Boden lyckades motverka onödigt hög konsumtion inom hemtjänsten

”Det är inte tiden som brukaren behöver som ska minskas, det är tiden som brukaren inte behöver. Det är detta åtgärderna syftar till!”

– Socialchef Catharina Liljeholm

Kraftig konsumtionsökning efter införandet av LOV

Under arbetet med Kostnad per brukare (KPB) i Bodens kommun framkom det att konsumtionen inom hemtjänsten var hög jämfört med andra kommuner. Det hade skett en årlig konsumtionsökning sedan 2010 då lagen om valfrihet infördes. I analysen av resultatet från KPB blev det tydligt att de externa utförarna hade en högre snittkonsumtion per brukare samtidigt som de år efter år tog allt större marknadsandel gällande hemtjänstverksamheten. Det var också tydligt att målgruppen under 65 år hade en högre omfattning hemtjänstinsatser jämfört med det nationella KPB-snittet. Med en ökad konsumtion skenade också kostnaderna, och situationen blev ohållbar, vilket fick Bodens kommun att inse att de behövde extern hjälp för att komma vidare.

Utifrån verksamhetsgenomlysningen skapades en handlingsplan

Boden anlitade Ensolution med en önskan om att få bättre kontroll på konsumtionen inom hemtjänsten samt för att säkerställa att brukarna fick rätt insatser i rätt omfattning. För att undersöka detta gjordes inledningsvis en fördjupad målgruppsanalys som sträckte sig flera år bakåt i tiden. Analysen gjordes också för att identifiera trender och mönster som kunde förklara konsumtionsökningen. Därtill kartlades viktiga arbetsprocesser för att identifiera arbetssätt och metoder, från bistånd till utförare, och analyser genomfördes för att identifiera utvecklingsmöjligheter i processerna samtidigt som styrdokument med rutiner och riktlinjer sågs över. Utifrån detta identifierades och prioriterades förbättringsområden och en konkret handlingsplan togs fram.

Rätt insatser i rätt omfattning

Utifrån Ensolutions analys och handlingsplan vidtogs en rad åtgärder för att komma till rätta med konsumtionen i syfte att utföra rätt insatser i rätt omfattning. Insatsbeslut gjordes om till att omfatta insatser istället för tid, och fokus lades på själva insatsen istället för hur insatsen skulle utföras. Schablontider vid beräkning av insatser reviderades inom personlig omsorg och serviceinsatser för att ge brukaren rätt insats i rätt omfattning. Det utfördes färre besök per brukare och det infördes tätare uppföljningar. Vidare infördes vårdplanering i hemmet med uppföljning inom 3-5 dagar efter hemkomst för att göra hemgången tryggare och anpassad till brukarens behov. Ledsagning, matlagning/matvärmning och närståendeanställningar sågs också över för att anpassas till det faktiska behovet.

boden_grafOvan åtgärder resulterade i att Bodens kommun fick en kraftigt minskad konsumtion månad efter månad, vilket också föranledde minskade kostnader inom hemtjänsten. Viktigt för Boden utifrån de åtgärder som vidtogs var att skapa en gemensam målbild samt att ta tillbaka kontrollen och ägandeskapet över hemtjänsten och dess processer.

Under 2016 genomfördes återigen KPB, och från att ha legat på en snittkonsumtion per invånare över 80 år på 134 timmar så lyckades Boden minska snittkonsumtionen till 101 timmar. Den kraftiga konsumtionsminskningen skedde under knappt ett års tid, vilket visar på att åtgärderna faktiskt fick sin verkan. Viktigt att tillägga är att minskningen i hemtjänstkonsumtion inte har lett till någon relaterad ökning i särskilt boende.

Foto: Bodens kommun

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.