Nätverksträff för Kostnad Per Brukare i Stockholmsområdet- Save the date!

Ensolution vill möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Därför bjuder vi in till kostnadsfri nätverksträff på Waterfront Congress Center i Stockholm torsdagen den 27 september.

Vi ser det som ett tillfälle att träffas och diskutera uppföljning, analys och prognos inom äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Ett tillfälle att inspireras av andra kommuner.

Alla är förstås välkomna men vid detta tillfälle fokuserar vi på utmaningar och möjligheter som är gemensamma för Stockholmsregionen. Deltagarna kommer bl.a. att få ta del av gemensamma analyser och exempel från KPB-arbetet i regionen.

Programmet för dagen är inte klart, men redan nu vill vi ge dig en chans att boka datumet i din kalender. Vi börjar med lunch kl. 12.00 och ägnar eftermiddagen åt att prata jämförelser, trender, praktikfall för Kostnad Per Brukare etc. Det blir också en chans att möta Ensolutions kompetenta konsulter, Sveriges bästa inom Kostnad Per Brukare.

Om du vet att du kan komma, anmäl dig redan nu!

 

Anmäl dig till nätverksträff för Stockholmsområdet

Program för höstens KPB-konferens klart. Välkommen till Göteborg den 22 okt!

På Ensolutions konferens för Kostnad Per Brukare (KPB) får du möta Sveriges bästa konsulter inom Kostnad Per Brukare. Du får ta del av analyser och jämförelser ur ett nationellt perspektiv (utfall 2017), lyssna till det senaste inom Kostnad Per Brukare och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet.

Upplägget av förra årets KPB-konferens blev väldigt uppskattat. Därför kör vi vidare med gemensamma föreläsningar och parallella spår även i år. Fokusområden är som vanligt äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Du väljer spår efter intresse under dagens gång.

I år kan du även se fram emot att få lyssna till Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier. Anders pratar om nya angreppssätt som kan komma att behövas för att möta omsorgens och välfärdens utmaningar i framtiden, samt hur behoven och kraven på kommunal omsorg förändras.

Dessutom kommer två kommuner, Gislaved och Krokom, att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Du kommer också att få höra Ensolutions konsulter berätta om hur man leder verksamheter och projekt i förändring, samt hur myndighetsutövningen kan påverka kostnaderna.

Läs mer och anmäl dig

 

Vi säkerställer behandlingen av personuppgifter enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL), reglerar hur företag och organisationer ska behandla personuppgifter. På Ensolution är vi måna om att leva upp till förordningens krav och ta vårt fulla ansvar.

För att åstadkomma detta och anpassa våra arbetsprocesser och IT-system till dataskyddsförordningen, fokuserar vi på nedanstående fem prioriterade områden och relaterade åtgärder.

5 prioriterade områden

 1. Upprätthålla en hög medvetenhet om GDPR inom Ensolution
 2. Ge tydlig information om hur vi behandlar våra kunders personuppgifter
 3. Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal i projekt där vi hanterar personuppgifter
 4. Ha en säker process för hur vi skyddar personuppgifter i IT-system och projekt
 5. Ha effektiva rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter

Läs mer om hur Ensolution skyddar dina personuppgifter och anpassar för GDPR.

Riskanalys och egenkontroll – platser kvar till utbildning i Stockholm 16 maj

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?
Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer.
Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll.

 

Ansvarig för utbildningen är Anna Ågren, som med sin långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, kommer att lägga fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller. Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

 

Stockholm 16 maj  –  Sista dag för anmälan: fred. 11 maj
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Tider

9.30 – 15.30  (förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår)

Pris

1 900 kr (inkl. moms)

Försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge ort/datum, faktureringsuppgifter samt ev. behov av specialkost.

 

 

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

För mer information kontakta:
Anna Ågren, 0709-17 05 74
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Glada besked – Rikard Stenvall återvänder till Ensolution

Vi är oerhört glada över att Rikard Stenvall väljer att komma tillbaka till Ensolution. Rikard börjar sin tjänst som seniorkonsult den 27 april. Precis som förut kommer han att tillhöra Göteborgskontoret, men ha hela Sverige som arbetsfält.

Rikard ser fram emot att komma tillbaka till Ensolution. Inte bara för att han delar Ensolutions värdegrund och de värderingar som företaget står för, utan också för att han trivdes väldigt bra med den kultur som finns inom Ensolution. Förutom detta tilltalas Rikard av att åter få chansen att arbeta inom en verksamhet som stöttar samhälle och individ.

Några år i liknande roll inom annat konsultbolag har gett Rikard möjlighet att arbeta med direkt verksamhetsstyrning, samt med kunder inom olika branscher i den privata sektorn.

”Jag har fått nya erfarenheter när det gäller effekter av olika inriktningar och strategier som påverkar processerna. Som exempel kan nämnas fördjupat arbete inom processtyrning, ledningssystem samt riskhantering och egenkontroll.”

Rikard ser fram emot att använda sina erfarenheter för att kunna utveckla koncept och produkter på Ensolution: ”Jag vet att Ensolution har väldigt bra koncept och erbjudande till sina kunder och jag ser fram emot att kunna hjälpa till att vässa både produkter och leveranser.”

Rikard upplever det både stimulerande, utmanande och roligt att få arbeta med olika verksamheters strategier, få dem att fungera och sedan utvecklas över tid. ”Jag tycker om att ha fokus på människan bakom förändringen. Det kan både handla om medarbetaren som kommer förändra sitt arbetssätt, och andra individer i verksamheten som påverkas av förändringen”, säger Rikard.

”Eftersom jag har arbetat med Rikard mina första år på Ensolution och vet vad han har för styrkor är jag säker på att han kommer bidra med mycket positivt för både kollegor och kunder. Både Rikard och Ensolution har utvecklats mycket under de åren han varit borta och det blir väldigt spännande att se vad vi har att lära av varandra.” Anna Holmqvist, Regionchef Göteborg.

Ensolution deltar på Johns Hopkins ACG® System conference i San Antonio, Texas, 21-25 april

Den internationella konferensen Johns Hopkins ACG® Systems conference i San Antonio, Texas, äger rum  den 21-25 april. Som distributör för ACG® Systemet i Norden har Ensolution en nyckelroll i spridningen av ACG® Systemet i Europa. Marcus Lindvall från Ensolution är på plats för att presentera hur Ensolution arbetar med kvalitetssäkring och kontroll av användning av systemet för resursfördelning. Under konferensdagarna kommer även Ensolutions Andreas Johansson att presentera hur data från ACG® och Kostnad Per Patient kan kopplas ihop för multidimensionella analyser. Konferensen bidrar till erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter som kommer alla användare av ACG® Systemet i Norden tillgodo.

ACG® Systemet används av de flesta landstingen i Sverige inom ramen för hälsovalet i primärvården. Det främsta användningsområdet är resursfördelning enligt sjukdomsbörda, men systemet används även som ett beskrivningssystem för patienter som har en hög risk för framtida sjukdomskonsumtion. Systemet har på senare tid spridits till Island, och nu senast till Norge.

För mer info om presentationerna:

Andreas Johansson eller Marcus Lindvall

 

 

Få kontroll över stigande volymer och ökade kostnader inom personlig assistans

Ensolution har den senaste tiden stöttat t ex Haninge, Nynäshamn och Kumla i deras arbete för en kostnadseffektiv verksamhet med hög insatskvalitet. Låt oss visa hur uppföljning, kartläggning och prognos kan hjälpa er att få kontroll inom personlig assistans.

Igår (17/4) tog Svenska Dagbladet upp problemet med kommunernas växande kostnader för personlig assistans, sedan regelverket kring den statliga assistansersättningen har skärpts. En förändring som nu börjar bli kännbar för landets kommuner.

Ensolution har med sina verktyg möjlighet att stötta och tillsammans med er kommuner lägga grunden för en behovsdriven och effektiv assistans. Vi erbjuder genomlysningar av verksamheter för personlig assistans enligt LSS och SFB i egen och extern regi, för att hjälpa kommuner i arbetet med att uppnå en hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet.

Utvecklingen ställer högre krav på kontroll, samsyn och effektivitet

Det är mycket viktigt att allt inom personlig assistans sker korrekt utifrån samtliga dimensioner – behov, insatskvalitet, riktlinjer och lagstiftning, samt kostnadseffektivitet. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdraget på kort och lång sikt. Ensolutions verktyg och analysdimensioner bidrar till detta och skapar möjligheter för ett bra genomförande och en god uppföljning av verksamheten. Genomlysningen innefattar följande:

Kostnads- och insatsanalys

Analysen ger fullständig kontroll avseende vad som utförs och till vilken kostnad. Ersättningar till och från Försäkringskassan tydliggörs. Eventuella uteblivna ersättningar identifieras och möjligheter att ansöka om förhöjd ersättning utreds. Resultatet innefattar detaljerade data som analyseras ända ner på brukarnivå. Genomlysningen syftar också till att visa vad som driver kostnadsutvecklingen och utreda om den beror på volym, effektivitet eller specifika brukargrupper. Det blir tydligt i vilken utsträckning ersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Utifrån detta skapas en bild av hur kommunens beslut och val av bemanning påverkar de faktiska kostnaderna samt vilka delar som är påverkbara och hur.

Organisationsanalys

Nyckelprocesserna inom personlig assistans kartläggs för att tydliggöra verksamhetens ansvar, roller, aktiviteter, rutiner och flöden. Processkartläggningen visualiserar hur insatsen utförs och av vem, samverkan mellan roller och enheter beskrivs och rutiner för de olika processtegen kan tas fram vid behov. Kartläggningen tydliggör bland annat processerna för nya brukare; budget och planering; återsökningen från Försäkringskassan; samt processen för förhöjd ersättning. Detta skapar samsyn och förståelse för hur allt hänger ihop. Det möjliggör identifiering av flaskhalsar och kvalitetsrisker. Det är också bra vid introduktion av ny personal och som grund vid verksamhetsutvecklingsdiskussioner. I processkartläggningen ingår också att utreda huruvida verksamheten har tagit på sig uppgifter som i normalfallet inte åligger verksamheten, samt om det på kommunnivå är ändamålsenligt att dessa uppgifter utförs av verksamheten själv.

Dokumentgranskning

Utvecklingen inom rättspraxis de senaste åren har inneburit att många brukare som tidigare beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken nu ansöker om personlig assistans enligt LSS i sin kommun. För att säkerställa denna handläggning och undersöka hur ärenden hanteras, behovsbedömningar genomförs, utredningar genomförs och dokumentation utformas kan Ensolution genomföra en dokumentgranskning utifrån lagstiftning och de senaste riktlinjerna. Detta kan vara svårt att genomföra internt och det kan vara bra att få en extern part som analyserar dessa delar för att kommunen ska kunna garantera en rättssäker personlig assistans.

Extern jämförelse

Då Ensolution har gjort liknande genomlysningar i ett stort antal kommuner kan vi sätta resultatet i en kontext och jämföra insatskostnader, strukturella skillnader och andra data avseende kostnadsstruktur och konsumtion mellan jämförbara kommuner och enheter. Här ingår att jämföra kostnadsnivåer (t ex snittlöner, arbetad tid osv), ersättningsnivåer (andel brukare med förhöjd ersättning och andra schablonersättningar) samt processer. Detta leder till värdefulla insikter kring hur man ligger till och var man har utvecklingspotential.  Den senaste tiden har vi som exempel gjort framgångsrika projekt i Nacka, Nynäshamn och Sundsvall.

Vi visar gärna hur en genomlysning av er verksamhet kan bidra till kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad insatskvalitet!

Kontakta

Pontus Fryk

på 0707-81 73 46

Utbildningsdag i Göteborg 25 apr: Riskanalys och egenkontroll

Platser kvar i Göteborg den 25 april!
 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?
Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer.
Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll.

 

Ansvarig för utbildningen är Anna Ågren, som med sin långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, kommer att lägga fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller. Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

 

Göteborg 25 april  –  Sista dag för anmälan: torsd. 12 april
Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4

Tider

9.30 – 15.30  (förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår)

Pris

1 900 kr (inkl. moms)

Försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge ort/datum, faktureringsuppgifter samt ev. behov av specialkost.

 

Utbildningen körs även i Stockholm 16 maj  –  Sista dag för anmälan: torsd. 3 maj
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

 

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

För mer information kontakta:
Anna Ågren, 0709-17 05 74
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Ensolution är partnerföretag i utvecklande möte mellan högskola och näringsliv

För tredje året i rad arrangerades Arena Affärssystem på Högskolan i Halmstad.

– Nu är det tredje året som Arena Affärssystem arrangeras, så nu kan vi säga att det är en tradition, inleder Christer Rehnström och Lars-Göran Persson, ansvariga för Arena Affärssystem.

Arena Affärssystem, är ett evenemang där studenter presenterar sig själva samt de erfarenheter och kunskaper som de fått under sin praktik. Presentationerna ingår även i den akademiska examinationen för studenterna.

Under dagen sker många viktiga möten mellan högskola och näringsliv. Partnerföretagen är viktiga då de ger studenterna en bättre chans att komma ut på både praktik och VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). De är även medarrangörer till Arena Affärssystem, vilket ger studenterna en chans att visa upp sina examensarbeten för näringslivet. Ensolution har varit partnerföretag sedan starten för tre år sedan, och har bara goda erfarenheter från detta.

– Vi har så fruktansvärt bra erfarenhet av det här programmet, jag vet inte hur många personer vi har anställt som studerat här tidigare. Det här eventet är ett bra tillfälle att se studenternas approach, och även deras pitchar ger en jättebra bild av dem, säger Karin Lundgren, Ensolutions VD.

För mig betyder det mycket att hålla mig uppdaterad om vad som händer här, att träffa andra företag och studenterna. Vi söker alltid folk både bland nyutbildade och andra, fortsätter Karin Lundgren, som intresserade sig för utbildningen Affärssystemprogrammet flera år före Arena Affärssystems tid.

Läs mer om Arena Affärssystem 2018

 

Ensolution får förtroendet att utveckla och leverera nytt verktyg för sjukvården i Norge

Ensolution i samarbete med Medrave Software vinner upphandling och får förtroendet att utveckla och leverera nytt verktyg för sjukvården i Norge i ett projekt med initialt 40 legekontor och 6 sykehus

Direktoratet for e-helse tillsammans med Helsedirektoratet utlyste en anbudsförfrågan i december 2017 för ”Verktøj for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger”. Medrave Software vann upphandlingen och fick förtroendet att utveckla och leverera denna produkt i ett projekt med initialt 40 legekontor och 6 sjukhus i Norge, samt koncession att sälja verktyget till övriga sjukvården under fem år.

Syftet är att rikta uppmärksamheten på den befolkning som löper störst risk att drabbas hårt av ohälsa, och att understödja en tvärprofessionell uppföljning med målsättning att minska lidande och utsatthet. Medraves verktyg medrave4, som redan finns på det stora flertalet vårdcentraler i Sverige och drygt 100 legekontor i Norge, kommer att kopplas till en grupperingsmodell för sjuklighet, ACG – Adjusted Clinical Groups utvecklad vid Johns Hopkins University i Baltimore. ACG har en robust validering och spridning som verktyg för riskstratifiering med ålder, kön, diagnoser och i vissa fall läkemedel som underlag.

Primärvården kommer att använda verktyget för att styra resursanvändningen och samverkan med kommun och sykehus till en större nyttonivå och minska behovet av slutenvård för patienter med omfattande behov.

Ensolution ABs styrelseordförande, Andreas Johansson:

“Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att leverera ett riskverktyg till den norska marknaden som skapar många nya möjligheter för norsk hälso- och sjukvård. I konstellationen Medrave, Johns Hopkins University och Ensolution skapas ett unikt och innovativt team med mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Det ska bli mycket spännande att följa resultatet för vilka effekter projektet kommer att skapa för enskilda patienter.”

Medraves VD, Per Stenström:

“Medrave Software har under många år arbetat för att primärvården ska få verktyg som ger överblick och för att kartlägga sjukvårdsbehov. Norge har ett mycket gott internationellt anseende för sin sjukvård och vill målmedvetet och innovativt arbeta vidare för att minska det lidande som döljer sig bakom vårdens statistik och kostnader. Vi tycker det är ett mycket spännande initiativ och ser fram emot att genomföra detta tillsammans med Johns Hopkins University’s återförsäljare i Norden, Ensolution AB.”

Frågor besvaras av:

Ensolution AB, Andreas Johansson, 0709-90 00 30

Medrave Software AB, Per Stenström, 070-422 88 87