Seminarier om långsiktig planering inom vård och omsorg, Uddevalla 22 nov

Kom till våra kostnadsfria seminarier i Uddevalla den 22 november: Fördjupad nulägesanalys och långsiktig planering inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vår långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner har gett oss på Ensolution en förståelse för de utmaningar kommunerna kommer möta de närmsta åren. Många kommuner står inför en ökande äldre befolkning och ökande behov när det gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning, samtidigt som resurserna är begränsade. Det är då extra viktigt att hitta rätt när det gäller mixen av insatser och nivån på konsumtionen av insatser.

Vi har utvecklat metoder och verktyg för att underlätta analyser och planering, vilket leder till ett proaktivt arbetssätt hos våra kunder. Nu kommer vi ha ett seminarium i Uddevalla där vi bjuder in kommunerna för att berätta om våra erfarenheter. På förmiddagen kommer vi ha fokus på äldreomsorgen och efter lunch kommer vi ha fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Om man bara är intresserad av äldreomsorg kan man välja att delta från 10.00 och avsluta med lunch. Det är också möjligt att börja med lunch och därefter delta i seminariet med fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vill man är man välkommen att delta hela dagen.

Seminariernas innehåll

Fokus: Äldreomsorg
Vi inleder med kaffe kl. 10.00. Presentationen börjar 10.30
 • Nulägesanalys av äldreomsorgen
  För att kunna arbeta med prognoser och långsiktig planering är det viktigt att ha en tydlig bild av verksamheten. Har man hög eller låg konsumtion av insatser i särskilt och ordinärt boende? Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  För att förstå mer om brukarna och deras behov kan man använda Kuben, både inom hemtjänst och särskilt boende. Har man många brukare med stora behov i ordinärt boende? Har brukarna i särskilt boende stort behov av omvårdnad? Hur förändras detta över tid? Om omsorgsbehovet i särskilt boende ökar behövs det mer resurser? I vissa kommuner visar det sig att behovet av omsorg är relativt lågt hos brukarna i de särskilda boendena. Vad innebär detta?
 • Prognos och långsiktig planering
  I vårt arbete med att stödja kommunerna i sitt arbete med långsiktiga planer arbetar vi med nulägesanalys och omvärldsanalys. Vi kan också bygga olika scenarion utifrån kommunens strategier t ex när det gäller insatser på hemmaplan, digitalisering, olika typer av boendeformer osv. Utifrån befolkningsprognoser gör vi kvalitetssäkrade beräkningar av behov av resurser.
Fokus: Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Nulägesanalys av omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Det finns stora skillnader mellan kommunerna hur insatser är utformade för personer med funktionsnedsättning. Har man mycket insatser enligt SOL? Hur ser insatsmixen ut när det gäller LSS? Dessa faktorer påverkar i hög utsträckning kostnadsnivån för kommunerna. Om man t ex har många brukare med gruppbostad i kombination med daglig verksamhet så har dessa ofta en högre kostnad än om man har en stor andel personlig assistans. Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  När man jämför kostnader för grupp- och servicebostäder är det viktigt att även förstå hur behovet av stöd påverkar. Vi har utarbetat en metod och ett IT-stöd, Kuben, för att underlätta behovsbedömning inom LSS-verksamheterna. Ett flertal kommuner använder Kuben som ett verktyg för att ha en behovsanpassad resursfördelning. Vi berättar mer om våra erfarenheter kring detta.
 • Prognos och långsiktig planering
  För att kunna göra en genomarbetad och kvalitetssäkrad plan för verksamheten för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att ha en god kunskap om brukarna, deras behov och de insatser som de har. Då vår erfarenhet är att olika målgrupper och behov förändras på olika sätt över tid har vi utformat en planerings- och kategoriseringsmodell där man kan ta hänsyn till detta. Vi berättar om våra erfarenheter kring att utforma en långsiktig, faktabaserad plan för verksamheten för funktionsnedsatta.
Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe kl. 14.30. 

Datum onsdagen den 22 november 2017
Tider Äldreomsorg: 10.00 – 12.00. Lunch kl. 12.00 Omsorg om funktionshindrade: 13.00 – 14.30
Lokal Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Anmälan senast 15 nov 2017.

Ange om vill vara med under förmiddagen, eftermiddagen eller hela hela dagen, samt om du önskar lunch och är i behov av specialkost.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

Läs mer om vårt referenscase där vi arbetat med Kungsbacka kommun för att ta fram en långsiktig prognos inom äldreomsorgen.

Läs mer om planerings och kategoriseringsmodellen

 

Kontoret i Halmstad växer (2+)

Halmstadkontoret välkomnar Åsa Carlsson och Marcus Landberg!

Marcus Landberg

Marcus tog över ansvaret för Ensolutions ekonomi den 1 oktober. Marcus är auktoriserad revisor från KPMG, som därefter varit affärscontroller på Halmstads Energi och Miljö. Hans breda erfarenhet inom revision och redovisning samt goda kunskaper om allt från grundläggande redovisning till mer kvalificerade arbetsuppgifter är betydelsefulla för Ensolution. Marcus kommer att vara delaktig i och ansvarig för alla delar som rör Ensolutions ekonomi, samt vidareutveckla en effektiv funktion.

– Som ny ekonom på Ensolution vill jag med hjälp av mina tidigare erfarenheter bidra till en utveckling av ekonomifunktionen, för att kunna stötta och utveckla verksamheten inför framtiden.

– Med Marcus flyttar Ensolution ekonomifunktionen från Stockholm till Halmstad. Vi välkomnar Marcus till Ensolution och ser fram emot att följa hur hans kompetens och erfarenheter kan bidra till Ensolutions utveckling.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

Åsa Carlsson

Åsa har en bred erfarenhet från både privat och kommunal sektor. Hon kommer från tjänster som controller inom Barn- och utbildningsförvaltningarna i Simrishamn samt senast i Falkenbergs kommun. Där var hon projektledare för förvaltningens översyn av resursfördelningsmodellen (för att säkerställa att resurserna användes och fördelades på bästa sätt). Åsa arbetade också med översyn av gymnasieskolans organisation i syfte att skapa bättre rutiner och flöden inom de administrativa delarna. Åsa har tidigare varit både delägare i ett marknads-/managementbolag samt arbetat som revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

– Ensolution är ett spännande och utvecklande företag där jag kan bidra med min kompetens och mina erfarenheter från privat och offentlig sektor. Jag är en driven person som vill hjälpa företag och organisationer att fatta kloka beslut, nå mål och resultat.

– Med Åsas breda erfarenheter från barn och utbildningsförvaltningar kommer hon tillsammans med oss att bidra med ytterligare utveckling av Ensolutions erbjudande inom utbildningssektorn. Vi ser ett växande behov från kommunerna kring arbetet med resursfördelningsmodeller och tydligare nyckeltal att jämföra sig med inom denna sektor. Med Åsa kommer konsultteamet att växa och vi kan erbjuda fler kunder våra tjänster.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

 

 

”Säkerställ resursfördelningen” – kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

Välkommen på kostnadsfritt seminarium den 29 november!
Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov

Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad.

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, samt vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Det här är seminariet både för er som redan idag arbetar med bedömningar och för er som vill skapa ett modernt resursfördelningssystem inom funktionshinder.

Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Vi avslutar med lunch tillsammans kl. 12.00.

Seminariet är kostnadsfritt. Ange om du har behov av specialkost. Anmälan senast 21 nov 2017 

Seminariets innehåll

10.00 – 12.00

 • Introduktion och metod
  Med KUBEN har Ensolution i samarbete med olika kommuner tagit fram en ny standard för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Andreas Johansson går igenom bakgrund och metod som ligger till grund för det mobila IT-stödet.
 • Praktiska exempel och användningsområden inom gruppbostäder och daglig verksamhet 
  Vad blir resultatet från bedömningarna och blir det någon skillnad från existerande resursfördelning? Samuel Holmberg från Ensolution utgår från tidigare projekt när han berättar om vikten av att göra behovsbedömningar, varför vi bör prata behov istället för budget och att fördela resurser på ett effektivt sätt för att få en jämnare och högre kvalitet till brukarna.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  Hur genomförs en bedömning i praktiken? Jacob Ljunggren visar, med exempel från gruppbostäder, och hur lätt det är att komma igång med små insatser. Ta gärna med dator om du själv vill testa att genomföra en bedömning.
 • Sammanfattande diskussion
  Vi sammanfattar seminariepunkterna och ser fram emot en diskussion om underlättad behovsbedömning och säkerställd resursfördelning. Här finns det möjlighet att ställa frågor som du vill ha svar på.

Datum onsdagen den 29 november 2017
Tid 10.00 – 12.00. Lunch serveras kl. 12.00
Lokal Quality Hotel Grand Kristianstad (Västra Storgatan 15, 291 21 Kristianstad)

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Vill du veta mer om KUBEN?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

 

Idag är vi i Göteborg på vår årliga konferens för Kostnad Per Brukare (KPB)

Förutom analyser och jämförelser inom Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (u 2016) har vi  representanter från olika kommuner som berättar hur de använder KPB inom sina verksamheter.

På plats finns Lillemor Berglund, Förvaltningschef i Kungsbacka kommun, Anna-Lena Borg, Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & Ungdom/Julia Lundwall, IFO-chef  (Lysekils kommun) samt John Henriksson, Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning (Tyresö kommun).

Presentationerna varvas med gruppdiskussioner där vi fördjupar samtalen efter intresse. En viktig del av dagen är mötet med kollegor från andra kommuner, möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera olika sätt komma tillrätta med problem – och samtidigt få insikter i olika sätt att se på ett problem.

Välkommen att höra av dig om du inte hade möjlighet att närvara men är intresserad av att ta del av resultaten.

 

Träffa oss på EKOFF den 28-29 september

EKOFF är den nya nationella mötesplatsen inom ekonomi för den offentliga sektorn.

Träffa oss där den 28-29 september!

Pontus Fryk, Helene Sjöberg, Henrik Boström och Andreas Greven finns på plats för att svara på era frågor kring verksamhetsutveckling och ekonomistyrning inom offentlig sektor.

Passa på att ta del av våra senaste erbjudanden inom uppföljning, analys samt prognos av kostnader, intäkter och insatser. Vi fokuserar extra mycket på behovsstyrd resursfördelning och kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet.

Vi ses där!

Mer information om EKOFF

Vi ses på Socialchefsdagarna i Östersund 27-29 sept

Stanna till och prata om verksamhets- och kostnadsanalyser, kvalitetsledningssystem, resursfördelning och långsiktig planering inom socialtjänstens verksamheter, behovsbedömning inom LSS samt mycket annat. Vi är intresserade av vilka utmaningar ni står inför!

Du hittar oss i monter C6 under Socialchefsdagarna

Vi ses där!
/Anna Holmqvist, Christoffer Essman, Anna Ågren och Samir Sandberg

Program för Användarträff – Ensolutions Kvalitetsledningssystem

Du har väl anmält dig?
Om inte, boka plats innan det blir fullt!

Välkommen på heldag med nätverkande och samtal med Ensolutions konsulter, samt möjlighet att inspireras av andra användare och höra hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning.

Program samt mer info

 

Välkomna!

Du missar väl inte Kostnad Per Brukare-konferensen 23 oktober?

Det finns fortfarande platser kvar. Anmäl dig innan det blir fullbokat.

KPB-bildI år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. Som vanligt bjuder vi också på analyser och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016)

Anna-Lena Borg (Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & ungdom, Lysekils kommun), Lillemor Berglund (Förvaltningschef i Kungsbacka kommun) samt John Henriksson (Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun) kommer att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Dagen avslutas med gruppdiskussioner där samtalen fördjupas efter intresse.

Ta del av det senaste inom området och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet!

Mer info om KPB-konferensen

 

 

Två nya konsulter till Stockholmskontoret

Idag välkomnar vi nya duktiga konsulter till vårt Stockholmskontor


Frida Wennermark
är en erfaren civilekonom. Hon har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och hon brinner för att leverera kvalitet till sina kunder. Frida kommer närmast från Österåkers kommun där hon har arbetat som controller för socialförvaltningen. Frida har ansvarat för uppföljning, budget och prognoser samt varit drivande i flertalet utvecklingsprojekt, vilket har gett henne en djup förståelse för kommunal verksamhet, socialtjänst och finansiell analys.

– Som ny konsult på Ensolution vill jag bidra med min erfarenhet från den kommunala sektorn och kunna fördjupa mig i de utmaningar jag sett finns i många kommuner där ute. Jag tror starkt på att framgången ligger i att kunna koppla ihop ekonomi och verksamhet och förstå sambanden mellan dessa.

– Med denna rekrytering får vi in en person med stor erfarenhet från socialtjänst vilket är ett av våra nyckelområden. Frida har dessutom ett genuint engagemang för en sund resursfördelning inom kommunal verksamhet. Snacka om en perfect match för oss! Pontus Fryk, regionchef Stockholm

 

 


Emina Delic är en driven statsvetare med stort samhällsengagemang. Hon kommer närmast från Sigtuna kommun där hon haft flera roller som exempelvis demokratiutvecklare och projektledare på individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Arbetet har inneburit ansvar för utredningar, utvecklingsprojekt och förändringsinitiativ.

– För mig är det viktigt att genom mitt arbete skapa skillnad för individer och bidra till en positiv samhällsutveckling. Den offentliga sektorn ska ge stöd genom insatser till människor som är i behov av dem och på olika sätt befinner sig i utsatta positioner. Således är det viktigt att insatserna är av högsta kvalitet samtidigt som de begränsade resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. Här är utmaningarna stora och externa aktörer får en allt större roll i utvecklingen av offentlig sektor. Därför ser jag mycket fram emot att bli en del av Ensolution-teamet, med min erfarenhet, kunskap och mitt driv  hoppas jag kunna bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete.

– Emina är oerhört målinriktad och har ett stort intresse för välfärdsfrågor. Jag imponeras av Eminas ambitioner och är säker på att hon kommer leverera stora värden till våra kunder inom offentlig sektor. Pontus Fryk, regionchef Stockholm

 

Praktikplats

Vi välkomnar också Emelie Lundell som inom kort kommer att påbörja sin praktik hos oss. Emelie är på väg mot en Masterexamen i Management Studies vid Stockholms universitet. Hon har ett stort intresse för olika managementfrågor och i synnerhet verksamhetsutveckling. Hon ser också nödvändigheten av en effektiv och rättvis hantering av våra skattemedel. Efter sin utbildning vill hon arbeta som managementkonsult och får genom sin praktik hos oss testa detta hos ett företag med inriktning mot offentlig sektor.

– Det är jättekul att Emelie vill göra sin praktik hos oss! Hon kommer omgående få möjlighet att delta i skarpa projekt där vi välkomnar hennes input, och vi ser fram emot att ta del av hennes positiva energi. Pontus Fryk, regionchef Stockholm

Vi ses på nationella Casemix-mässan 6-7 sept

 

Vi kommer till nationella Casemix-konferensen den 6-7 sept 2017.
Gör du?

Nätverket för patientklassificering och Stockholms läns landsting arrangerar den nationella konferensen ”Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring” på City Conference Centre i Stockholm den 6 – 7 september 2017.

Ensolution är på plats för att bl.a. berätta om Johns Hopkins ACG® – det mest använda befolkningsbaserade casemix-systemet i världen.

 • Ensolutions erbjudande för ACG® utgörs av grupperingslogik, beskrivningsmodeller och IT-system som möjliggör effektiv analys av vårdbehov i befolkningen.
 • Patienters samsjuklighet sätts i fokus. ACG® identifierar riskpatienter samt beräknar vårdtyngd och resursbehov för enskilda patienter och patientgrupper utifrån komorbiditetsprincipen.
 • Ensolutions erbjudande för ACG® innehåller tre pelare: metodik, konsultstöd och IT-stöd.

Hoppas vi ses där!