Långsiktig prognos ger Kungsbacka möjlighet att förutse budgetskillnader

Kungsbacka vill se över framtida vårdbehovet

Vård och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka kommun hade behov av att se över det framtida vårdbehovet för att på så sätt skapa förutsättningar för en god vårdprocess och resursplanering. En förutsättning är då att det finns en långsiktig budget som alla intressenter är överens om, d.v.s. bra beslutsunderlag inför budgetarbetet. I en tillväxtkommun såsom Kungsbacka, som genomfört omorganiseringar i kombination med ökade behov hos invånarna och förändrade förutsättningar, har det varit svårt att resursplanera effektivt. Detta har varit extra svårt gällande särskilda boendena där det krävs att flera parter arbetar tillsammans på lång sikt.

För att möjliggöra en god ekonomisk situation krävs en långsiktig planering som bygger på fakta och kloka analyser om framtida behov för att möjliggöra kostnadsoptimering och ett effektivt flöde.

Projektgrupp och utförande

Ensolution agerade i projektet projektledare och hade ett helhetsansvar för genomförandet av projektet. Projektgruppen bestod av en tvärfunktionell grupp av personer med olika erfarenhet och roller såsom kommunens enhet för styrning och ledning, övergripande ekonomi och budgetfunktion, förvaltningschef och verksamhetschefer från vård och omsorg. Detta blev en lyckad konstellation där alla fick samma bild av nuläget och kunde tillsammans ta fram budgetunderlag, diskutera förutsättningar och tänkbara åtgärder.

●       Omvärldsanalys:

Skapa förståelse för vilka externa faktorer som kommer påverka det framtida resursbehovet Vad måste kommunen förhålla sig till och hur kommer det påverka behovet framöver?

●       Nulägesanalys:

Analysera kommunens aktuella situation för att förstå det framtida resursbehovet Hur ser det ut inom kommunen gällande mål, strategier, insatser och behov?

●       Analys av påverkansfaktorer:

Vilka olika (interna/externa) faktorer påverkar det framtida behovet och på vilket sätt?

●       Prognos/Scenario:

Utifrån detta görs en prognos av framtida resursbehov och kostnader.

●       Förslag till åtgärder:

Ta fram översiktliga förslag till åtgärder för att kunna möta det framtida resursbehovet. Vad behöver förändras för att möta framtidens behov? Vilka åtgärder behöver göras och när?

I det första steget genomfördes en nulägesanalys och flerårsanalys av utvecklingen av behov och insatser samt en första prognos utifrån befolkningsprognos och nuvarande konsumtionsmönster som kan användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Prognoserna omfattade behovsberäkning inom; hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, övriga insatser inom ordinärt boende och hälso- och sjukvård. Utifrån denna prognos genomfördes en analysdag för att identifiera faktorer som är viktiga att beakta i det långsiktiga arbetet framöver. Utifrån nuläget togs ett par alternativa scenarion fram utifrån befolkningsutvecklingen och antaganden om framtida konsumtionsmönster.

Mycket tid lades ner på att ta fram bra faktaunderlag för planen såsom

●       Relevant befolkningsprognos i ettårs klasser och hur dessa utvecklas

●       Underlag om konsumtion per åldersgrupper och per insatser utifrån Kostnad per brukare

●       Definition av vilka målgrupper planen riktar sig till (t.ex. äldre äldre)

●       Beskrivning om hur förändrad praxis eller lagstiftning påverkar konsumtionen

●       Kommande politiska beslut som påverkar konsumtion och insatser (t.ex. LoV)

●       Produktivitet (t.ex. beläggning inom ett särskilt boende)

Samtliga ovanstående kriterier behövdes för ett bra faktaunderlag för, både i form av objektiv data såsom befolkningens sammansättning men också subjektiva bedömningar om hur t.ex. förändringar i politiska beslut kan förväntas förändra framtida utfall togs in i underlaget.

Resultat

Vid rapportering av projektet gjordes en överlämning av dokumentation från projektet med en prognos fram t.o.m. 2030 med behov av resurser/budget. I utfallet kunde förvaltningen påvisa skillnader mellan den övergripande föreslagna kommunala budget per förvaltning och projektets uppräknade budget. Detta ledde i sin tur till en diskussion om hur medlen skulle fördelas inom kommunen och vilka faktiska behov som fanns. Ett antal åtgärder bestämdes för att möjliggöra både en adekvat fördelning samt för att förbättra produktiviteten och konsumtionen i förvaltningen för att även minska behoven av insatser och därmed behoven av ekonomiska medel.

Här träffar du Ensolution i höst

Under hösten möter du oss på Nationell Casemix-konferens i Stockholm (6-7 sept), Socialchefsdagarna i Östersund (27-29 sept), EkOff-mässan i Kista (28-29 sept) samt Kvalitetsmässan i Göteborg (14-16 nov). Vi arrangerar även KPB-konferens samt användarträff i Göteborg 23 resp. 24 okt. Du kan också möta oss på Ensolutions regionala events. De kommer att arrangeras på olika orter och beröra olika aktuella ämnen och frågeställningar. Information om våra regionala events kommer du att finna här (under Nyheter på ensolution.se) samt på LinkedIn.

Följ oss på LinkedIn för att inte missa information om events som du är intresserad av, samt annat intressant som berör dig och din verksamhet. Du kan också maila till marknad@ensolution.se för att få inbjudan till lokala events via e-post. Ange ”inbjudan lokala events”.

Glad sommar önskar vi på Ensolution!

Efter sommarens konferens med tema ”hälsa, utmaning och teambuilding” börjar Ensolution förbereda sig för sommar och semester.

Supporten når ni som vanligt på tel: 08-640 70 00 under hela sommaren.

Vi önskar er härliga semesterveckor och en skön sommar!

/Ensolution

Möt Sveriges främsta konsulter inom Kostnad Per Brukare den 23 oktober!

Välkommen till Ensolutions KPB-konferens i Göteborg måndagen den 23 oktober 2017

KPB-bildI år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. Som vanligt bjuder vi också på analyser och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016)

Anna-Lena Borg (Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & ungdom, Lysekils kommun), Lillemor Berglund (Förvaltningschef i Kungsbacka kommun) samt John Henriksson (Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun) kommer att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Dagen avslutas med gruppdiskussioner där samtalen fördjupas efter intresse.

Ta del av det senaste inom området och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet!

Mer info om KPB-konferensen

 

 

Ensolution värd för ACG® System User forum på Fotografiska

Som nordisk distributör av ACG® System arrangerar Ensolution idag nordisk användarträff på Fotografiska i Stockholm.

Talare under dagen:

”Current status ACG® System for the rest of world”
Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions

”Improving patient coordination through effective primary care management”
Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa, awarded the Prof. Barbara Starfield Award in recognition of use of the ACG® System

”New versions and other existing news. Details on theory, background and ideas for further development”
Steve Sutch, Johns Hopkins HealthCare Solutions gives an overview on the new development

”Uppföljning av diagnossättning och kvalitetssäkring av ACG® i Region Jönköping – så arbetar vi med vår uppföljningsmodell”
Jonatan Vincent, Region Jönköping

”Population health analytics and usage of the ACG® System in the UK”
Alan Thompson, Director of User Support, UK Team Leader, Johns Hopkins HealthCare Solutions

Open panel discussion held by Karen Kinder and other participants.

• How can we utilize the information about patients and their risks?
• How can we improve the delivery of care?
• What are the challenges?
• Future directions for risk profiling and co-ordination?
• Other topics related to the usage of the ACG® System

Kom igång med jämställdhetsarbetet – ta chansen och bli en av pilotkommunerna!

Är ni en kommun som är intresserade av att utveckla ert jämställdhetsfrämjande arbete?

Nu erbjuder vi er som arbetar med Kostnad Per Brukare/Elev, eller vill starta ett sådant projekt, en spännande möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Vår ambition är att testa en modell för att formulera mätbara och konkreta jämställdhetsmål och kontinuerlig uppföljning av dessa. Några av de frågor vi vill besvara är sådana man möter inom så kallad Gender budgeting. Hur fördelas de offentliga resurserna mellan könen och i olika åldersgrupper? Hur motsvarar det kvinnors och mäns behov? Vilka blir effekterna och hur kan vi arbeta för att påverka situationen i rätt riktning?

Genom åren har vi arbetat med över 100 kommuner i fler än 1000 projekt där vi både samlat på oss erfarenheter och utvecklat verktyg som gör att vi kan ha ett systematiskt angreppssätt, bygga jämställdhetsprojektet på en faktabaserad grund samt göra djupgående analyser.

Projektet förväntas löpa under hösten/vintern 2017/2018.

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Frida Bjärnlind
0709-17 30 15
frida.bjarnlind@ensolution.se

Användarträff – Ensolutions Kvalitetsledningssystem

Nu är datum spikat!

Den 24 oktober kör vi användarträff för Ensolutions Kvalitetsledningssystem.

Möt Ensoluticirkel_arbons konsulter, nätverka och inspireras av andra användare, samt lyssna till hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning.

I år träffas vi i Göteborg, dagen efter Ensolutions konferens för Kostnad Per Brukare (KPB). Vi hoppas att det skall förenkla för tillresande som vill närvara vid båda dessa tillfällen. Program för årets användarträff presenteras efter sommaren, men vi vill redan nu ge dig en chans att planera in datumet.

Datum tisdagen den 24 oktober 2017
Tid 9.00 – 16.00
Lokal Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid Centralstation)
Kostnad 500 kr/deltagare
Priset är exklusive moms. I priset ingår fika och lunch under dagen.

Välkomna!

BOKA din plats redan nu!
Ange faktureringsadress samt ev. allergier eller specialkost.

 

För mer information kontakta:
Andreas Greven
0709-17 09 19
andreas.greven@ensolution.se 

 

 

Hur säkerställer din kommun resursfördelning inom funktionshinder?

Idag har Ensoultions konsulter varit i Göteborg och berättat hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder. Praktiska exempel har varvats med presentation av vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Missade du detta tillfälle är du välkommen att kontakta oss.

Vi berättar gärna vilka möjligheter ni har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, och vilka resurser som behövs.

Läs mer

Kontakta oss

Hur påverkas kommunens flyktingrelaterade kostnader av nya ersättningsmodellen?

På vilket sätt förändras era förutsättningar att möta boendesituationen och insatsbehovet i er kommun efter att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017?

Ensolution kan också hjälpa er att prognostisera och planera era kostnader, intäkter och insatser!

Christoffer Essman
berättar hur Ensolution kan bistå kommuner med vetenskapliga metoder, väl beprövade verktyg och kvalificerad rådgivning.

Saknar din kommun stöd och verktyg för att komma vidare?

Ensolution har genom åren förknippats med tjänster, metoder och verktyg för verksamhetsstyrning mot Socialtjänst. Under åren har såväl tjänster som metoder och verktyg utvecklats och Ensolution kan nu erbjuda kommunövergripande lösningar.

Kontakta oss för samtal kring hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om hur Ensolution kan stötta er i flyktingmottagandet.

 

Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning?

Hur har resurserna använts och hur väl stämmer de överens med planerad resursfördelning, samt de mål som satts upp för verksamheten? Har kommunen en plan för kontinuerlig uppföljning? Sker uppföljningen tillräckligt kontinuerligt och kvalitetssäkrat?

Josefine berättar
I filmen nedan berättar Josefine Freij hur Ensolution kan vara ett stöd i arbetet med Resursfördelning, Bedömning av särskilt stöd, Bidrag till privata aktörer, Uppföljning av resursfördelning samt Prognoser och planer.

Saknar din kommun stöd och verktyg för att komma vidare?

Boka tid för samtal om hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om Ensolutions stöd och verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar för utbildning.