdagen den 21 oktober.

Hoppas vi ses då.

Nyheter i KUBEN – Ensolutions verktyg för behovsbedömning

Under de senaste åren har KUBEN utvecklats till att gälla flera olika verksamheter. Idag består KUBEN av fyra moduler; Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta, Hälso- och sjukvård samt Skola.

Genom KUBEN kan vi idag hjälpa kommuner att anpassa/strukturera resultatet från behovsbedömningarna till resursfördelningsmodeller. Många kommuner vill även ha vårt stöd för att tolka resultatet, anpassa det efter lokala förutsättningar och bygga upp resursfördelningsmodeller utifrån det. Arbetet har resulterat i att flera kommuner kommit längre i sitt arbete med bättre anpassad resurstilldelning.

Vi har länge stöttat kommuner med både resursfördelning och bemanningsekonomi, bland annat med hjälp av vårt verktyg för behovsbedömningar; KUBEN, som ger kommuner bättre förutsättningar att resursfördela och bemanna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Modulerna berör följande verksamheter

ÄO:  Särskilt boende och Hemtjänst
FN:  Boende (gruppbostad LSS, servicebostad LSS, boende för psykiskt funktionshindrade SoL), Daglig verksamhet LSS, Boendestöd SoL, Korttidsvistelse LSS och Korttidstillsyn LSS
HSL:  Sjuksköterskor och Rehab (Arbets- och fysioterapeuter)
Skola:  Bedömning av det särskilda stödet

Kontakta Rikard Stenvall för att få veta mer om KUBEN och dess möjligheter.

Så kan kommuner hjälpa sig själva ur den ekonomiska krisen

SKL spår ekonomiskt tuffa år för kommunerna under 2020 och 2021. Det framkommer med tydlighet i deras nyligen publicerade Ekonomirapport. Den demografiska utvecklingen är de största utmaningen och SKL menar att kommunerna måste effektivisera, men förtydligar också vikten av att använda och jämföra med korrekt data. ”Det måste också finnas en idé om och en struktur för hur organisationen vill gå vidare efter analys och jämförelse av data. Det är ett hårt men nödvändigt arbete och man behöver ta hjälp av duktiga strateger och analytiker för att det skall slå väl ut.”
(Ekonomirapporten är framtagen av SKL, därav hänvisning till SKL trots att de nyligen bytt namn.)

Vad behöver man göra för att möta framtida utmaningar?

Fokus på resursfördelning

När de ekonomiska förutsättningarna spås bli tuffare är det viktigare än någonsin att kommunen kan fördela sina resurser med utgångspunkt från de faktiska behoven i kommunen. Behoven av kommunala tjänster utvecklas inte lika. För att säkra en rimlig resursfördelning måste därför kommunens modell följa och fördela de kommunala resurserna kopplat till utvecklingen inom respektive verksamhet.

Verksamheter där demografi medför utökade behov måste, för att ha rimliga förutsättningar, kunna tilldelas ökade resurser, medan verksamheter med minskade behov inte kan kompenseras till samma faktiska nivå som tidigare. Kort sagt bör kommunens resursfördelningsmodell kunna säkra att resurser överförs från verksamheter med minskade behov till verksamheter med ökande behov. Kraven på en väl fungerande resursfördelning är många men kan sammanfattas i tre delar.

Tillsammans med er kan Ensolution ta fram samtliga av dessa:
– Bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet)
– Underlätta prioriteringar för förtroendevalda
– Skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen

Kontakta Oskar Lannerhjelm för mer info.

God bemanningsekonomi

Personalbemanning är en strategisk fråga, det handlar om att komma nära brukarbehov med den schemalagda tiden samtidigt som lagar och avtal efterlevs. Framöver finns stora utmaningar så som heltid som norm och minskade ekonomiska anslag, samtidigt som kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare föra att klara de kommande rekryteringsbehoven.

Personalkostnaderna är en stor post då de står för ca 70% av kostnaderna inom omsorgen. I besparingstider är det därför ett måste för kommunerna att bli bättre på att analysera personalkostnaderna. För att lyckas med en resurseffektiv bemanning så behöver man ta hänsyn till sin kommuns egna förutsättningar. Det är viktigt att göra analyser av verksamheternas behov samt att anpassa sin bemanning efter det behovet. Genom att ha en hög kunskap och förståelse kring bemanningsekonomi, samt genom ett gemensamt ansvarstagande i hela organisationen, har man förutsättningar att lyckas med att möta både ekonomi- och kvalitetskrav.

Ensolutions konsulter har genomfört flera genomlysningar i syfte att finna besparingar när det gäller bemanning av olika verksamheter. Vi träffar er gärna för att tillsammans med er se över hur ni kan effektivisera er bemanning.

Kontakta Sara Libera för mer info.

Ekonomiska budgetmål inom individ- & familjeomsorg

Kommunernas största utmaning kommer att vara att klara de ekonomiska budgetmålen inom IFO, men mer än hälften av kommunerna upplever även problem inom ÄO och FN.  Kostnadsutvecklingen inom IFO exklusive försörjningsstöd har framförallt rört sig om kostnader för externa placeringar, huvudsakligen inom barn och unga men i vissa fall också på vuxensidan.

Även här är det viktigt att ha goda underlag (t.ex. omvärldsbevakning och kvalitetssäkrad verksamhetsstatistik), kunskap om hur behoven ser ut och utvecklas i kommunen, samt en medveten strategi när det gäller insatsmix.

Exempel på frågor som man behöver ställa:

 • Vilken typ av behov ska vi möta med förebyggande insatser och öppen verksamhet?
 • Vilka behov ska vi kunna möta genom öppenvård och när behövs en placering?
 • Vilken verksamhet ska vi ha internt och vad ska vi köpa in?

Rekrytering, bemanning och kompetensutveckling ska sedan utgå från behoven hos brukarna och strategin vad gäller insatskedjan. Ett mycket bra exempel på detta är Ale kommun som har kunnat minska sina kostnader genom att strukturerat arbeta för en ändrad insatsmix där behoven i högre grad tillgodoses genom öppenvården och därmed färre placeringar.

Kontakta Anna Ågren för mer info.

Kvalificerade underlag och analyser för utbildningssektorn

SKL betonar vikten av objektiva och bra underlag för att kunna fatta beslut om förändringar. Det är Ensolutions verkliga styrka. Via goda analyser (Kostnad Per Elev), processer, identifiering av område för samarbete inom organisationen – processkartläggning, digitalisering, effektivisering av administration, material för att skapa underlag för vidare beslut – kan Ensolution stödja utbildningssektorn.

Vi har kompetens och erfarenhet för att ta fram kvalificerade underlag för förvaltningarnas vidare arbete. Vi delar SKL:s syn att man inte ska gå direkt från siffra till åtgärd, utan ha god koll på underlag, kvalificerat underlag och analyser för att öka möjligheten att fatta rätt beslut framåt, och därefter följa effekten.

Ytterligare en utmaning för utbildningssektorn är de riktade statsbidragen, som även har olika kriterier för hantering, vilket påverkar organisationernas förutsättningar. Ensolution kan bidra med stöd även i denna statsbidragsprocess.

Kontakta Mattias Wald för mer info.

Nätverksträff med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Den 17 januari bjuder vi in till nätverksträff för alla som ligger i startgroparna eller redan arbetar med uppföljning och jämförelser av HSL-insatser.

Vi håller till på Clarion Hotel Post i Göteborg mellan 9.30 – 15.00. Förutom att vi får möjlighet att träffas blir det ett bra och trevligt tillfälle att dela erfarenheter med varandra. Under dagen kommer vi såklart att prata om uppföljning, analys och jämförelse, men också visa resultat från projekt som genomförts under 2019.

Program

09.30 – 10.00  Kaffe/smörgås och registrering
10.00 – 10.15  Ensolution hälsar välkomna
10.15 – 11.15  Presentation av samtliga kommuners sammanställda resultat

 • Rikard Stenvall på Ensolution AB går igenom alla kommuners sammanställda resultat. Vilka trender och skillnader kan vi se i materialet?

11.15 – 12.00  Nyheter i modeller och analyser

 • Andreas Johansson på Ensolution AB presenterar de nya analyser som vi arbetat med. Hur kan vi samla in patienter med behov koordination/samordning? Hur kan materialet användas för resursfördelning? Utvärdering av undersköterskeorganisationen? m.m.

12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45  Uppföljning och jämförelser av hälso- och sjukvårdsinsatser i Jönköpings kommun

 • Region Jönköping växlade över hemsjukvården 2013. Vilka faktorer kan ha präglat nivån av insatser och patientmixen? Inom ramen för uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård har Jönköping gjort en omfattande mätning av ca. 4000 patienter inom samtliga områden, nedbruten i olika team. Marianne Lillieberg, Funktionschef Hälso- och sjukvård, Socialförvaltningen, ger exempel på hur materialet har använts för att utvärdera verksamheten.

13.45 – 14.45  Workshop kring behov och utmaningar

 • Hur kan tillsammans utveckla materialet och olika analyser?
  Workshop samt paneldiskussion

14.45 – 15.00  Sammanfattning av dagen

 

Datum  17 januari 2020
Ort/Lokal  Clarion Hotel Post, Göteborg (vid centralstation)
Tider 09.30 – 15.00. Vi bjuder på fika och lunch.*
Anmälan  marknad@ensolution.se

Anmäl senast: 20 dec 2019

*Nätverksträffen är kostnadsfri.
Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras 500 kr.

Rikard Stenvall, 
har mångårig erfarenhet från jämförelseprojekt inom olika delar av kommunal vård och omsorg och har varit delaktig i utvecklingen av de verktyg och metoder som Ensolution använder för analys och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård. Rikard svarar gärna på frågor om dagen eller annat som rör hälso- och sjukvårdsprojekten.
Maila: rikard.stenvall@ensolution.se

 

Träffa oss på Kvalitetsmässan 12-14 nov! Monter B04:13

Kvalitetsmässan är en självklar mötesplats för oss som vill vara med och bidra till en positiv utveckling av välfärden!

Kom förbi och prata med oss om din verksamhets eller kommuns situation och aktuella behov. Vi kanske kan hjälpa er att komma tillrätta med era problem, vem vet? Stanna gärna till och berätta/hör dig för med någon av våra konsulter.

Du har också möjlighet att boka tid för att samtala med en konsult under någon av mässdagarna, 12-14 nov.

Kontakta Rikard Stenvall för att boka tid.

Kvalitetsmässan är offentliga sektorns viktigaste forum för inspiration och utveckling. Här har företag som hjälper stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter en möjlighet att nå ut på bred front till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

Temat för Kvalitetsmässan 2019 är:  “Ett smartare samhälle“.

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen är en förutsättning för att även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass. Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.

Som besökare kan du ta del av ett digert program av öppna seminarier och scenaktiviteter. Öppet Forum består av fyra scener spridda i utställningshallen där du kan ta del av halvtimmeslånga programpunkter på olika teman: Skola & utbildning, Ledarskap & utveckling, Vård & omsorg och Smartare Samhälle.

Vi bjuder på entrébiljetten (värde 490 kr):
Klicka här och ange koden UtsKval19 så får du fri entré till mässan.

 

Chefsstöd och utveckling av ekonomiprocesserna i Nora kommun

Ensolution har under många år stöttat kommuners ekonomiarbete. Kommunerna har med förtroende vänt sig till oss då de vet att vi har goda kunskaper och erfarenheter inom området. Utöver att stötta upp vid vakanta ekonomifunktioner och upprätthålla befintliga processer har Ensolutions konsulter kunnat utveckla och förbättra ekonomiprocesserna. Ensolution har  bidragit med verktyg och kunskap för att kunna bedriva processerna mer effektivt än tidigare, vilket tillfört ett mervärde till kommunerna.

Varje projekt blir unikt och skräddarsytt efter kommunens aktuella behov och utgångsläge. Ensolution har en djup kunskap inom kommunal ekonomi, samt samspelet mellan ekonomi och verksamhet. Det gör det enkelt för oss att hjälpa till med allt från redovisning till controlling, och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för att ha god kvalitet i verksamheten, samtidigt som det inte används mer resurser än nödvändigt.

Exempel: Nora kommun

Socialchefen i Nora kommun var intresserad av att stärka den ekonomiska styrningen genom att ge budgetansvariga chefer verktyg och coachning för att bättre kunna förstå och följa upp verksamhetens resultat. För att få en korrekt bild av aktuella utvecklingsområden inledde Ensolutions konsulter med en nulägesanalys i form av intervjuer med chefer och nyckelpersoner. Utifrån denna analys utformades en handlingsplan med åtgärder såsom utbildningsinsatser, framtagande av verktyg, relevanta nyckeltal och en struktur för uppföljningsarbetet, vilken kompletterades med löpande coachning och praktiskt stöd till cheferna under knappt ett år.

Projektet har gett ett antal konkreta resultat. Noras chefer har fått en bättre inblick i, samt förståelse för, kommunens ekonomi. De har nu bättre förutsättningar att prognosticera och styra verksamheten baserat på ändamålsenliga och korrekta ekonomiska faktaunderlag. Detta har i sin tur lett till ökad ekonomisk effektivitet och bättre förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten.

Citat Fredrik Bergström, socialchef, Nora kommun (okt 2019):

”Att samarbeta med Ensolution och få stöd till att arbeta mer systematiskt med våra uppföljningsprocesser har gjort ekonomin ‘talbar’ i Nora. Det övergripande syftet med stödet har varit att skapa bättre förutsättningar för verksamheten och chefer att över tid kunna följa och förutse de ekonomiska utfallen. Det har lett till att vi blivit mycket mer prognossäkra, har bättre koll på våra kostnader och våra intäkter och vad som skapar dessa. Kort och gott, ekonomin har blivit talbar.”

Läs om Nora-projektets upplägg

 

Har ni behov av metodstöd och/eller saknar ekonomikompetens?
Behöver ni hjälp med avlastning eller utveckling inom en eller flera ekonomiprocesser?

 

Hör av er och berätta om era specifika behov!
Kontakta Frida Wennermark, 0730-56 31 09

 

Ensolution hälsar Jimmie Samuelsson välkommen!

Jimmie Samuelsson kommer närmast från en roll som controller för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Han har en gedigen arbetslivsbakgrund och en magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Han är ett efterlängtat tillskott till Stockholmskontoret där han kommer arbeta som konsult, i första hand inriktad mot socialtjänst, vård och omsorg, samt skola och utbildning.

 

”Det här känns toppen! Jimmie är precis vad vi behöver nu när vi växer starkt i Stockholmsregionen med många projekt inom kostnads- och insatsanalys. Jimmie är skarp och driven, och han har ett genuint engagemang för att utveckla offentlig sektor. Dessa egenskaper tillsammans med hans kompetens gör mig övertygad om att han kommer bli mycket uppskattad ute i kommunerna.” säger Pontus Fryk, regionchef på Stockholmskontoret.

 

”Mina förhoppningar som nyanställd är att få komma in i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar nära våra kunder med ett starkt fokus på kvalitet och service. Mitt långsiktiga mål är att bidra till att utveckla och framförallt förbättra förutsättningarna för landets kommuner samt vara en engagerad och inspirerande kollega.” säger Jimmie.

 

Jimmie börjar på Ensolution den första november.

Underskott, effektiviseringar, ökade kostnader och risk för återbetalning av statsbidrag inom skolsidan

Alla kommuner står inför en framtida utmaning

Dagligen läser vi i media och olika rapporter om ökade kostnader, effektiviseringar, utmaningar – nu och framöver inom skolan.

Hur ska kommunerna klara att leverera en kvalitativ och likvärdig skola med begränsade resurser? Hur ska de kunna garantera en effektiv och transparant uppföljning av verksamheten? Hur ska kommunerna objektivt kunna bedöma resursernas omfattning? Hur ska kommunerna kunna skapa förutsättningar för en likvärdig resursfördelning inom sina verksamheter. Hur ska resurserna räcka till skolan framöver? Kommer kommunen att kunna behålla statsbidrag till skolan?

Här kan Ensolution hjälpa er kommun – genom objektiva och transparenta uppföljningar, analyser av kostnadsnivåer och prognoser framåt, men även genom beräkningar för att säkerställa statsbidrag. Vi har nyligen genomfört beräkningar hos flera olika kommuner för att säkerställa statsbidrag.

Ensolution arbetar uteslutande för att kommuner ska ha en hög kostnadseffektivitet, med bibehållen eller ökad kvalitet.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er verksamhet?
Kontakta
Mattias Wald
0709 -17 05 94

Kostnader och förväntningar på effektiviseringar i fokus på årets socialchefsdagar!

Så här timmarna efter att vi nu lämnat Umeå och socialchefsdagarna för i år, kan vi konstatera att det finns ett stort behov bland landets socialchefer, att hitta vägar framåt för att hantera förväntningarna på effektiviseringar både på kort och lång sikt.

Vi känner oss både stolta och hedrade över den efterfråga som vi upplevt kring det stöd och de tjänster som Ensolution erbjuder. Via våra befintliga uppdrag vet vi att de bidrar och ger svar på många frågor som uppstår då kostnadsreduceringar diskuteras.

Till exempel kan vi via Kostnad Per Brukare (KPB) svara på:

 • Har vi rimliga budgetförutsättningar?
 • Varför har vi den nettokostnadsavvikelse som vi har?
 • Vilka verksamheter och insatser kostar mer än vad man kan förvänta sig jämfört med andra liknande kommuner?
 • Kommer våra riktade åtgärder ge önskvärd effekt sett ur ett ekonomiskt perspektiv?

Maila om du har frågor som du vill få svar på!

Tack för fina dagar i Umeå!